AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

ภูมิศาสตร์

 

1.             ภูมิศาสตร์หมายถึง  การศึกษาสิ่งแวดล้อมของโลก โดยศึกษาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น

2.             การศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ ต้องมีองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 3 ประการคือ 1) ลักษณะภูมิศาสตร์  2) ลักษณะภูมิอากาศ   3) ทรัพยากรธรรมชาติ

3.             การดำเนินวิถีชีวิตของมนุษย์ในดินแดนต่าง ๆ ของโลกต้องมีความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติคือ จะมีผลต่อความเป้นอยู่ในดินแดนนั้นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

4.             สภาพทั่วไปบนพื้นผิวโลกที่มีความสูง ต่ำ ไม่เท่ากันทำให้เกิดเป็นภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบต่ำ ที่ราบชายฝั่งทะเล แม่น้ำ ทะเลสาบ าบ รวมเรียกว่า ลักษณะภูมิประเทศ

5.             ปัจจัยที่ทำให้บนพื้นผิวโลกมีลักษณะที่แตกต่างกัน สูง ๆ ต่ำๆ ไม่เท่ากันคือ 1) พลังงานภายในโลก ทำให้เปลือกโลกถูกบีบตัวสูงขึ้นหรือทรุดลง   2) เกิดจากแม่น้ำ ลำคลอง ธารน้ำแข็ง คลื่น ลม กระแสน้ำ อุณหภูมิ  3) การกระทำของมนุษย์

6.             การที่ลักษณะภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ของโลกแตกต่างกันเพราะเกิดจากปัจจัยที่สำคัญคือ  1) ละติจูดของพื้นที่   2) ระยะห่างจากทะเล   3) ทิศทางของลมประจำ  4) กระแสน้ำ   5) ความสูงต่ำของพื้นที่

7.             ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึง  สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองและมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ได้

8.             ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมี …..4..ชนิด คือ  น้ำ  ป่าไม้  ดิน   แร่ธาตุ

9.             แผนที่ หมายถึง  1)  สิ่งที่แสดงลักษณะของพื้นผิวโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้น  2) เขียนย่อส่วนผิวโลก ลงบนผิวเรียบโดยใช้สัญลักษณ์กำหนด เพื่อแสดงสิ่งต่างๆ โดยใช้สัญลักษณ์กำหนด 

10.          แผนที่รัฐกิจ หมายถึง  แผนที่ที่แสดงอาณาเขตการปกครอง เช่น จังหวัด ประเทศ

11.          แผนที่กายภาพ หมายถึง   แผนที่ที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ เช่น  ภูเขา  แม่น้ำ  ทะเล

12.          แผนที่ที่แสดงประเภท ปริมาณ และการกระจายของสิ่งต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในดินแดนต่าง ๆ ของโลกคือ  แผนที่เศรษฐกิจ

13.          การที่แผนที่มีการกำหนดค่าพิกันภูมิศาสตร์เพื่อ  ช่วยให้การกำหนด หรือ ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง

14.          ค่าพิกัดภูมิศาสตร์เกิดจาก  เส้นละติจูด และ เส้นลองติจูด ลากมาตัดกัน

15.          องค์ประกอบของแผนที่มีดังนี้คือ   ทิศทาง   พิกัดภูมิศาสตร์  มาตราส่วน  สัญลักษณ์  เส้นโค้งแผนที่

16.          ทางภูมิศาสตร์เส้นละติจูดหมายถึง  เส้นที่บอกตำแหน่งนั้นๆ ว่าอยู่ไปทางทิศเหนือ -ใต้ หรือ ใต้ของเส้นศูนย์สูตร

17.          ทางภูมิศาสตร์เส้นลองจิจูดหมายถึง  เส้นที่บอกตำแหน่งนั้นๆ ว่าอยู่ไปทางทิศตะวันตก ตะวันออก ของเส้นเมริเดียนหลัก หรือ แรก

18.          คุณสมบัติของแผนที่ที่ดีจะต้องประกอบด้วย  เนื้อที่ถูกต้อง   ระยะทางถูกต้อง   ทิศทางถูกต้อง  รูปร่างถูกต้อง

19.          เครื่องมือและข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่นำมาใช้ในการศึกษาภูมิศาสตร์ได้แก่  ภาพถ่ายจากดาวเทียม   ภาพถ่ายทางอากาศ  แผนที่   ระบบสารสนเทศ   อินเตอร์เน็ต

20.          ภาพถ่ายทางอากาศมีประโยชน์คือ  ใช้ทางยุทธศาสตร์ของทหาร  ทำข้อมูลแผนที่  วางผังเมือง  วางแผนการใช้ทรัพยากร และอุตุนิยมวิทยา

21.          เครื่องมือภูมิศาสตร์ที่บันทึกข้อมูลในระยะทางไกลๆ โดยมีสถานีรับภาคพื้นดินทำหน้าที่แปรภาพและข้อมูลเครื่องมือนั้นคือ  ภาพพ่ายจากดาวเทียม

22.          การรีโมทเซนซิง คือ  การบันทึกข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุด้วยอุปกรณ์โดยปราศจากการสัมผัสวัตถุนั้น

23.           ดาวเทียมคือ  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นให้โคจรรอบโลกเพื่อเก็บและถ่ายข้อมูลมายังพื้นดิน

24.          ลักษณะที่สำคัญของภาพที่ได้จากดาวเทียมคือ  ได้ข้อมูลรวดเร็ว  ทันสมัยเป็นข้อมูลตัวเลข ประหยัดงบประมาณ

25.          ดาวเทียมดวงแรกของสหรัฐอเมริกาที่ส่งขึ้นไปโคจรเพื่อสำรวจทรัพยากรคือ ดาวเทียมแลนแซต

26.          ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์คือ  ข้อมูล  บุคลากร  คอมพิวเตอร์

27.          สิ่งแวดล้อมทางกายภาพหมายถึง  สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา สามารถมองเห็นและสัมผัสได้

28.          เขตร้อนอยู่บริเวณละติจูด   ที่ 23 ½ เหนือ     ถึง     23 ½ ใต้

29.          เขตอบอุ่นอยู่บริเวณละติจูด   ที่ 23 ½ ใต้      ถึง     23 ½ เหนือ  และ  23 ½ ใต้     ถึง   66 ½ ใต้

30.          เขตหนาวเย็นอยู่บริเวณละติจูด   ที่ 66 ½ เหนือ   ถึง  ขั้วโลกเหนือ  และ   66 ½ ใต้  ถึงขั้วโลกใต้

31.          สภาพทางภูมิศาสตร์  หมายถึง  สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต รูปร่างของประเทศ สภาพทางภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ 

32.          ที่ตั้งสัมพันธ์  คือ  ที่ตั้งที่บอกว่า อยู่ตรงส่วนใดของโลก

33.          พิกัดทางภูมิศาสตร์ คือ ที่ตั้งที่บอก ตำแหน่งแน่นอนชัดเจนทางวิชาการแผนที่

34.          ลองจิจูด (Longitue) คือ เส้นในแนวตั้งจากขั้วโลกเหนือ ขั้วโลกใต้ รอบโลกมี 360 เส้น  แต่ละเส้นทำมุมที่จุดศูนย์กลางภายในโลกห่างกันเส้นละ 1 องศา

35.          ละติจูด (Latitude) คือ  เส้นในแนวนอนวงรอบโลก มีทั้งหมด 180 เส้น แต่ละเส้นทำมุมที่จุดศูนย์กลางภายในโลกห่างกันเส้นละ 1 องศา

36.          สัญลักษณ์ในแผนที่ หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้แทนข้อมูลสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏบนแผนที่ เพื่อให้ผู้ใช้แผนที่สามารถอ่านความหมายและทำความเข้าใจสาระที่ปรากฏในแผนที่ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

37.          มาตราส่วนส่วนแผนที่ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างระยะทางในแผนที่ กับ ระยะทางในภูมิประเทศจริง ทำให้ผู้ใช้แผนที่ได้รับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในแผนที่นั้นย่อส่วนมาจากสภาพภูมิประเทศจริงในอัตราส่วนเท่าใด เช่น  มาตราส่วน  1:100,000 แปลว่า ระยะทางในแผนที่ 1 ซม. เท่ากับ ระยะทางในภูมิประเทศจริง 100,000 ซม.  (หรือ  กม.)

 

ลักษณะภูมิประเทศทวีปเอเชียแบ่งออกเป็น 5 เขตคือ

– เขตเทือกเขาสูง แจกจากจุดรวมตอนกลางทวีปเรียกว่า                แปลว่า หลังคาโลก

– เทือกเขาที่แยกจากจุดรวมไปทางตะวันออก คือ หิมาลัย คุนลุ้น คาราโคลัม เทียนชาน (อัลทิตาก+อันไต)

– เทือกเขาที่แยกจากจุดรวมไปทางตะวันตก คือ ฮินดู กูช  สุไลมาน เอจบูรช ซาครอส

– จุดรวมของเทือกไปทางตะวันออกของประเทศตุรกี เรียกว่า อาร์เ มเนียนอต

– เทือกเขาทางด้านเหนือของประเทศตุรกีคือ บอนติก  และด้านใต้คือ เตารัส

– เขตที่ราบสูง บริเวณตอนกลางของทวีปได้แก่ ที่ราบสูงทิเบต, ที่ราบสูงอาหรับ

ที่ราบสูงทางตอนใต้ของจีนคือ ที่ราบสูงยูนาน

ที่ราบสูงทางตะวันตกเฉียงใต้ได้แก่  ที่ราบสูงอิหร่าน ที่ราบสูงอิหร่าน

ที่ราบสูงทางตอนใต้ของทวีปได้แก่ ที่ราบสูงเดคคาน

เขตที่ราบต่ำตอนเหนือหรือเขตที่ราบต่ำไซบีเรียอยู่บริเวณประเทศ  รัสเซีย มีลักษณะเป็นที่ราบหนเก่า อากาศหนาวเย็น,แห้งแล้ง

เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำได้แก่

ที่ราบลุ่มแม่น้ำภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้แก่ ฮวงโห แยงซีเกียง(ยาวที่สุดในเอเชีย)

ที่ราบลุ่มแม่น้ำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ได้แก่ โขง (แม่น้ำนานาชาติ) สาละวิน เจ้าพระยา  อิรวดี ลุ่มแม่น้ำแดง

 

ที่ราบลุ่มแม่น้ำภูมิภาคเอเชียใต้ได้แก่  คงคา ลมบูท  สินธุ

ที่ราบลุ่มแม่น้ำภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้   ได้แก่ ไทกรีส ยูเคตีส

เขตหมู่เกาะเอเชียตะวันออกได้แก่ หมู่เกาะ ญี่ปุ่น   เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

**ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศคือ  1. ที่ตั้งละติจูด  2.ระยะใกล้ ระยะไกล  ทะเล  3. ความสูง ต่ำ ของพื้นที่

4.กระแสน้ำ     5.ลมประจำที่พัดผ่าน

เขตภูมิอากาศทวีปเอเชียแบ่งออกเป็น 11 เขตคือ

   เขตร้อนชื้นตลอดปี (ร้นชื้นแถบศูนย์สูตร หรือป่าดิบชื้น ลักษณะ   อุณหภูมิสูง ฝนตกชุกตลอดปี พบที่ ภาคใต้ของไทย มาเลเซีย สิงค์โปร์   อินโดนีเชีย ตอนใต้ของฟิลิปปินส์

เขตร้อนชื้นแถบมรสุม (ร้อนชื้น สลับแล้ง) ลักษณะ ฝนตกชุกในช่วงฤดูมรสุม  อุณหภูมิสูงมีฤดูร้อนสลับ พบที่ อินโดนีเซีย คาบสมุทรเดคลาน

เขตอบอุ่นชื้นแถบมรสุม (กึ่งร้อนฝนชุก) ลักษณะ ฤดูหนาวค่อนข้างหนาว ฝนตกในฤดูร้อน พบที่ ด้านตะวันออกของจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่นตอนใต้

เขตอบอุ่นชื้นภาพพื้นทวีป (อากาศแบบภาคพื้นทวีป) ลักษณะ

 พบที่

เขตอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ลักษณะ ฤดูร้อนแห้งแล้ง ฤดูหนาว พบที่ บริเวณ รอบ ๆ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 22/07/2008 by in สังคมศึกษา.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,504,063 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,504,063 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,504,063 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: