AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

สังคม ม.6 เทอม 2

1.  ข้อใดกล่าว  ไม่ถูกต้อง  เกี่ยวกับจิตและเจตสิก

ก.  จิตสำคัญกว่ากาย                                                                   ข.  ส่วนประกอบสำคัญของชีวิต  คือ เจตสิก

ค.  จิตทำหน้าที่สำคัญ  คือ รับ จำ คิด และทำหน้าที่                 ง. อาการปละคุณสมบัติต่างๆของจิตเรียกว่า  เจตสิก                        

2.  ทิพย์เป็นอาสาสมัครคนหนึ่งที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิที่ภาคใต้และถูกกล่าวหาว่าไปทำงานเพื่อเอาหน้าทิพย์ก็ไม่โกรธ  เพราะรู้ดีว่าตัวเองทำอะไรอยู่ การกระทำของทิพย์ จัดเป็นอธิปไตยข้อใด

ก.  โลกาธิปไตย                          ข. อัตตาธิปไตย                     ค.  ธรรมมาธิปไตย                                ง.  ประชาธิปไตย

3.  ผู้นำชุมชนฟิวส์ขาด  เกรี้ยวกราดกับทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการของตน  พฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมของคนที่ขาดทศพิธราชธรรมข้อใด

ก.  ตปะ                                        ข.  ขันติ                                  ค.  มัททวะ                             ง.  อักโกธะ

4. เหตุผลที่ไทยได้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นเล่มย่อยๆ  จำนวน 45 เล่ม  คือข้อใด

ก.  เพราะมีเนื้อหายาวมาก                                                           ข.  เพื่อสะดวกในการศึกษาค้นคว้า

ค.  เพราะพระไตรปิฎกแบ่งออกเป็น  3  หมวดใหญ่ๆ                             ง.  เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนปีที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา

5.  คัมภีร์ที่อธิบายขยายความบาลีพระไตรปิฏก  คือคัมภีร์ใด

ก.  ฎีกา                                         ข.  อนุฎีกา                              ค.  อรรถกถา                         ง.  สัททาวิเลส

6. ฉุนขาด…….ประธานด่ากราดทุกคนในที่ประชุม  ถ้าไม่ต้องการให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกประธานในที่ประชุมควรนำข้อคิดจากพุทธศาสนสุภาษิตมาเป็นคติเตือนใจ

ก.  นตถิ  สนติปร สุข  ข.  ราชา  มุข  มนุสสาน                         ค.  สติ โลกสมิ  ชาคโร                ง.  นิพพาน  ปรม  สุข

7. วรวีร์ชวนมนภัทร์ไปรับประทานอาหาร  อิตาเลียน  แต่มนภัทร์ไม่ไป เพราะเห็นว่าอาหารอิตาเลียนมีราคาสูง  สู้อาหารตามสั่งที่ร้านข้างบ้านไม่ได้ ราคาถูกและอร่อย  จากกรณีตัวย่างนี้นักเรียนคิดว่ามนภัทร์ใช้วีธีคิดแบบใด

ก.  แบบอรรถธรรมสัมพันธ์                       ข.  แบบแยกแยะส่วนประกอบ

ค.  แบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม                 ง.  แบบเห็นคุณ –โทษ และทางออก

8. ทองกวาวสอบเอ็นทรานซ์ไม่ได้  แต่เธอก็ไม่เสียใจ เพราะเธอคิดอยู่เสมอว่าผลการสอบมี  2  อย่าง คือ สอบได้กับสอบไม่ได้ เมื่อไม่ได้ก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเองสอบใหม่อีกครั้ง การทำใจได้ของทองกวาวจัดเป็นการคิดแบบใด

ก.  แบบรู้เท่าทัน                                                          ข.  แบบแก้ปัญหา

ค.  แบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน                 ง.  แบบคิดตามหลักการและจุดมุ่งหมาย

9.  หนังสือของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น มรดกธรรมอันล้ำค่าแห่งยุค  คือเล่มใด

ก.  พุทธธรรม                     ข.  ธรรมนูญแห่งชีวิต      ค.  เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ      ง.  พจนานุกรมพุทธศาสตร์

10.  อนาคาริก  ธรรมปาละ มีผลงานสำคัญทางพระพุทธศาสนาในเรื่องใด

ก.  ก่อตั้งสมาคมมหาโพธิ์                                           ข.  ร่วมกันออกวารสารธรรมจักษุ

ค.  เขียนหนังสือประทีปแห่งเอเชีย                           ง.  บูรณพุทธสถานต่างๆ  ในอินเดีย

11. ชนชาติแรกที่รู้จักการทำแผนที่บนแผ่นดินเหนียว  เมื่อ 4,000 ปีมาแล้ว คือชนชาติใด

ก.  จีน                           ข. อียิปต์                 ค. สุเมเรียน            ง. กรีก

12. ระบบ  GPS  เป็นการนำคลื่นสัญญาณดาวเทียมมาใช้ประโยชน์ในด้านใด

ก. การถ่ายภาพทางอากาศ                                          

ข.  ถ่ายทอดสัญญาณภาพทางโทรทัศน์

ค.  บอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆบนพื้นผิวโลก           

ง.  เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

13. ข้อใด  เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

ก.  การใช้คอมพิวเตอร์จัดทำกราฟแสดงสถิติปริมาณน้ำฝนในประเทศไทย       

ข.  การใช้แผนที่สำรวจเส้นทางจราจรในกรุงเทพฯและปริมณฑล

ค.  การรับฟังข่าวพยากรณ์ลมฟ้าอากาศประจำวันทางวิทยุ                                    

ง.  การสั่งซื้อสินค้าทางอี-เมล์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

14. เส้นสมมติในแผนที่  ที่แบ่งโลกออกเป็นซีกโลกตะวันออกกับซีกโลกตะวันตก  คือข้อใด

ก.  เส้นอิเควเตอร์  0  องศา                                          ข.  เส้นเมริเดียน  0  องศา

ค.  เส้นเมริเดียน  180  องศาตะวันตก                        ง.  เส้นเมริเดียน  180  องศาตะวันออก

15. ข้อใด  อธิบาย  ผิด  ความจริงเกี่ยวกับ  “เส้นเมริเดียน  180 องศา”

ก.  เส้น  180  องศาตะวันตกและเส้น 180  องศาตะวันออก ทับซ้อนเป็นเส้นเดียวกัน         

ข.  เป็นเส้นที่อยู่ด้านตรงกันข้ามกับเส้นเมริเดียนปฐม (Prime  Meridian)

ค.  เป็นเส้นที่กำหนดให้เป็นเวลามาตรฐานสากลกรีนิช

ง. เป็นเส้นที่กำหนดให้เป็นเส้นแบ่งวันสากล

16.  ปัญหาวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยในปัจจุบัน  ข้อใดส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุด

ก.  วิกฤติในทรัพยากรน้ำ                                           ข.  วิกฤติในทรัพยากรดิน

ค.  วิกฤติในทรัพยากรป่าไม้                                      ง.  วิกฤติในทรัพยากรดินและน้ำ

17.  ความสำคัญของพื้นที่ป่าชายเลนต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยา คือข้อใด

ก.  แหล่งรายได้จากการเก็บไม้ทำฟืนเผาถ่าน                           ข.  แหลงทำนากุ้งกุลาดำและหอยแมลงภู่

ค.  แนวกันชนธรรมชาติป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง          ง.  แหล่งเพาะพันธ์และอนุบาลตัวอ่อนสัตว์น้ำ

18. “การใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  หมายถึง  การนำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใด

ก.  ไม่ทำลายคุณภาพของทรัพยากร                                                          ข.  ต้องเกิดประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง

ค.  ไม่ทำลายทรัพยากรหรือเกิดผลเสียต่อคนรุ่นหลัง                             ง.  ต้องผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้าน

19.  การใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ตามที่ปรากฎในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 9  ( พ.ศ. 2545 – 2549) เน้นหลักการสำคัญข้อใด

ก.  การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน                 ข.  รวมศูนย์การแก้ไขปัญหาไว้ที่ส่วนกลาง

ค.  การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ                 ง.  ผู้ใช้ประโยชน์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

20.  กฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทยข้อใด  เป็นฉบับแรกที่ยึดหลักการสากลที่ว่า

“ผู้ใดก่อให้เกิดมลพิษ  ผู้นั้นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหา”

ก.  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ข. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 ค.  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ง.  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

เฉลย

1.  ข.  ส่วนประกอบสำคัญของชีวิต  คือ เจตสิก

2.  ค.  ธรรมมาธิปไตย                

3.  ง.  อักโกธะ

4. ง.  เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนปีที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา

5.  ก.  ฎีกา                                   

6.   ข.  ราชา  มุข  มนุสสาน                        

7.  ก.  แบบอรรถธรรมสัมพันธ์                                 

8. ก.  แบบรู้เท่าทัน                                     

9.  ก.  พุทธธรรม        

10. ง.  บูรณพุทธสถานต่างๆ  ในอินเดีย

11ค. สุเมเรียน             

12. ค.  บอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆบนพื้นผิวโลก     

13.ข.  การใช้แผนที่สำรวจเส้นทางจราจรในกรุงเทพฯและปริมณฑล

14. ข.  เส้นเมริเดียน  0  องศา

15.ค.  เป็นเส้นที่กำหนดให้เป็นเวลามาตรฐานสากลกรีนิช

16.  ง.  วิกฤติในทรัพยากรดินและน้ำ

17.  ง.  แหล่งเพาะพันธ์และอนุบาลตัวอ่อนสัตว์น้ำ

18. ค.  ไม่ทำลายทรัพยากรหรือเกิดผลเสียต่อคนรุ่นหลัง      

19.  ก.  การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน                         

20.   ค.  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 22/01/2011 by in สังคมศึกษา.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,875,763 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,875,763 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,875,763 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: