AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

ทะเบียนสมรส บัตรประชาชน

 

 ทะเบียนสมรส

คำถาม ถ้าจะจดทะเบียนสมรสจะต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง
คำตอบ
การจดทะเบียนสมรส สามารถจด ณ สำนักทะเบียนอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักงานเขตใดก็ได้ทุกเขต ในกรุงเทพมหานคร โดยนำหลักฐานไปแสดง คือ
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
ภายหลังการจดทะเบียนสมรสแล้ว ฝ่ายหญิงจะต้องแก้ไขรายการคำนำนามเป็นนาง และเปลี่ยนชื่อสกุล ตามสามีในทะเบียนบ้าน และขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ด้วย

 

คำถาม การจดทะเบียนสมรสในต่างแดนกับชาวต่างชาติจะมีผลใช้ได้ในประเทศไทยหรือไม่ สถานภาพของเราจะเป็น อย่างไรในประเทศไทย ต้องแจ้งทางการหรือไม่
คำตอบ
คนไทยจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ หากจดที่สถานฑูตหรือกงศุลไทย สามารถนำหลักฐานการจด ทะเบียนสมรสใช้ได้เช่นเดียวกับการจดในประเทศไทย (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน) แต่หากจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติตามกฎหมาย ของคู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติ ให้นำหลักฐานการจดนั้นแปลเป็นภาษาไทยและให้กระทรวงการต่างประเทศ ของไทยรับรองคำแปลนั้น แล้วนำหลักฐานนั้น ไปขอบันทึกฐานะครอบครัวต่อนายทะเบียน เพื่อเป็นหลักฐานตามกฎหมายต่อไป

คำถาม ตรวจสอบทะเบียนสมรสของบุคคลอื่น เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลนั้นยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับใครจะตรวจสอบได้อย่างไร
คำตอบ
เนื่องจากสถานภาพการสมรสเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ซึ่งต้องถือเป็นความลับ ตามมาตรา 4 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียน ราษฎร พ.ศ. 2534 เว้นแต่ผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจดทะเบียน ครอบครัว พ.ศ. 2478 จะขอตรวจสอบหรือคัดสำเนาทะเบียนสมรสโดยยื่นคำร้อง และแสดงหลักฐานการเป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อนายทะเบียนกลางด้วยตนเองในวัน เวลา ราชการ สำหรับกรณีที่ไม่สามารถมายื่นคำร้องด้วยตนเอง อาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่น หรือยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอ กิ่งอำเภอ เขต เพื่อส่งให้นายทะเบียนกลางอีก

คำถาม ต้องการทราบรายละเอียข้อมูลอื่น ๆ
คำตอบ สอบถามทางศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนของกรมการปกครอง เบอร์โทร 02-1548 

 

สอบถามเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

คำถาม บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ จะไปติดต่อทำบัตรใหม่ได้เมื่อไหร่

คำตอบ

บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุสามารถทำบัตรใหม่ใน 3 กรณี คือ
1. ขอทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรหมดอายุ ตามที่ระบุไว้ในบัตร
2. ขอทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันครบรอบวันเกิดของผู้ถือบัตร
3. ไปขอมีบัตรใหม่ภายในกำหนด 60 วัน ก่อนที่บัตรเดิมหมดอายุ หรือครบรอบวันเกิด แล้วแต่กรณี


คำถาม ถ้าบัตรประชาชนหายใน กทม แต่อยู่ต่างจังหวัด (ภูมิลำเนา) ทำบัตรใน กทม ได้หรือไม่

คำตอบ

บุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดต่อไปนี้คือ เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร นครปฐม ชลบุรี สุราษฏร์ธานี สงขลา และเฉพาะอำเภอเมืองปทุมธานี สามารถทำบัตรประชาชนที่สำนักทะเบียน แห่งใดก็ได้ในจังหวัดข้างต้น เพราะมีระบบ online ถึงกัน


คำถาม ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี จะทำบัตรประชาชนได้หรือไม่ เพราะเคยไปทำแล้ว เจ้าหน้าที่ไม่ให้ทำ แต่ต้องทำกิจธุระ เขาต้องใช้บัตรประชาชน จะทำอย่างไร อยากมีบัตรแม้จะสูงอายุ

คำตอบ

กฏหมายกำหนดให้คนไทยที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ จนถึง 70 ปีบริบูรณ์ ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ดังนั้น หากอายุเกิน 60 ปี แต่ยังไม่ถึง 70 ปี ต้องยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้าน เพื่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ แม้แต่บุคคลที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นบุคคลได้รับ การยกเว้นไม่ต้องทำบัตรใหม่ สามารถใช้บัตรเก่าที่หมดอายุ หลังวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบ 70 ปี ต่อไปได้
ในกรณีบุคคลที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน แต่มีความจำเป็นต้องใช้หลักฐานบัตรฯ ก็สามารถยื่นคำขอมีบัตรต่อนายทะเบียนให้จัดทำบัตรให้ โดยผู้ขอทำบัตรต้องเสียค่าธรรมเนียมตามกฏหมาย

 

คำถาม ต้องการทราบรายละเอียข้อมูลอื่น ๆ
คำตอบ สอบถามทางศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนของกรมการปกครอง เบอร์โทร 02-1548

 

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล

คำถาม การแจ้งเกิด ตาย หากราษฎรไปดำเนินการแจ้งกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเขียนใบรับแจ้งแล้ว ภายใน 24 ชั่วโมงกรณีตาย และภายใน 15 วัน กรณีเกิด แต่ไม่ได้มาแจ้งที่อำเภอเพราะงานยังไม่เสร็จ หรือมีภารกิจอื่นมาอำเภอไม่ได้ กรณีเช่นนี้จะดำเนินการแจ้งเกิด – ตาย เกินกำหนดและต้องดำเนินการเปรียบเทียบปรับหรือไม่

คำตอบ

กำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ดังนั้นการแจ้งเกิด/ตาย ภายในกำหนดเวลาต่อกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน ถือว่าได้แจ้งตามระเบียบแล้ว กรณีเช่นนี้ ไม่ถือเป็นการแจ้งการเกิด/ตาย เกินกำหนดเวลาแต่อย่าง

คำถาม ถ้าต้องการเปลี่ยนนามสกุลของบุตร ไปใช้นามสกุลของมารดา (บิดา – มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน) มีหลักเกณฑ์ อย่างไรบ้าง และจะมีหลักฐานการเปลี่ยนนามสกุล ออกให้หรือไม่

คำตอบ

กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสกัน บุตรมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของมารดาอยู่แล้ว ดังนั้น การขอแก้ไขชื่อสกุลของบุตร จากชื่อสกุลของบิดาไปใช้ชื่อสกุลของมารดา ให้มารดานำหลักฐาน เช่น
1. สำเนาทะเบียนฉบับที่มีชื่อบุตร
2. สูติบัตรของบุตร
3. บัตรประจำตัวประชาชนของมารดา
ไปติดต่อสำนักทะเบียนท้องที่ที่บุตรมีชื่ออยู่ เพื่อขอแก้ไขชื่อสกุลของบุตร ในทะเบียนบ้าน ทั้งนี้ให้ขอคัด และให้ นายทะเบียนรับรองคำขอ (ช.1) ไว้เป็นหลักฐาน


คำถาม ถ้าบุตรที่บิดายังไม่ได้รับรองบุตร สามีใหม่ของมารดาสามารถรับรองบุตรว่าเป็นบิดาได้เลยหรือไม่

คำตอบ

การจดทะเบียนรับรองบุตร คือ การทำให้บุตรที่เกิดจากบิดาและมารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเป็นบุตร ที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการจดทะเบียนรับรองบุตร จะต้องได้รับความยินยอมทั้งจากมารดาและบุตรด้วย ดังนั้น การที่มารดาจะนำสามีใหม่ ซึ่งมิใช่เป็นบิดาที่แท้จริงของบุตรไปขอจดทะเบียนรับรองบุตร เป็นการแจ้ง ข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน มีโทษทางอาญาไม่สามารถทำได้


คำถาม ต้องการทราบรายละเอียข้อมูลอื่น ๆ

คำตอบ สอบถามทางศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนของกรมการปกครอง เบอร์โทร 02-1548

 

ตรวจสอบประวัติตัวเอง จากบัตรประชาชน online ใครอยากได้ PIN CODE เชิญทางนี้ค่ะ

ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร ของตนเอง เช่น
1. ตรวจสอบทะเบียนสมรส
2.ตรวจสอบทะเบียนหย่า
3.ตรวจสอบรายการชื่อตัว-ชื่อสกุล
และที่น่าสนใจใช้คัดรับรองสำเนาทะเบียนบ้านผ่าน Internet ได้ด้วยนะ อยากรู้ว่าใช้ทำอะไร ๆ ได้อีกบ้าง ก็เชิญแสดงสิทธิการเป็นคนไทยได้ที่นี่เลยค่ะ
http://www.moe.go.th/stm/main-search.htm

อ้ออย่าลืม !!!!
ขอ PIN CODE ที่ http:// http://www.dola.go.th
กันก่อนนะคะ

 

 

 

 

http://www.mahadthai.com/html/faq.html

 

http://www.sisaket.go.th/Online_service.html

 

ขอทราบราคาประเมินที่ดิน :   http://www.dol.go.th ของกรมที่ดิน

 

 

 

 

 

 

Advertisements

4 comments on “ทะเบียนสมรส บัตรประชาชน

 1. สาวิตรี
  28/07/2011

  อยากรู้ว่าการที่จดทะเบียนกันแล้วแต่อยากเห็นหลักฐานดูได้ที่ไหน

  • กามนิตตี้
   29/07/2011

   “ระบบการตรวจสอบทะเบียนสมรสทาง Internet”

   1.ตรวจสอบทะเบียนสมรส
   2.ตรวจสอบทะเบียนหย่า
   3.ตรวจสอบรายการชื่อตัว-ชื่อสกุล
   และที่น่าสนใจใช้คัดรับรองสำเนาทะเบียนบ้านผ่าน Internet ได้ด้วยนะ อยากรู้ว่าใช้ทำอะไร ๆ ได้อีกบ้าง ก็เชิญแสดงสิทธิการเป็นคนไทยได้ที่นี่เลยค่ะ
   http://www.moe.go.th/stm/main-search.htm
   http://www.khonthai.com/cgi-bin/clm02_marx.cgi

   หมายเหตุ ต้องขอ PIN CODE ที่ http:// http://www.dola.go.th ก่อนคะ

 2. กามนิตตี้
  30/07/2011

  การขอตรวจสอบทะเบียนสมรสซ้อนนั้น สามารถตรวจสอบได้ที่
  สำนักบริหารการทะเบียนกลาง กรมการปกครอง (วังไชยา) ใกล้ ๆ สนามม้านางเลิ้ง ถนนนครสวรรค์ ครับ โดยท่านจะต้องเดินทางไปตรวจสอบด้วยตนเอง ซึ่งผู้ที่ตรวจสอบนั้น จะต้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  ส่วนกรณีการดำเนินการหากมีการสมรสซ้อน ขอให้ท่านปรึกษาได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนครอบครัว ทุกสำนักงานเขต (อำเภอ) ครับ ….สำหรับเขตบางกอกน้อย โทรได้ที่หมายเลขกลาง 0 2424 0056 ต่อฝ่ายทะเบียน

  เวป link http://www.sisaket.go.th/Online_service.html

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 03/12/2009 by in เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,396,727 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,396,727 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,396,727 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: