AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

วันสำคัญทางศาสนา (ถามตอบ)

 

จงตอบคำถามที่ถูกต้อง

1.       วันวิสาขบูชา คือ การบูชาพระในวัน เพ็ญ  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6. (วันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน)

2.       พระพุทธเจ้าประสูติในวันขึ้น  15 ค่ำ เดือน 6

3.       วันวิสาขบูชา คือ วันที่ พระพุทธเจ้า ประสูติ  ตรัสรู้  ปรินิพพาน

4.       การปฏิบัติตนในวันวิสาขบูชา ควรไปทำบุญตักบาตร รักษาศีล และเวียนเทียน ฟังเทศน์ฟังธรรม

5.       วันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน คือวันวิสาขบูชา

6.       พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานในวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

7.       พระพุทธเจ้าประสูติที่เมืองใด สวนลุมพินีวัน อยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ กับกรุงเทวทหะ

8.       วันวิสาขบูชาได้รับการรับรองจากสหประชาชาติว่าเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ จากการประชุมสามัญครั้งที่เท่าไหร่ (ตอบเฉพาะตัวเลข)ครั้งที่ 54   (เมื่อวันที่ 15  ธันวาคม  2542)

9.       ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีการจัดพิธีวันวิสาขบูชาขึ้นครั้งแรกในรัชกาลใด  รัชกาลที่ 2

10.    วันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน เรียกว่า วันวิสาขบูชา

11.    พระพุทธเจ้าประสูติที่ ใต้ต้นสาละ วันพ็ญเดือน 6

12.    พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ที่กรุงกุสินารา

13.    พุทธศาสนิกชน พึงกระทำในวันสำคัญทางศาสนา คือ งดเว้นอบายมุข ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน

14.    วัน อัฏฐมีบูชา คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า

15.    วันเข้าพรรษา จะมีการถวายผ้าอาบน้ำฝน

16.    วันที่มีพระรัตนตรัย คือ วันอาสาฬหบูชา (วันเพ็ญเดือน 8)

17.    บุคคลแรกที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปโปรด คือ ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงพาราณาสี โดยการแสดงธรรมครั้งแรก หรือ ปฐมเทศนา เรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ที่เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติ เรียกว่า ทางสายกลาง และ อริยสัจสี่  เมื่อจบธรรมเทศนา ท่านอัญญาโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรมและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพุทธศาสนา (หน้า 24)

18.    พระสงฆ์กลุ่มแรกของพระพุทธศาสนา คือ ปัญจวัคคีย์

19.    การเวียนเทียนเพื่อระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

20.    วันที่มีพระสงฆ์รูปแรกคือ วันอาสาฬหบูชา

21.    พระรัตนตรัย ประกอบด้วย   พระพุทธ    พระธรรม   พระสงฆ์

22.    พระสงฆ์รูปแรก คือ ท่านอัญญาโกณฑัญญะ…………. 

23.    วันมาฆบูชาตรงกับวัน ขึ้น15ค่ำ เดือน 3

24.    ในวันมาฆบูชา เป็นวันจาตุรงสันติบาตร  = ครบองค์ 4 คือ     (1) พระสงฆ์มาประชุม  1,250  รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย  (2)  พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุ = พระพุทธเจ้าบวชให้  (3) ล้วนเป็นพระอรหันต์  (4) ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

25.    พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ใน วันมาฆบูชา

26.    หัวใจพระพุทธศาสนา คือ อริยสัจ 4  = หนทางแห่งการดับทุกข์  (ทุกข์   สมุทัย  นิโรธ   มรรค)

27.    ถวายพระเพลิง พระพุทธสรีระ หลังจากปรินิพพาน……7……..วัน 

28.    วันอัฏฐมีบูชาตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน  6 (วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า)

29.    การถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาชาวพุทธมักกระทำในวันเข้าพรรษา

30.    พระสงฆ์ปวารณาตนว่าจะอยู่ประจำที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน เรียกว่าวัน เข้าพรรษา

31.    วันธรรมสวนะ = วันพระ วันขึ้น/แรม 8  และ 15 ค่ำ ชาวพุทธควรบำเพ็ญกุศล ทำจิตใจให้สะอาดผ่องใส ทางพุทธศาสนาถือเป็นวันที่ชาวบ้านจะมาทำบุญสร้างกุศล ทำความดี จะมีการนิมนต์พระมาเทศนาในวันธรรมสวนะ

32.    วันเข้าพรรษาตรงกับฤดูฝน  วันแรม 1 ค่ำเดือน 8

33.    กิจกรรมที่ทำในวันสำคัญ  ทำบุญตักบาตร    เวียนเทียน    นั่งสมาธิ  ฟังเทศน์ ปล่อยนกปล่อยปลา

34.    พระรัตนตรัย ประกอบด้วย  พระพุทธ             พระธรรม             พระสงฆ์                

35.    ปัจจวัคคีย์ ได้แก่    โกณฑัญญะ          วัปปะ    มหานามะ   ภัททิยะ   อัชสชิ   

36.    ระยะเวลาวันเข้าพรรษา     3 เดือน  ฤดูฝน                    

37.    ผู้ที่จะบวชเป็นพระได้ คือ เป็นชาย  อายุ 20 ปีบริบูรณ์               

38.    สิ่งที่ทำกันในวันเข้าพรรษา   ผ้าอาบน้ำฝน    เทียนพรรษา  ดอกไม้       

39.    อัฏฐมีบูชา คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ          แรม 8 ค่ำ เดือน 6

40.    สาเหตุที่มีวันเข้าพรรษาเพราะพระสงฆ์ไปเหยียบย่ำต้นพืชของชาวไร่ชาวนา   

41.    วันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 

42.    วันเข้าพรรษาเป็นพุทธบัญญัติ ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8

43.    พิธีหล่อ/ถวายเทียนพรรษากระทำในวัน เข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8)

44.    สิ่งที่ชาวพุทธถวายพระในวันเข้าพรรษา คือ ผ้าอาบน้ำฝน และ เทียนพรรษา

45.    ความสำคัญของวันเข้าพรรษา   พระสงฆ์จำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน หน้าที่ของพระสงฆ์ในวันเข้าพรรษา    ศึกษาพระธรรมวินัย                      

46.    วันออกพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11

47.    วันมหาปวารณา = วันที่พระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้ด้วยเมตตาจิต เมื่อสังเกตพบว่ามีการประพฤติบกพร่องในวินัยข้อใดข้อหนึ่งแก่กันและกัน

****การตักบาตรเทโว จะทำกันในวันออกพรรษาเท่านั้น***

 

อริยสัจ 4 มีอะไรบ้าง  จงอธิบาย ?

        อริยสัจ 4  คือ หลักความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ

1.        ทุกข์   คือ  ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ

2.        สมุทัย คือ ต้นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ได้แก่

                        กิเลส –   สิ่งที่ทำจิตใจให้มัวหมอง เช่น โลภ โกรธ

                        ตันหา ความอยาก  เช่น   กามตัณหา ความอยากได้อยากมี 

                                                            ภวตัณหา ความอยากเป็น

                                                            วิภวตัณหา ความไม่อยากเป็น)

3.        นิโรธ คือ  การดับทุกข์

4.        มรรค  คือ  ข้อปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์

 

การเจริญปัญญา (การไตร่ตรองให้รอบคอบ) หมายถึง การฝึกให้รู้จักคิดพิจารณา เพื่อให้เกิดปัญญา รู้แจ้ง รู้เท่าทันกระแสโลก และกระแสธรรม

การเจริญสติ  (ความตั้งมั่น) หมายถึง การทำให้สติสมบูรณ์ขึ้น หลงลืมน้อยลง  การฝึกตนเองให้มีสติและรู้สึกตนเองอยู่เสมอ การเจริญสติจะช่วยให้เราเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น ความจำดี เกิดประโยชน์แก่การศึกษายิ่งขึ้น

การทำสมาธิ  (มีจิตใจแน่วแน่) หมายถึง  ความตั้งมั่น หรือแน่วแน่ การจัดระเบียบความคิด  การรวมพลังจิต ไม่ฟุ้งซ่าน

 

การฝึกสมาธิมีประโยชน์อย่างไร ?

·       ในชีวิตประจำวัน  ทำให้จิตใจสงบ มีความสุข สดชื่นผ่องใส กระฉับกระเฉงว่องไว สมองปลอดโปร่ง มีสมาธิในการทำงาน  ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

·       ในการพัฒนาบุคลิกภาพ :   มีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  สามารถรักษาโรคบางชนิดได้

·       สมาธิ : ทำให้เกิดความสงบ  เกิดปัญญา

 

การฝึกสมาธิใช้อวัยวะส่วนใด ?

·         ตา หลับตาเพื่อไม่ให้เห็นสิ่งต่าง ๆ จิตจะได้สงบไม่ซัดส่าย 

·         จมูก กำหนดลมหายใจเข้าออก

·         ขา  นั่งขัดสมาธิ

·         สมอง/จิต  สงบไม่ซัดซ่าย  จับอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 22/07/2008 by in สังคมศึกษา.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,554,816 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,554,816 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,554,816 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: