AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า

 

22-8-52

1.                 เครื่องไฟฟ้าที่ไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้แก่  ………………………………………………………………………………

2.                 อุปกรณ์ที่สามารถต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องระวังเรื่องของขั้วไฟฟ้า คือ …………………………………

3.                 อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรง คือ ……………………………………………………

4.                 อุปกรณ์ที่หลังจากนำไปใช้แล้ว ไม่ควรใช้มือจับที่ขาของชิ้นส่วน เพราะอาจมีประจุไฟฟ้าตกค้าง

              อยู่ในชิ้นส่วนได้ คือ …………………………..

5.                 อุปกรณ์ที่สามารถนำไปใช้ตรวจสอบว่า มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรหรือไม่คือ ……………………………………

6.                 อุปกรณ์ที่ต้องมีตัวต้านทานมาต่อแบบอนุกรมด้วยเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย คือ ………..

              …………………………………………………………………

7.                 จงบอกหน้าที่การใช้งานของอุปกรณ์ต่อไปนี้

v มีดปอกสายไฟ ………………………………………………………………………………………………………………………..

v คีมปอกสายไฟ หรือ คีมตัดสายไฟ  ……………………………………………………………………………………………

v ไขควงตรวจสอบไฟฟ้า  …………………………………………………………………………………………………………..

v ปากคีบ  …………………………………………………………………………………………………………………………………

v คีมปากจระเข้  ………………………………………………………………………………………………………………………..

v หัวแร้งไฟฟ้าขนาด 25-35 วัตต์  ………………………………………………………………………………………………..

v ตะไบแบน     ………………………………………………………………………………………………………………………..

v ตะกั่วบัดกรี   ………………………………………………………………………………………………………………………..

8.                 บัดกรี หมายถึง  ………………………………………………………………………………………………………………………..

9.                 การบัดกรีเพื่อประกอบวงจรมี 2 ลักษณะ คือ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10.          ถ้าบัดกรีเพื่อเชื่อมขาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ากับวงจรโดยไม่ใช้กระดาษทรายขัดทำ

ความสะอาดที่ผิวของจุดที่จะบัดกรีก่อนจะมีผลเสีย คือ  ……………………………………………………………….

11.          การตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของการบัดกรีชิ้นงานทำได้โดย  ………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

12.          ขณะบัดกรีต้องใช้คีมจับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ ………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

13.          แผ่นปริ้นท์ คือ …………………………………………………

14.          แผ่นปริ้นท์ อเนกประสงค์มีข้อดี คือ …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

15.          แผ่นปริ้นท์ สำเร็จรูปชนิดที่ผิวฉาบโลหะทองแดงไว้ทั้งแผ่นมีข้อเสีย คือ ………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

16.          ชุดคิท คือ …………………………………………………………………………………………………………………………………

17.          กระแสไฟฟ้าตรง คือ ………………………………………………………………………………………………………………….

18.          กระแสสลับ คือ ………………………………………………………………………………………………………………………..

19.          การต่อตัวต้านทานแปรค่าได้ในวงจรเพื่อ …………………………………………………..จะต้องต่อแบบ……………

20.          การเติมอลูมิเนียมลงในสารกึ่งตัวนำ พื่อ ………………………………………………………………………………………………

21.          เมื่อต่อตัวตัวทานขนาด 4 โอห์ม เข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 12 โวลต์ มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน……………………………………………………………………………………………………………….

22.          จงหากระแสไฟฟ้าและความต้านทานของหม้อหุงข้าวขนาด 3300 วัตต์ 220 โวต์ = …………………..

23.          กำหนดเซลล์ไฟฟ้าจำนวน 3 เซลล์ มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเซลล์ละ 1.5 โวลต์ ความต้านทานภายในตัวละ 1.5 โอห์ม

           นำมาต่อกันแบบอนุกรม จงหาความต้านทานรวมของวงจรและกระแสไฟฟ้าที่ผ่านความต้านทานภายนอก =

……………………………………………………………………………………………………………………….……………….

 

 

 

 

1.          เครื่องไฟฟ้าที่ไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ ไดเป่าผม  หลอดไฟฟ้า  กาต้มน้ำไฟฟ้า

2.         อุปกรณ์ที่สามารถต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องระวังเรื่องของขั้วไฟฟ้า คือ ตัวต้านทานคงที่

3.        อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรง คือ ไดโอด

4.      อุปกรณ์ที่หลังจากนำไปใช้แล้ว ไม่ควรใช้มือจับที่ขาของชิ้นส่วน เพราะอาจมีประจุไฟฟ้าตกค้างอยู่ในชิ้นส่วนได้ คือ ตัวเก็บประจุ

5.       อุปกรณ์ที่สามารถนำไปใช้ตรวจสอบว่า มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรหรือไม่คือ ไดโอดเปล่งแสง

6.         อุปกรณ์ที่ต้องมีตัวต้านทานมาต่อแบบอนุกรมด้วยเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย คือ ไดโอดเปล่งแสง ไขควงตรวจสายไฟ

7.        จงบอกหน้าที่การใช้งานของอุปกรณ์ต่อไปนี้

v มีดปอกสายไฟ ใช้ปอกฉนวนออกจากสายไฟ หรือ ใช้ทำความสะอาดชิ้นงาน

v คีมปอกสายไฟ หรือ คีมตัดสายไฟ  ใช้ปลอกฉนวนออกจากสายไฟโดยออกแรงเพียงเล็กน้อย ถ้าออกแรงมากจะใช้ตัดไฟได้

v ไขควงตรวจสอบไฟฟ้า  ใช้ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าในวงจร ถ้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหลอดนีออน ในด้ามไขควงจะสว่าง

v ปากคีบ  ใช้จับอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก

v คีมปากจระเข้  ใช้จับอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อดึง หรือ งอ อุปกรณ์

v หัวแร้งไฟฟ้าขนาด 25-35 วัตต์  ใช้ให้ความร้อนเพื่อให้ตะกัวบัดกรีหลอมเหลว ในการเชื่อมวงจรอิเล็กทรอนิกส์

v ตะไบแบน  ใช้ขัดหรือลบผิวของโลหะให้เรียบ

v ตะกั่วบัดกรี  ใช้ในการเชื่อมต่อวงจรต่างๆ เข้าด้วยกัน

 

8.             บัดกรี หมายถึง  การใช้ความร้อนจากหัวแร้งตะกั่วบัดกรี เพื่อเชื่อมต่อโลหะกับโลหะ หรือ เชื่อมต่อชิ้นส่วยอิเล็กโทรนิกส์ในวงจร

9.             การบัดกรีเพื่อประกอบวงจรมี 2 ลักษณะ คือ 1) การบัดกรีโดยไม่ต้องใช้แผงประกอบวงจรเนื่องจากในวงจรมีอุปกรณ์น้อย   2) การบัดกรีที่ต้องใช้แผงประกอบ วงจร อเนกประสงค์ใช้ในกรณีที่มีอุปกรณ์หลายชั้นในวงจรสามารถเปลี่ยนรูปแบบวงจรได้ตามความต้องการ

10.      ถ้าบัดกรีเพื่อเชื่อมขาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ากับวงจรโดยไม่ใช้กระดาษทรายขัดทำความสะอาดที่ผิวของจุดที่จะบัดกรีก่อนจะมีผลเสีย คือ  อาจจะมีฝุ่น หรือ ไขมันเกาะติดบริเวณที่จะบัดกรี ทำให้เชื่อมได้สนิท

11.      การตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของการบัดกรีชิ้นงานทำได้โดย – สังเกตผิวของตะกั่วบัดกรีว่าเป็นมันวาวหรือไม่  ถ้าขุ่นหรือขรุขระแสดงว่าการเชื่อไม่ถูกสมบูรณ์

12.      ขณะบัดกรีต้องใช้คีมจับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ เป็นตัวระบายความร้อนไม่ให้อุปกรณ์ได้รับความร้อนมากเกินไป  และป้องกันอันตรายไม่ให้อุปกรณ์ได้รับความร้อน หรือทำให้อุปกรณ์ที่จะเชื่อมเสียหาย

13.      แผ่นปริ้นท์ คือ อุปกรณ์ใช้สำหรับฝึกประกอบวงจรต่างๆ มีลักษณะคล้ายกระดาษแข็ง ทำจากสารประเภทเรซิ่น หรือ ไฟเบอร์กลาสซึ่งจะแข็งและเปราะ

14.      แผ่นปริ้นท์ อเนกประสงค์มีข้อดี คือ ใช้ง่าย สะดวก และมีช่องกลมๆเล็กๆให้เสียบอุปกรณ์ หรือ สายไฟได้พอดี และมีโลหะทองแดงล้อมรอบรูกลมๆ ทำให้สะดวกในการบัดกรี

15.      แผ่นปริ้นท์ สำเร็จรูปชนิดที่ผิวฉาบโลหะทองแดงไว้ทั้งแผ่นมีข้อเสีย คือ มีขั้นตอนการใช้ที่ซับซ้อน และหากไม่ระวังได้รับอันตรายจากสารเคมีได้

16.      ชุดคิท คือ ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ผลิตได้ออกแบบวงจรและจัดอุปกรณ์ต่างๆ ไว้เป็นชุด มีแผ่นปริ้นสำเร็จรูปทำให้สะดวกในการนำไปใช้

17.      กระแสไฟฟ้าตรง คือ กระแสไฟฟ้าที่ไหลทางเดียวมีขั้วบวก ขั้วลบคงที่

18.      กระแสสลับ คือ กระแสไฟฟ้าที่ไหนกลับทิศทางตลอดเวลา มีขั้วบวก ขั้วลบไม่คงที่

19.      การต่อตัวต้านทานแปรค่าได้ในวงจรเพื่อ เพิ่มหรือลดระดับความดังของเสียง จะต้องต่อแบบอนุกรม

20.      การเติมอลูมิเนียมลงในสารกึ่งตัวนำเพื่อ ทำให้เกิดเซลล์ซึ่งมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกสามารถนำไฟฟ้าได้ดีโดยการดึงดูดอิเล็กตรอนจากภายนอกเข้ามา

21           เมื่อต่อตัวตัวทานขนาด 4 โอห์ม เข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 12 โวลต์ มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านโดยคำนวณได้ดังนี้   I = V/R  = 12/4 = 3A

22    จงหากระแสไฟฟ้าและความต้านทานของหม้อหุงข้าวขนาด 3300 วัตต์ 220 โวต์ = 14.7 โอห์ม  15A

23  กำหนดเซลล์ไฟฟ้าจำนวน 3 เซลล์ มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเซลล์ละ 1.5 โวลต์ ความต้านทานภายในตัวละ 1.5 โอห์ม นำมาต่อกันแบบอนุกรม จงหาความต้านทานรวมของวงจรและกระแสไฟฟ้าที่ผ่านความต้านทานภายนอก = 3 โอห์ม   0.16 A

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 25/09/2009 by in วิทยาศาสตร์.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,396,727 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,396,727 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,396,727 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: