AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

พระบรมราโชวาท (แบบฝึกหัด)

พระบรมราโชวาท

ตอนที่ ๑ จงเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้เหมาะสม

๑.                  ผู้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องพระบรมราโชวาทคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒.                 ผู้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องพระบรมราโชวาททรงได้รับพระราชสมัญญาว่า พระปิยมหาราช

๓.                 พระราชสมัญญาหมายความว่า กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชน

๔.                 รูปแบบในการทรงพระราชนิพนธ์ พระบรมราโชวาท คือ ร้อยแก้วเชิงเทศนา มีลักษณะเป็นจดหมายคำสั่งให้พระราชโอรสทรงปฏิบัติตนเป็นข้อ ๆ ซึ่งแต่ละข้อจะเป็นเหตุผลและคำอธิบาย

๕.                 สาเหตุที่รัชกาลที่ ๕ ทรงไม่ให้ราชโอรสไว้ยศว่าเป็นเจ้านายเพราะ ต้องการให้ไปเรียนหนังสือเท่านั้นและเป็นเจ้าต้องรักษายศศักดิ์ว่าสามัญชน ฉะนั้นการอยู่ในฐานะลูกผู้ดีทำให้ได้เสมอเจ้า แต่ไม่ต้องรักษายศศักดิ์เก่าเจ้า

๖.                  อย่าใช้ ฮิสรอแยลไฮเนสปรินซ์ (His Royal Highness Princes) นำหน้าชื่อให้ใช้แต่ชื่อเดิมของตัวเองคำว่า ฮิสรอแยลไฮเนสปรินซ์ หมายถึง คำนำหน้านามพระราชโอรสและนัดดาในราชวงศ์อังกฤษ ของไทยใช้เฉพาะราชโอรส และพระเจ้าวรวงศ์เธอ

๗.                 สาเหตุที่รัชกาลที่ ๕ ทรงไม่ให้เงินแผ่นดินเป็นค่าใช้จ่ายของพระราชโอรสเพราะมีพระโอรสหลายองค์จึงมีประสงค์ให้ทุกคนเรียนเป็นมรดกอันประเสริฐ ถ้าใช้เงินแผ่นดินไม่คุ้มก็จะเป็นที่ตำหนิได้

๘.                 รัชกาลที่ ๕ ให้ข้อคิดแก่พระราชโอรสว่าการเกิดเป็นนายนั้นลำบากเพราะ ถ้าทำงานต่ำก็ไม่สมควรแก่ยศศักดิ์ ถ้าทำตำแหน่งใหญ่โตก็ต้องมีสติปัญญารอบรู้ ฉะนั้นจึงให้หมั่นศึกษาเล่าเรียน

๙.                 รัชกาลที่ ๕ ทรงสอนให้พระราชโอรสทรงใช้เงินอย่างไร ให้ใช้เงินอย่างมีประโยชน์ ถ้าเป็นหนี้จะไม่ใช้ให้ ถ้าใช้ให้ก็จะต้องกลับมารับโทษ

๑๐.สาเหตุที่รัชกาลที่ ๕ ทรงไม่ให้พระราชโอรสนำเงินเบี้ยหวัดและเงินกลางปีมาใช้หนี้เพราะ ควรเก็บไว้เป็นเงินทุนสร้างฐานะและครอบครัว

๑๑. เงินเบี้ยหวัด หมายถึง เงินประจำปีสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชบริพาร ซึ่งกษัตริย์พระราชทานเป็นรายเดือน

๑๒. เงินกลางปี หมายถึง เงินประจำปีสำหรับ พระบรมวงศานุวงศ์ให้ปีละ 2 งวด

๑๓. รัชกาลที่ ๕ ทรงให้พระราชโอรสศึกษาภาษาต่างประเทศเพื่อ จะได้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิทยากรของชาติตะวันตก จะได้นำวิทยาการเหล่านั้นมาช่วยพัฒนาประเทศ

๑๔. รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชปรารภว่า ผู้ที่เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินนั้นจะต้องมีความประพฤติดังนี้ อ่อนน้อมว่านอนสอนง่ายทำแต่สิ่งที่ถูกที่ควรละเว้นความชั่วทั้งปวง

๑๕. รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์ว่า เกิดเป็นมนุษย์ต้องหาโอกาสทำทุนแก่บ้านเมืองถ้าอยู่เฉย ๆ เอาแต่สบายก็จะไม่ผิดกับสัตว์เดรัจฉานที่เกิดมากิน ๆ นอนๆ แล้วตาย

๑๖. สาเหตุที่รัชกาลที่ ๕ ทรงมีกระแสพระราชดำรัส ให้พระเจ้าลูกยาเธอเขียนหนังสือถึงพระองค์ท่าน ๒ ฉบับ ฉบับหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศ อีกฉบับหนึ่งแปลเป็นไทยเพราะ ประสงค์ให้ลูกศึกษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดีไม่ให้ลืมภาษาตนเองโดยเขียนภาษาอังกฤษแล้วแปลเป็นภาษาไทย

๑๗. พระบรมราโชวาทนี้ แสดงให้เห็นว่า รัชกาลที่ ๕ ทรงสั่งสอนพระราชโอรสบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองคือ ให้มีวิริยะ อุตสาหะ ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้

๑๘. สาเหตุที่ รัชกาลที่ ๕ ทรงกำหนดให้พระเจ้าลูกยาเธอทรงศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมันให้ได้แม่นยำเพราะจะได้ใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้จากตำรายุโรป

๑๙. รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับฐานะของพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ว่า กษัตริย์และราชวงศ์จะทำอะไรต้องรักษายศระวังตัวทุกอย่างเพราะประชาชนให้ความสนใจ

ตอนที่ ๒ จงเลือกคำตอนที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

๑.                  พระบรมราโชวาท ที่นักเรียนศึกษานี้เป็นของใคร

ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ร.๒  )      ข. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.  )

ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (ร. ๕)     ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.  )

๒. พระบรมราโชวาทนี้ พระราชทานให้แก่ใคร

ก. นักศึกษาไทยที่ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ                        ข. นักศึกษาไทยที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

ค. พระโอรสทุกพระองค์ที่ทรงไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

ง. พระเจ้าลูกยาเธอ ๔ องค์เมื่อจะเสด็จไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

๓. พระราชประสงค์ที่ส่งพระราชโอรสทั้ง ๔ พระองค์ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศเพื่ออะไร

ก. เพื่อฝึกความอดทนของพระโอรส                          ข. เพื่อให้ได้วิชาความรู้กลับมาช่วยพัฒนาบ้านเมือง

ค. เพื่อให้พระราชโอรสมีประสบการณ์ที่กว้างขวางเกี่ยวกับต่างประเทศ

ง. เพื่อให้พระราชโอรสมีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของประชาชน

๔. เหตุใดที่รัชกาลที่ ๕ จึงไม่ให้พระราชโอรสใช้คำว่า    ฮิสรอแยลไฮเนสปรินซ์นำหน้าชื่อ

ก. เพราะไม่ต้องการให้ไว้ยศว่าเป็นเจ้า                                   ข. เพราะไม่เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมยุโรป

ค. เพราะเกรงคนจะเข้าใจผิดว่าเป็นพระราชวงศ์ของอังกฤษ

ง. เพราะไม่ต้องการให้คนทั่วไปรู้ว่าเป้นพระราชวงศ์ของไทย

๕. เหตุใดที่รัชกาลที่ ๕ จึงไม่ให้พระราชโอรสใช้คำว่า    นาย นำหน้าพระนามเดิม

ก. เพราะ นาย เป็นคนนำหน้าชื่อลูกสามัญชน                        ข. เพราะ นาย เป็นคนนำหน้าชื่อลูกขุนนาง

ค. เพราะตนเองเป็นลูกกษัตริย์ใช้ว่า นายไม่ได้                      ง.  เพราะเป็นภาษาไทยซึ่งจะทำให้เป็นที่ฟังขัด ๆ หู

๖. การเป็นเจ้านายเสียเปรียบคนอื่น อย่างไร เมื่ออยู่ ณ ต่างประเทศ

ก. ทำสิ่งใดต้องระมัดระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพราะมีผู้คอยจ้องมองดูอยู่

ข. ต้องซื้อสิ่งของหรือใช้จ่ายแพงกว่าคนสามัญ  เพราะเขาลือว่าเป็นคนมั่งมี

ค. วางพระองค์ให้เหมาะสมแก่พระเกียรติได้ยาก เพราะเป็นเจ้าของทำให้สมกับยศศักดิ์

ง. ถูกทุกข้อ

๗. เหตุผลที่แท้จริงที่  รัชกาลที่ ๕ไม่ต้องการให้พระราชโอรสไว้ยศว่าเป็นเจ้าคือข้อใด

ก. เพราะไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเป็นลูกกษัตริย์

ข. เพราะเกรงว่าพระราชโอรสจะนำไปอวดอ้างในทางที่ผิด

ค. เพราะเกรงว่าผู้ใกล้ชิดพระราชโอรสจะนำไปอวดอ้างว่าเป็นเจ้านาย

ง. เพราะการไว้ยศว่าเป็นเจ้าไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ เลยมีแต่ทางที่จะก่อให้เกิดโทษ

๘. เงินพระคลังข้างที่ หมายถึงเงินตามข้อใด

ก. เงินรายไว้ที่เก็บไว้ในคลัง                                                ข. เงินของแผ่นดินที่เก็บไว้ที่คลัง

ค. เงินรายได้จากการที่นำไปทำประโยชน์                              

ง. เงินที่เป็นส่วนสิทธิ์ขาดของพระมหากษัตริย์เพื่อใช้สอยในการส่วนพระองค์

๙. เหตุใดรัชกาลที่ ๕ จึงใช้เงินพระคลังข้างที่เป็นค่าศึกษาเล่าเรียนของพระราชโอรส

ก. เพราะเป็นเงินสำหรับค่าใช้จ่ายเรื่องการศึกษา                     

ข. เพราะเป็นเงินที่พระราชโอรสมีสิทธิ์นำไปใช้ในการศึกษาได้   

ค. เพราะเป็นเงินของพระองค์ที่ทรงเก็บสะสมไว้ในท้องพระคลังนานแล้ว

ง. เพราะเป็นเงินส่วนพระองค์ การให้การศึกษาก็เหมือนเป็นการแบ่งมรดกให้ลูก

๑๐. เหตุใดรัชกาลที่ ๕ จึงไม่ใช้เงินแผ่นดินเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของพระราชโอรส

ก.  เพราะเงินแผ่นดินมีน้อย                                     ข. เพราะเงินแผ่นดินจะนำมาใช้ส่วนพระองค์ไม่ได้

ค. เพราะเงินแผ่นดินควรใช้สำหรับเป็นค่าเล่าเรียนของบุตรข้าราชการ

ง. เพราะเงินแผ่นดินมีพระราชโอรสมากแล้วส่งไปเรียนทุกพระองค์โดยไม่ได้เลือกเฟ้นเกรงว่าจะเป็นที่ติฉินนินทา

๑๑. เพราะเหตุใดรัชกาลที่ ๕ จึงมีพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งว่า การซึ่งให้มีโอกาสและให้ทุนทรัพย์ ซึ่งจะได้เล่าเรียนวิชานี้ เป็นทรัพย์มรดกอันประเสริฐดกว่าทรัพย์สินเงินทอง อื่น ๆ

ก. เพราะความรู้คือทรัพย์ที่ติดตัวไปตลอด ไม่มีใครแย่งชิงหรือทำลายได้

ข. เพราะความรู้ เป็นสิ่งที่หาได้ยากกว่าทรัพย์สินชนิดอื่น ๆ

ค. เพราะความรู้เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายกว่าทรัพย์สินชนิดอื่น ๆ

ง. เพราะความรู้นำไปขายไม่ได้ แต่ทรัพย์สินอื่น ๆ  นำไปขายได้

๑๒. เพราะเหตุใดรัชกาลที่ ๕ จึงมีพระบรมราโชวาทแก่พระราชโอรสตอนหนึ่งว่า เงินพระคลังข้างที่นั้นเองก็เป็นส่วนหนึ่งในเงินแผ่นดินเหมือนกัน

ก. เพื่อให้ทุกพระองค์ทรงประหยัดในการใช้จ่าย                      ข. เพื่อให้ทรงสำนึกว่าเป็นหนี้บุญคุณแผ่นดิน

ค. เพื่อทรงเห็นว่าพระองค์มีเมตตาธรรม                                 ง. เพื่อทรงเห็นว่าพระองค์มีเมตตาธรรม

๑๓. ถ้าจะถือว่าเกิดมาเป็นเจ้านายแล้วนิ่ง ๆ อยู่จนตลอดชีวิตก็เป็นสบาย ดังนั้นจะไม่ผิดอันใดกับสัตว์เดรัจฉานอย่างเลวนัก สัตว์เดรัจฉานมันเกิดมากิน ๆ นอนๆ แล้วก็ตาย พระบรมราโชวาทตอนนี้สะท้อนให้เห็นแนวคิดตามข้อใด

      ก. เกิดเป็นคนทั้งทีทำดีเข้าไว้                                         ข. เกิดเป็นคนทั้งทีต้องให้มีสุขสบาย

      ค. เกิดเป็นคนทั้งทีต้องมีศักดิ์ศรีไว้ลาย                            ง. เกิดเป็นคนทั้งที กินดี อยู่ดี เป็นที่หมาย

     ๑๔. พระบรมราโชวาทข้อ ๑๓ พระองค์ท่านมีพระราชประสงค์เพื่อทรงเตือนให้พระราชโอรส ปฏิบัติตนตามข้อใด

      ก. มีความสำนึกในการเป็นราชวงศ์                                  ข. มีความรักในเกรียติในศักดิ์ศรีของตน

      ค. มีความทะเยอทะยานที่ต้องเรียนให้สูงที่สุด                  

      ง. มีความอุสาหะเล่าเรียนนำความรู้มาทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองและแก่โลก

    ๑๕. พระบรมราโชวาทต่อไปนี้มีความหมายตรงกับสำนวนในข้อ  ถ้าประพฤติความชั่วเสียแต่ในเวลามีพ่ออยู่แล้ว  โดยจะปิดบังซ่อนเร้นอยู่ได้ด้วยอย่างหนึ่งอย่างใด เวลาไม่มีพ่อความชั่วนั้นคงจะปรากฏให้เห็น

      ก. ชนักติดหลัง                      ข. น้ำลดตอผุด                 ค. น้ำลดใต้ทราย  ง. น้ำขึ้นปลากินมดน้ำลดมดกินปลา

๑๖. อีกประการหนึ่งชีวิตสังขารของมนุษย์ไม่ยั่งยืนยืดยาวเหมือนเหล็กเหมือนศิลา ถึงโดยว่าจะมีพ่อยู่ในขณะหนึ่งก็คงจะมีเวลาที่ไม่มีในขณะหนึ่งเป็นแน่แท้ พระบรมราโชวาทตอนนี้ตรงกับคำศัพท์ข้อใด

      ก. อเวจี                                ข. อวิชชา                       ค. อนิจจัง                       ง.อหิงสา

๑๗. ข้อใดไม่ใช่ข้อควรปฏิบัติสำหรับพระราชโอรสตามพระบรมราโชวาท

     ก. จงถือตัวว่าเป็นลูกเจ้าแผ่นดิน                          ข. จงเป็นคนอ่อนน้อม       

ค. จงเป็นคนว่านอนสอนง่าย                                    ง. จงละเว้นทางชั่วที่รู้ได้เองหรือมีผู้ตักเตือน

๑๘. เงินที่ส่วนตัวได้รับ….ก็ได้อาศัยเป็นลูกพ่อ เงินนั้นเป็นเงินตามข้อใด

ก. เงินเบี้ยหวัด                 ข. เงินกลางปี                   ค. เงินพระคลังข้างที่                      ง. เงินเบี้ยหวัดและเงินกลางปี

๑๙. ข้อใดไม่ถูกต้องตามพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายเงิน

ก. จงใช้เงินอย่างประหยัดอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย            ข. จงใช้เงินเข็ดแขม่ ใช้แต่อย่างเพียงพอบ้างที่อนุญาตให้ใช้

ค.         จงใช้เงินเฉพาะที่แต่ก็จะรักษาความสุขของตัวพอสมควรเท่านั้น

ง.จงใช้เงินให้เหมาะสมกับที่เป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอย่าให้อายผู้ดีฝรั่ง    

๒๐. ในพระบรมราโชวาท    กำหนดให้พระราชโอรสต้องเรียนภาษาต่างประเทศภาษาใดบ้าง

ก. ภาษาอังกฤษ                                                   ข. ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส         

ค.ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน                                 ง. ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส         และ ภาษาเยอรมัน

๒๑. ในพระบรมราโชวาท    กำหนดให้พระราชโอรสเรียนวิชาสามัญที่จำเป็นต้องเรียนให้รู้ได้จริง ๆ ในเบื้องต้นมีวิชาอะไรบ้าง

ก. วิชาภาษายุโรปอย่างน้อยหนึ่งภาษาและวิชาเลข       ข. วิชาภาษายุโรปอย่างน้อยสองภาษาและวิชาเลข

ค. วิชาภาษายุโรปอย่างน้อยสองภาษา วิชาภาษาไทย และวิชาเลข

ง.วิชาภาษายุโรปอย่างน้อยสามภาษา วิชาภาษาไทย และวิชาเลข

๒๒. ข้อใดเป็นการยืนยันว่า พระองค์ทรงเป็นห่วงพระราชโอรสจะไม่แตกฉานในวิชาภาษาไทย

ก. จัดส่งหนังสือภาษาไทยไปให้ค้นคว้า                                 ข. จัดหาครูไทยไปอยู่ที่ต่างประเทศด้วย

ค. ให้เขียนจดหมายเป็นภาษาต่างประเทศแต่ต้องแปลเป็นภาษาไทยมาด้วยทุกครั้ง  ง. ให้ถูกทั้ง ก ข และ ค

๒๓. ใครคือผู้ที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้ดูแลการศึกษาเล่าเรียนของพระราชโอรส

ก. กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์                                           ข. กรมหมื่นเทวะวงศ์วโรปการ         

ค. กรมพระยาดำรงราชานุภาพ                                             ง. กรมขุนเสนาพิทักษ์

๒๔. จากการอ่านเรื่อง พระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ ๕  ทรงถือคติในการเลี้ยงดูพระราชโอรสตามสำนวนข้อใด

ก.           เขียนเสือให้วัวกลัว                      ข.ผ่อนสั้นผ่อนยาว            ค. รักวัวให้ผุกรักลูกให้ตี     ง. เอาใจเขามาใส่ใจเรา

๒๕.  ข้อความต่อไปนี้ แสดงว่าผู้กล่าวต้องการในเรื่องใด จงรู้ไว้เถิดว่า ถ้าเมื่อได้ทำความผิดมาเมื่อใด จะได้รับ โทษโดยทันที การมีพ่อและพระเจ้าแผ่นดินนั้นจะไม่เป็นการช่วยเหลืออุดหนุนแก้ไขอันใดได้เลย

ก. ไม่ให้สำคัญผิดว่าจะได้รับความช่วยเหลือ               ข. ไม่ให้ถืออำนาจประพฤติมิชอบ

ค. ไม่ให้หลงยศศักดิ์ของตน                                               ง. ไม่ให้กระทำความผิดใดๆ

๒๖. เหตุใด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราโชวาทให้พระเจ้าลูกยาเธอทั้ง ๔ พระองค์ทรงศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมันให้แตกฉาน

ก. ประเทศเราจำเป็นต้องรู้จักภาษาตะวันตกอย่างดี    ข . นิยมใช้ภาษาทั้งสามในการทำสัญญาระหว่างประเทศไทย

ค. ใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้กว้างขวาง   ง. เป็นภาษาสำคัญเจ้าของภาษาเป็นชาติมหาอำนาจ

๒๗. ผลประโยชน์อันใดที่จะได้อยู่ในเวลามีพ่อและไม่มีพ่อนั้น จะถือเอาเป็นแน่ว่าคงที่อยู่นั้นไม่ได้ และยิ่งเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็จะมีบ้านเรือน บุตรภรรยามากขึ้น คงต้องใช้มากขึ้น ตามข้อความข้างต้นนี้ผู้กล่าวต้องการเสนอ

ก. ความไม่ประมาทในการครองทรัพย์                                   ข. ตามไม่แน่นอนในการดำรงชีวิต

ค. ความรู้จักประมาณในการใช้จ่าย                           ง. ความประหยัดในการเลี้ยงดูครอบครัว

๒๘. จงเป็นคนอ่อนน้อม ว่าง่ายสอนง่ายอย่าให้เป็นทิฐิมานะไปในทางที่ผิด จงประพฤติตัวหันมาทางที่ชอบที่ถูอยู่เสมอเป็นนิจเถิด จงละเว้นความชั่วรู้ได้เองแก่ตัว หรือมีผู้ตักเตือนแนะนำให้รู้แล้วอย่าให้ล่วงให้เป็นไปได้เลยเป็นอันขาด ข้อความนี้ตรงกับพุทธภาษิตข้อใด

ก. พึงใคร่ควรก่อนแล้วจึงทำ                                                ข. ธรรมที่ประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้ 

ค. บัณฑิตย่อมเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์       

ง. พึงรักษาจิตของตน เหมือนคนประคองบาตรที่เต็มด้วยน้ำมัน

๒๙. พระบรมราโชวาทตอนใดสะท้อนบทบาทสำคัญที่สุดของผู้ที่เป็นบิดามารดา

ก. อย่าได้ถือตัวว่าเป็นลูกเจ้าแผ่นดิน พ่อมีอำนาจยิ่งใหญ่ในบ้านเมืองถึงจะเกะกะไม่กลัวเกรงคุมเหงผู้ใด

ข. การซึ่งให้มีโอกาสและให้ทุนทรัพย์วิ่งได้เล่าเรียนวิชานี้เป็นทรัพย์มรดกกันประเสริฐกว่าทรัพย์สินอื่น ๆ

ค. เงินทองที่จะใช้สอยในค่ากินอยู่ นุ่งห่มหรือใช้สอยเบ็ดเสร็จทั้งปวงจงเขม็ดแขม่

ง. เมื่อไปอยู่โรงเรียนแห่งใด จงประพฤติการให้เรียบร้อยตามแบบอย่างซึ่งเขาตกลงไว้

 

เฉลยตอนที่ 2

1 ค       2 ง        3 ข       4 ก       5 ง        6 ง        7 ง       8 ง        9  ง        10 ง      11 ก      12 ข      13 ก

14 ง      15 ข      16 ค      17 ก      18 ง      19 ง      20 ง      21 ง      22 ง      23 ข      24 ค      25 ข      26 ค

27 ค     28 ค      29 ข

 

Advertisements

14 comments on “พระบรมราโชวาท (แบบฝึกหัด)

 1. may
  01/12/2010

  ก้อดีนะ

 2. giftaim
  15/08/2011

  ขอบคุณมากๆค่ะ C:

 3. feirn
  02/09/2011

  ยากนิดหน่อยคร๊

 4. feirn
  02/09/2011

  อีกหน่อยต้องขยันอ่านหนังสือให้มากกว่านี้จะได้ทำง่ายๆคร๊….^^

 5. putter
  07/12/2011

  ขอบคุณครับ (:

 6. ดีมากเลยครับ ผมหาคำตอบจากการทำการบ้านได้อย่างดีเลยนะครับ แต่ก็ยังขาดอยู่บางข้อ แต่ก็ดีนะครับ

 7. ขอขอบคุณคนที่เอามาโพสด้วยนะครับ ทำให้ผมหาคำตอบของการบ้านได้อย่างดีเลย แต่ก็ยังมีบางข้อที่ยังไม่ครบ และยังมีสำนวน ที่ยังขาดหายไปอยู่นะครับ

 8. ขอขอบคุณคนที่่เอามาโพสด้วยนะครับ ทำให้ผมหาคำตอบของการบ้านได้อย่างดีเลย

 9. artsmart
  25/01/2012

  ขอบคุณมากกกกกกกกกกกก

 10. okok
  12/11/2012

  หัยความรุ้มากเลยคร้า

 11. noona suwanee
  12/11/2012

  ยากมากนิดนิง….

 12. May Laongthip
  12/11/2012

  ยากมากเลยค่ะเป็นบ้างข้อ
  แต่บางข้อก้อทำได้ค่ะ
  ขอบคุณมากกกกกกเลยค่ะ ที่มีแบบฝึกหัดดีดีแบบนี้

 13. Proyza
  19/11/2012

  ขอบคุณค่ะสำหรับความรู้ดีๆ

 14. คนไทย
  27/11/2012

  ข้อสุดท้ายตอบไรครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 06/12/2009 by in ลบทิ้งได้.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,504,063 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,504,063 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,504,063 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: