AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1. ลักษณะทั่วไปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
               
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นภูมิภาคที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ระหว่างประเทศใหญ่ 2 ประเทศ คือ จีนกับอินเดีย ในอดีตทำให้เรียกดินแดนนี้ว่า เอเชียใน หรือเอเชียกลาง
                ส่วนคำว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นคำใช้ครั้งแรกในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2

2. ที่ตั้ง
               
ตั้งอยู่ในเขตร้อนระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับอ่าวเบงกอล หรือ ระหว่างประเทศอินเดียกับจีน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย โดยมีเส้นศูนย์สูตรผ่าน เกาะสุมาตรา เกาะบอร์เนียว และเกาะสุลาเวซี (ก.เซลีเบส) ประเทศอินโดนีเซีย

3. ขนาดที่พื้นที่
               

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ประมาณ 4.6 ล้านตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 10 ประเทศ คือ พม่า ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์

4. อาณาเขต
               

1. ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศจีน
                2. ทิศตะวันออก ติดต่อกับ มหาสมุทรแปซิฟิก
                3. ทิศใต้ ติดต่อกับ มหาสมุทรอินเดีย
                4. ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ่าวเบ่งกอล หรืออ่าวเมาะตะมะ ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ

แบบฝึกปฏิบัติแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผนที่โครงร่างของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ให้นักเรียนพิจารณาหมายเลขและอักษรในแผนที่ แล้วเติมข้อความให้ถูกต้อง

เฉลยแบบฝึกปฏิบัติแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ให้นักเรียนพิจารณาหมายเลขและอักษรในแผนที่ แล้วเติมข้อความให้ถูกต้อง

1. ลักษณะภูมิประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งออกเป็น 2 เขต
               

1) ลักษณะภูมิประเทศของแผ่นดินใหญ่  หรือคาบสมุทรอินโดจีน แบ่งออกเป็น 3 เขต
                        1.1 เขตเทือกเขา แบ่งออกเป็น 3 แนว
                                – แนวเทือกเขาตะวันตก อยู่ทางตะวันตกของประเทศพม่า เรียกว่า เทือกเขาอารกันโยมา เป็นเทือกเขาที่เกิดจากการโก่งตัวของเปลือกโลก และเป็นที่มีแผ่นดินเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
                                – แนวเทือกเขาตอนกลาง อยู่ระหว่างประเทศไทยกับพม่า ได้แก่ เทือกเขาแดนลาว เทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาสันกาลาคีรี  ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีอายุเก่าแก่ ผ่านการสึกกร่อนมานาน จึงมีความสูงไม่มากนัก เป็นแหล่งสะสมแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ดีบุก วุลแฟรม
                                – แนวเทือกเขาตะวันออก อยู่ในประเทศลาวและเวียดนาม เรียกว่า เทือกเขาอันนัม มีความสูงไม่มากนัก เพราะมีอายุเก่าแก่ผ่านการสึกกร่อนมานาน
                        1.2 เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ เป็นเขตที่ดินอุดมสมบูรณ์มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ได้แก่
                                1) ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิรวดี และปากแม่น้ำสาละวิน ในประเทศพม่า
                                2) ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ในประเทศไทย
                                3) ที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ในประเทศกัมพูชาและเวียดนาม
                                4) ที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง ในประเทศเวียดนาม
                        1.3 เขตที่ราบชายฝั่ง อยู่ทางตะวันออกและทางตอนใต้ของคาบสมุทร ได้แก่ ที่ราบชายฝั่งของเวียดนาม และภาคใต้ของไทย และมาเลเซีย
                2) ลักษณะภูมิประเทศของเกาะและหมู่เกาะ มีลักษณะเป็นที่ราบชายฝั่งแคบๆ ตอนในของเกาะพื้นที่เป็นที่สูงและเทือกเขา ได้แก่ หมู่เกาะอินโดนีเซีย หมู่เกาะฟิลิปปินส์ เป็นเขตที่มีแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด แต่มีดินอุดมสมบูรณ์เพราะเป็นดินภูเขาไฟ  มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น

2. ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 เขต
                1) เขตอากาศป่าดิบชื้น ได้แก่บริเวณประเทศ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ภาคใต้ของไทย ภาคใต้ของฟิลิปปินส์ (ก. มินดาเนา)
                2) เขตอากาศมรสุมเขตร้อน ได้แก่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของพม่า ภาคใต้ของไทย ชายฝั่งตะวันตกของกัมพูชา
                3) เขตอากาศทุ่งหญ้าเมืองร้อน ได้แก่ พื้นที่ส่วนใหญ่ของพม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม

 No.1 คือ………………………………………………… ในประเทศ…………………………………………………………………….
 No.2 คือ ที่ราบลุ่ม…………………………………………………………….ในประเทศ…………………………………………….
 No.3 คือ…………………………………………..….……….ระหว่างประเทศ…………....…………..กับ………..….……………
 No.4 คือ เขตอากาศแบบ…………………………………ในประเทศ…………………………………………..………………….
 No.5 คือ เขตอากาศแบบ…………………………………ในประเทศ…………………………………………..………………….
 No.6 คือ ช่องแคบ……………………..…………………..อยู่ระหว่างเกาะ………………………….กับ………………………..
 No.7 คือ รัฐ………………………………………………….ของประเทศมาเลเซีย
 No.8 คือ เทือกเขา…………………………………………ในประเทศ………………………………………….………………
 No.9 คือ ที่ราบลุ่ม………………………………………….ในประเทศ…………………………………………..…….………
 No.10 คือ ที่ราบลุ่ม………………………………………..ในประเทศ…………………………………………..…….………
 No.11 คือรัฐ………………………………………………….ของประเทศมาเลเซีย
 No.6 มีลูกศรชี้ คือ มีภูมิอากาศแบบ………………………………………..ประเทศนี้เรียกว่า …………………………
 No….….…………………………….มีแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด มีดินอุดมสมบูรณ์เพราะเป็นดินภูเขาไฟ


เฉลยแบบฝึกปฏิบัติแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

No.1 คือ เทือกเขาอารกันโยมา อยู่ทางตะวันตกของประเทศ พม่า
No.2 คือ ที่ราบลุ่ม แม่น้ำเจ้าพระยา ในประเทศ ไทย
No.3 คือ เทือกเขาตะนาวศรี ระหว่างประเทศ พม่า กับ ไทย
No.4 คือ เขตอากาศแบบ ป่าดิบชื้น ในประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน
No.5 คือ เขตอากาศแบบ ทุ่งหญ้าเมืองร้อน ในประเทศ พม่า ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา
No.6 คือ ช่องแคบ มะละกา อยู่ระหว่างเกาะ สุมาตรา กับ แหลมมลายู
No.7 คือ รัฐ ซาราวัก ของประเทศมาเลเซีย
No.8 คือ เทือกเขา อันนัม ในประเทศ ลาว เวียดนาม
No.9 คือ ที่ราบลุ่ม แม่น้ำโขง ในประเทศ กัมพูชา
No.10 คือ ที่ราบลุ่ม แม่น้ำแดง ในประเทศ เวียดนาม
No.11 คือรัฐ ซาบาห์ ของประเทศมาเลเซีย
No.6 มีลูกศรชี้ คือ มีภูมิอากาศแบบ มรสุมเขตร้อน ประเทศนี้เรียกว่า ฟิลิปปินส์
No. 4, 6 มีแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด มีดินอุดมสมบูรณ์เพราะเป็นดินภูเขาไฟ


 แบบฝึกปฏิบัติค้นคว้า
ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์แล้วเติมข้อความให้ถูกต้อง

1. Southeast Asia หมายถึง……………………………………………………..………………………………………….
2. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอดีต เรียกว่า ……………………..…………..หรือ ………………………..……….
3. คำว่า “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” มีการใช้ครั้งแรกเมื่อใด …………………………………….……………….
4. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นดินแดนที่อยู่ระหว่างประเทศใหญ่ 2 ประเทศ คือ
      
   
………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย 10 ประเทศ คือ ………………………………..………………………
    …………………………………………………………………………………………………………..……..………………
6. ประเทศที่มีเส้นศูนย์สูตรลากผ่าน คือ ……………………….ลากผ่านเกาะ …………………..………………
7. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยดินแดน 2 ส่วนคือ
        7.1 ………………………………ได้แก่ …………………………………………………………….………………….
        7.2 ………………………………ได้แก่ …………………………………………………………….………………….
8. ทิศใต้ ติดต่อกับ …………………………………………………………………………………………………………..
    ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ …………………………………………………………………………....…..……………….
    ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ………………………………………………………………………………………………
    ทิศเหนือ  ติดต่อกับ …………………………………………………………………………………..…………………
9. เทือกเขาทางตะวันตกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ …………………………………………………..
    อยู่ทางตะวันตกของประเทศ ……………………..…………………………….
10. เทือกเขาตอนกลาง เป็นเขตที่อยู่ระหว่างประเทศ ………………………..กับ……………..……………….
      ได้แก่ เทือกเขา ………………………………………………………………………….…..…………………………
11. เทือกเขาตะวันออก ได้แก่ ………………………… ในประเทศ …………………………….………………..
12. เพราะเหตุใดเทือกเขาทางตอนกลางและทางตะวันออกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
      จึงความสูงไม่มากนัก ………………………………………………………………………………..…….……….
13. พื้นแผ่นดินบริเวณปากแม่น้ำที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่แม่น้ำพัดพามา
      เรียกว่า………………………………………………………………………………………………………..………….
14. ที่ราบลุ่มแม่น้ำที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่
      1………………………………………………. ประเทศ…………………………………………………….
      2………………………………………………. ประเทศ…………………………………………………….
      3………………………………………………. ประเทศ…………………………………………………….
      4………………………………………………. ประเทศ…………………………………………………….
15. ลักษณะภูมิประเทศของเกาะและหมู่เกาะ เป็นอย่างไร
     ……………………………………………………………………………………………….…………………………..
16. เพราะเหตุใดดินในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงอุดมสมบูรณ์
     ………………………………………………………………………………………………..………………………….
17. ลักษณะภูมิอากาศ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี 3 เขต
      1………………………………….. ได้แก่ประเทศ …………………………………..…………………………..
      2………………………………….. ได้แก่ประเทศ ……………………………..……..…………………………
      3………………………………….. ได้แก่ประเทศ …………………………….……..………………………….
18. เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ …………..……………………………….
      ช่วงฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือน ……………………………………………………………………………………
      ช่วงฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือน ……………………………………………………………...………………..
19. แนวเทือกเขาเกิดใหม่ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้น คือ …………………………………………
 


เฉลยแบบฝึกปฏิบัติค้นคว้า


1. Southeast Asia หมายถึง ดินแดน หรือภูมิภาคที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย
2. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอดีต เรียกว่า เอเชียกลาง หรือ เอเชียใน
3. คำว่า “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” มีการใช้ครั้งแรกเมื่อใด ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
4. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นดินแดนที่อยู่ระหว่างประเทศใหญ่ 2 ประเทศคือ จีน กับ อินเดีย
5. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย 10 ประเทศคือ พม่า ไทย ลาว เวียดนามกัมพูชา มาเลเซีย
    สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
6. ประเทศที่มีเส้นศูนย์สูตรลากผ่าน  คือ อินโดนีเซีย   ลากผ่านเกาะ สุมาตรา ก.บอร์เนียว
    ก.สุลาเวซี (ก.เซลีเบส)
7. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยดินแดน 2 ส่วน  คือ
    7.1 แผ่นดินใหญ่ หรือคาบสมุทรอินโดจีน ได้แก่ พม่า ลาว ไทย กัมพูชา เวียดนาม
    7.2 เกาะ หรือหมู่เกาะ ได้แก่ สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
8. ทิศใต้  ติดต่อกับ มหาสมุทรอินเดีย
    ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ มหาสมุทรอินเดีย (อ่าวเบงกอล) ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ
    ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ มหาสมุทรแปซิฟิก
    ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ประเทศจีน
9. เทือกเขาทางตะวันตกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ เทือกเขาอารกันโยมาอยู่ทางตะวันตกของประเทศ พม่า
10.เทือกเขาตอนกลาง  เป็นเขตที่อยู่ระหว่างประเทศ พม่า กับ ไทย 
    ได้แก่ เทือกเขา แดนลาว  เทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขาตะนาวศรี
11.เทือกเขาตะวันออก ได้แก่  เทือกเขาอันนัม ในประเทศ ลาว เวียดนาม
12.เพราะเหตุใดเทือกเขาทางตอนกลางและทางตะวันออกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
    จึงความสูงไม่มากนัก มีอายุเก่าแก่ ผ่านการสึกกร่อนมานาน
13.พื้นแผ่นดินบริเวณปากแม่น้ำที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่แม่น้ำพัดพามา เรียกว่า ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ
14.ที่ราบลุ่มแม่น้ำที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่
            1. ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิรวดี ปากแม่น้ำสาละวิน ประเทศ พม่า
            2. ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ประเทศ ไทย
            3. ที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ประเทศ กัมพูชา เวียดนาม
            4. ที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง ประเทศ เวียดนาม
15.ลักษณะภูมิประเทศของเกาะและหมู่เกาะ เป็นอย่างไร
    เป็นที่ราบชายฝั่งแคบ ๆ ตอนในเป็นที่สูงและเทือกเขา เป็นเขตที่มีแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
16.เพราะเหตุใดดินในบริเวณหมู่เกาะต่าง ๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงอุดมสมบูรณ์เป็นดินภูเขาไฟ
17.ลักษณะภูมิอากาศ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี 3 เขต
        1.อากาศป่าดิบชื้น ได้แก่ประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน
        2. อากาศมรสุมเขตร้อน ได้แก่ประเทศ ฟิลิปปินส์ ภาคตะวันตกของพม่า
        3. อากาศทุ่งหญ้าเมืองร้อน ได้แก่ประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ของพม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม
18.เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ มีนาคม-เมษายน (มีค.-พค.)
        ช่วงฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม (เมย.-กย.)
        ช่วงฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ (ตค.-มค.)
19.แนวเทือกเขาเกิดใหม่ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้น คือ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
20.อิทธิพลของความชื้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับมาจากอะไร
        ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

http://www.bp-smakom.org/BP_School/Social/

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 10/01/2010 by in สังคมศึกษา.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,396,727 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,396,727 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,396,727 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: