AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

ไถ่ชีวิตโคกระบือ

โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ


พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ
ณ บริเวณโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๓

 

ปัจจุบัน ธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ มีวิธีการให้บริการแก่เกษตรกรในลักษณะต่างๆ ดังนี้คือ
๑. การให้ยืมเพื่อการผลิต
๒. การให้เช่าซื้อ
๓. การให้ยืมพ่อพันธุ์โค-กระบือแก่เกษตรกร
๔. การให้เช่าเพื่อใช้แรงงาน
๕. การให้บริการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก ข้อ 1-4 ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก ธคก. เพื่อให้บริการเป็นกรณีพิเศษ

 

สรุป
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากธนาคารโค-กระบือ นั้น ส่งผลโดยตรงกับตัวเกษตรกรที่ยากจน คือได้ช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถมีปัจจัยการผลิตเป็นของตนเอง ไม่ต้องเสียค่าเช่าแรงงานโค-กระบือ ในอัตราสูง เป็นหลักประกันอย่างหนึ่งซึ่งเอื้ออำนวยให้การผลิตเกิดผลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ส่วนผลประโยชน์ทางอ้อมนั้น เกิดขึ้นจากการเลือกใช้กลยุทธที่เหมาะสมในการพัฒนา เพราะแรงงานแบบดั้งเดิมนี้ เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับระบบเกษตรกรรมแบบยังชีพ ซึ่งเกษตรกรมีฐานะยากจนจะมีพื้นที่ทำกินขนาดเล็ก แรงงานแบบดั้งเดิมนี้ไม่ต้องการความรู้ทางเทคนิควิชาการชั้นสูงใดๆ ในการบำรุงรักษา การใช้แรงงานโค-กระบือ ในการทำนา ปลูกข้าว เป็นลักษณะของการอยู่ร่วมกันและการพึ่งพากันตามธรรมชาติ เกษตรกรสามารถเรียนรู้ได้เองจากการดำรงชีพ อีกทางหนึ่ง การใช้แรงงานสัตว์เป็นการเลือกใช้พลังงานจากธรรมชาติ แทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นทรัพยากรที่นับว่าจะเหลือน้อยลงไป และมีราคาสูงขึ้น ดูจะเป็นประโยชน์หลายทางซึ่งสอดคล้องกันอย่างพอเหมาะยิ่ง

1.รับบริจาคเงิน (ไม่จำกัดจำนวน บริจาคเท่าไหร่ก็ได้)
1.1 บริจาคโดยตรง
ส่วนกลาง
บริจาคที่ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี และกองคลัง กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ( ติดกับ BTS พญาไท เข้าไปที่ตึกผู้เชียวชาญ ชั้นล่าง เดินเข้าไปทางขวามือจะมีป้ายโครงการธนาคารโค-กระบือติดอยู่ )
ส่วนภูมิภาค
บริจาคที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และุสุขอนามัย และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประเทศ

1.2 บริจาคโดยวิธีโอนเงิน
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ บัญชี กระแสรายวัน สาขา ราชเทวี หมายเลขบัญชี 030-6-01239-1

ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี โครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ พันธุ์ดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ บัญชี เดินสะพัด สาขา ชิดลม หมายเลขบัญชี 001-3-48169-3

1.3 บริจาคโดยธนาณัติ
ระบุผู้รับเงิน คือ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ที่อยู่ กองคลัง กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.ราชเทวี เพื่อสะดวกในการติดต่อเบิกเงิน 

1.4 บริจาคโดยตั๋วแลกเงินหรือเช็ค
ระบุผู้รับเงิน คือ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

หมายเหตุ กรุณาส่ง ชื่อ ที่อยู่ ของผู้บริจาค ไปที่ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เพื่อการตอบรับ ” ใบรับบริจาคเงิน ” หรือส่งใบนำฝากทางโทรสาร หมายเลข 0-2653-4926

2.รับบริจาคโคกระบือ(ไม่จำกัดจำนวน)
ขอรับบริจาคเป็นโค-กระบือ เพศเมีย อายุประมาณ 3-4 ปีมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เหมาะสมที่จะใช้ทำพันธุ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและปราศจากโรคระบาดติดต่อ

 
โรงฆ่าสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการฯ
โรงฆ่าสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรฯ มี 2แห่งคือ
1
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานีโทร(02)978-0725,(02)581-6367
2 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลอยุธยา โทร(035)251-454 FAX(035)232-553
โค-กระบือที่เราบริจาคทรัพย์เพื่อไถ่ชีวิต กับทางโรงฆ่าสัตว์ทั้งสองแห่งนี้จะไม่มีการนำมาหมุนเวียนหลอกลวง ให้ผู้มีจิตกุศลท่านอื่นๆบริจาคทรัพย์ช่วยชีวิตใหม่
โดยโค-กระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิตเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือฯไปแล้ว จะถูกแยกนำออกไปไว้ต่างหาก เพื่อตรวจและกักกันโรค พอได้ได้ครบจำนวน (เจ้าหน้าที่ ที่กรมปศุสัตว์แจ้งว่า 30ตัว ซึ่งจะพอดีกับขนาดรถที่กรมใช้ขนไปได้) โรงฆ่าสัตว์จะแจ้งไปยังกรมปศุสัตว์เพื่อให้มานำ โค-กระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิตนี้ ไปมอบให้กับเกษตรกรในแต่ละจังหวัด ในที่สุดครับ

ราคาโค-กระบือที่เราบริจาคทรัพย์เพื่อไถ่ชีวิต โทรไปเช็คได้ตามเบอร์ด้านบน
โดย โรงฆ่าสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาค และทางกรมปศุสัตว์จะออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับผู้บริจาคอีกต่อหนึ่ง หลังจากที่โรงฆ่าสัตว์ได้ส่งรายชื่อผู้บริจาค ไปให้ทางกรมฯเรียบร้อยแล้ว

 

02.

โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานี ผมเคยไปร่วมบริจาคกับเพื่อนมาแล้วมาแล้ว เขาจะนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีให้ด้วย ไปได้ทุกวันเลยครับ( เสาร์-อาทิตย์ก็ไปได้) ยกเว้นว่าท่านติดกิจนิมนต์ที่อื่น ทางที่ดีเราแจ้งก่อนสักหนึ่งวันทางเจ้าหน้าที่ๆนั้นจะได้ นิมนต์พระสงฆ์ไว้ให้เราได้แน่

โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานี
วิ่งเส้นถนนติวานนท์ ผ่านห้าแยกปากเกร็ดตรงไปเรื่อย ผ่านทางเข้าเมืองทองธานี(คนละฝั่งกับ ทางเข้าด้านถนนแจ้งวัฒนะ) จะเจอแยกสวนสมเด็จ เลี้ยวซ้ายไปขึ้นสะพานนนทบุรี(นวลฉวี) ลงสะพานตรงไปจะเจอสามแยกไฟแดงแรก ขับตรงไปเรื่อยด้านขวาจะเห็นโรงงานเป๊ปซี่ และ ปั๊มJET ตรงไปอีกหน่อยจะเจอสามแยกไฟที่2 ซ้ายมือจะเห็นสถานีอนามัยบางขะแยง และป้อมยาม เลี้ยวขวาไปได้เลยครับ (ปากซอยมี 7ELEVEN คนแถวนั้นเรียกถนนสายในครับ) ตรงไปเรื่อยๆประมาณ 9กม. มองขวามือไว้ จะเห็นโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานี
เมื่อเลี้ยวเข้าไปจะเห็นป้าย มองไปทางซ้ายมือจะเห็นอาคารสำนักงาน ทางขวามือจะเห็นคอกที่มีโค-กระบืออยู่หลายตัว ให้ไปจ่ายเงินที่สำนักงานทางซ้ายมือก่อน ถึงจะมา ไถ่โค-กระบือกันนะครับ ถ้ายังไปไม่ถูกอีกลงโทรให้โรงฆ่าสัตว์ฯ FAXแผนที่มาให้ก็ได้ครับตามเบอร์ที่ให้ไว้แล้ว

02..

2 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลอยุธยา ผมไม่เคยไปครับลองโทร(035)251-454 เพื่อให้ทางโรงฆ่าสัตว์เทศบาลอยุธยาFAXแผนที่มาให้ก็ได้ครับ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ส่วนกลาง ติดต่อที่ กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ( ติดกับ BTS พญาไท )โทรศัพท์ 0-2653-4926
หรือ 0-2653-4444 ต่อ 3384, 3385โทรสาร 0-2653-4926

ส่วนภูมิภาค ติดต่อที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยทั่วประเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dld.go.th…m/cattle_b.html
http://www.konmeungb…on.asp?GID=8554
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วย การดำเนินโครการธนาคารโค-กระบือ ฯ
http://www.dld.go.th…_rule/bank.html
แผนที่กรมปศุสัตว์ http://www.dld.go.th/home/map_dld.html

หมายเหตุ โครงการนี้จะทำไปเรื่อยๆครับเนื่องด้วยเป็นโครงการตามพระราชดำริฯ

 

เมื่อไปถึง ก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อชำระค่าไถ่ชีวิตโค-กระบือ ค่าไถ่ชีวิตโค-กระบือตัวละ 16,000 บาท ราคานี้รวมค่าฉีดวัคซีน
ค่าบำรุงสุขภาพ และค่าประกันสุขภาพซึ่งทางบริษัท พ.บางกอกฟาร์ม จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หากโค-กระบือที่ส่งมอบเสียชีวิต
หรือเจ็บป่วยในระหว่างการประกันสุขภาพ

การไถ่ชีวิต โค-กระบือ จากโรงฆ่าสัตว์ เป็นการช่วยชีวิตสัตว์ใหญ่ให้พ้นจากความตายเฉพาะหน้า โดยจะนำโค-กระบือที่ได้ร่วมกันบริจาคนี้เข้าโครงการหลวง  “ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ธคก.)”
ควบคุมและดูแลโครงการโดยเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ สำหรับให้ชาวนาที่ยากจนยืมไปใช้งาน ซึ่งโค-กระบือเหล่านี้ จะอยู่ในความดูแลของปศุสัตว์อำเภอตลอดชีวิต จนกว่าจะแก่ตายเอง และจะไม่หวนกลับคืนมายังโรงฆ่าสัตว์อีก และหากตกลูกลูกตัวแรกจะต้องเป็นของโครงการ ตัวถัดไปจึงจะเป็นของเกษตกร

หลังจากเสร็จขั้นตอนของการชำระเงิน ค่าไถ่ชีวิตโค-กระบือแล้ว เราก็เดินไปเลือกโค-กระบือ ซึ่งเขาเตรียมไว้อยู่ในคอก ไม่ไกลจากจุดแรกมากนักโคตัวที่มีผ้าสามสีพันไว้บริเวณหัว นั่นคือโค ที่มีคนใจบุญมาไถ่ชีวิตเขาแล้ว หลังจากที่เลือกได้แล้วก็นำผ้าสามสีมาผูกไว้ที่หัวของโคตัวนั้น จากนั้นก็ทำพิธีทางสงฆ์ เพื่อแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรและเพื่อความเป็นสิริมงคล

อานิสงฆ์จากการช่วยชีวิตสัตว์ใหญ่จากความตายเฉพาะหน้า จะทำให้เราและครอบครัวแคล้วคลาดจากอุปัทวเหตุ และอันตรายทั้งปวง และยังทำให้เรามีสุขภาพดีอายุยืนยาว เป็นที่รักของสัตว์ มนุษย์ และเทวดา ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรของเราจะได้รับผลบุญในครั้งนี้ด้วย 

ละค่าประกันสุขภาพซึ่งทางบริษัท พ.บางกอกฟาร์ม
จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หากโค-กระบือที่ส่งมอบเสียชีวิต
หรือเจ็บป่วยในระหว่างการประกันสุขภาพ 

…………………………….

 

อานิสงค์ของการไถ่ชีวิตโคกระบือ

ได้มีการบันทึกหรือเล่าต่อกันมาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ในเรื่องของสามเณร ซึ่งเป็นศิษย์ในสำนักของพระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า ซึ่งสามเณรท่านนี้ได้รับการพยากรณ์จากพระสารีบุตรว่า ” ชะตาถึงฆาต” จะต้องมรณภาพ ภายใน ๗ วันขอให้ปลงอายุสังขารเสีย พอสามเณรได้ฟังดังนั้น ในฐานะนักปฎิบัติธรรม ท่านก็มิได้สะทกสะท้าน หรืออาลัยในชีวิตแต่อย่างใด ไหน ๆ ก็จะละสังขารแล้ว ก็ใคร่จะขออำลาพระอาจารย์ไปโปรดโยมบิดา มารดาสัก ๓ วัน เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณเป็นครั้งสุดท้าย

เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ก็ออกเดินทาง กะว่าจะใช้เวลาไปกลับให้ทันก่อนกำหนด เพื่อฟังธรรมจากพระสารีบุตรเป็นครั้งสุดท้าย ในระหว่างการเดินทาง เนื่องจากในช่วงเวลานั้นเป็นหน้าแล้ง น้ำในลำธาร ห้วยหนอง เหือดแห้ง สามเณรได้เห็นปลาน้อย จำนวนหนึ่ง ดิ้นกระแด่ว ๆ ใกล้จะถึงเวลาตายอยู่ในบ่อน้ำที่กำลังแห้งเหือด ด้วยจิตที่เป็นเมตตา ท่านได้นำจีวรช้อนตักปลาฝูงนั้น ไปปล่อยในแม่น้ำสายใหญ่ แล้วจึงเดินทางต่อไป หลังจากโปรดโยมบิดามารดาและเดินทางกลับมายังสำนักแล้ว

พอครบกำหนดตามที่พระสารีบุตรพยากรณ์เอาไว้ ก็เข้าไปกราบลาเพื่อขอฟังธรรมก่อนละสังขาร แต่พระสารีบุตรกลับไม่แสดงธรรมโปรด และได้กล่าวกับสามเณรว่า “กรรมดีที่เณรได้ช่วยชีวิตฝูงปลา ซึ่งบังเอิญเป็นเจ้ากรรมของเณรแต่อดีตชาติ ประกอบกับบุญกุศลที่เณรได้ทำไว้ด้วยการถือเพศบรรพชิตในปัจจุบัน ทำให้เจ้ากรรมนายเวรเกิดความปีติ ทั้งสองฝ่ายได้ยินยอมให้กรรมหนักถึงตายของเณรหลุดพ้น ด้วยการ “อโหสิกรรม” ต่อกัน

เณรได้พ้นกรรมบัดนี้แล้ว” จากเรื่องดังกล่าว จึงทำให้มีการทำบุญสะเดาะเคราะห์ด้วยการปล่อยนก ปล่อยปลา หรือให้ทานชีวิตสัตว์อื่น ๆ เช่น ไถ่ชีวิตโคกระบือ ฯลฯ ในพุทธศาสนาแต่นั้นมา ดังนั้นการแก้กรรมเมื่อชะตาถึงฆาต โหราจารย์ก็จะแนะนำให้แก้กรรมด้วยการให้ทานชีวิตสัตว์เป็นดีที่สุด

http://www.palungjit.com

 

Advertisements

4 comments on “ไถ่ชีวิตโคกระบือ

 1. ต่าย
  16/05/2011

  ตอนนี้โทรไปถามราคาโค 17000 กระบือ 18000 ที่โรงฆ่าสัตว์อยุธยา สอบถามเดือน พ.ค. 54 นี้เองค่ะ ทำไมราคาขึ้นไวจัง กำลังรวบรวมเงินไปไถ่ ซัก 1-2 ตัว อยู่่ค่ะ (สาธุ ขอให้บรรลุจุดประสงค์ทีเถอะ)

 2. freedom
  19/09/2011

  ตอนนี้ราคาโค 18,000 กระบือ 20,000 แล้วค่ะ (กันยายน 2554)

 3. AC127Mum
  15/01/2015

  โค ตัวละ 21,000 บาท
  กระบือ ตัวละ 22,000 บาท
  ปี 57

 4. AC127Mum
  15/01/2015

  ผู้สนใจ ไถ่ชีวิตโคกระบือ มีทางเลือกดังนี้ค่ะ

  1…..”ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ”
  ตึกวิชาการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร./โทรสาร 0-2653-4925
  หรือ โอนบริจาคที่
  – ชือบัญชี “ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ” ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 030-6-01239-1
  – ชื่อบัญชี “โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือพันธุ์ดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ” ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน สาขา ชิดลม กรุงเทพฯ บัญชีเดินสะพัด เลขที่ 001-3-48169-3
  หมายเหตุ : กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมทั้งแจ้งชื่อ ที่อยู่ ของผู้บริจาคไปที่ “ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ” สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 หรือ ส่งโทรสารสำเนาใบโอนเงินไปที่ หมายเลข 0-2653-4926 เพื่อการตอบรับ ” ใบรับบริจาคเงิน ”
  http://www.dld.go.th/rcb/

  2…..ไปที่โรงฆ่าสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรฯ มี 2แห่ง
  1 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานีโทร(02)978-0725,(02)581-6367
  2 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลอยุธยา โทร(035)251-454 FAX(035)232-553

  3…..ไถ่ชีวิตโคกระบือ ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพฯ (ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน)
  ท่านสามารถโอนร่วมบุญได้ที่
  ชื่อบัญชี พระเทพวราลังการ (ไถ่โคกระืบือ) – ชื่อบัญชีเดียวกัน
  – ธนาคารไืทยพาณิชย์ สาขาบางบัว
  – เลขบัญชี 053-4-26167-3 ประเภท ออมทรัพย์
  – ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่
  – เลขบัญชี 065-0-36939-4 ประเภท ออมทรัพย์
  – ธนาคารกสิกร สาขาสะพานใหม่ดอนเมือง
  – เลขบัญชี 022-2-81870-4 ประเภท ออมทรัพย์
  – ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางซื่อ
  – เลขบัญชี 132-4-66990-0 ประเภท ออมทรัพย์
  โทร 02-521-1567,02-521-5427 FAX 02-986-0834,02-521-5426
  http://www.ไถ่ชีวิตโคกระบือ.net

  

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 03/03/2011 by in ลบทิ้งได้.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,563,820 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,563,820 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

 • 4,563,820 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: