AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

อานิสงส์การทำบุญฝังลูกนิมิตร

 อานิสงส์การทำบุญฝังลูกนิมิตร

พุทธศาสนิกชนที่เข้าไปในวัด ส่วนใหญ่คงจะรู้สึกชินตา กับแท่นหินในซุ้มที่ตั้งอยู่รอบๆ โบสถ์ที่เราเรียกกันว่า “ ใบสีมา ” หรือ “ ใบเสมา ” อยู่ไม่น้อย แต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าใบสีมานี้มีไว้เพื่ออะไร และหากจะบอกต่อว่า ใต้ใบสีมานี้จะมี “ลูกนิมิต” ฝังอยู่ข้างใต้ คงมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่อยากทราบว่า “ลูกนิมิต” คืออะไร และทำไมต้องฝังไว้ใต้ใบสีมาดังกล่าว โดยเฉพาะเมื่อเราเดินทางไปต่างจังหวัด หลายครั้งหลายครา ที่เราเห็นป้ายที่ปักข้างทางเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนไปร่วม “ฝังลูกนิมิต” ตามวัดต่างๆ หลายคนก็คงสงสัยว่า ใช่ลูกนิมิตเดียวกันหรือไม่ ดังนั้น เพื่อเป็นความรู้ในเรื่องดังกล่าว กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอนำเรื่องเกี่ยวกับลูกนิมิตมาเสนอให้ทราบ ดังนี้
โดยทั่วไป “ลูกนิมิต” ที่เราเห็น มักจะมีลักษณะเป็นลูกหินกลมๆ สีดำ มีทองคำเปลวปิดโดยรอบ ซึ่งตามความหมาย ของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฯ “ลูกนิมิต” หมายถึง “ ลูกที่ทำกลมๆ ประมาณเท่าบาตร มักทำด้วยหิน ใช้ฝังเป็นเครื่องหมายเขตอุโบสถ ”ส่วนพจนานุกรมฉบับมติชนให้ความหมายว่า“ ก้อนหินที่วางบอกเขตพัทธสีมา ในการทำสังฆกรรม ”สรุปแล้ว ลูกนิมิต ก็คือ ลูกหินกลมๆ ที่ใช้ฝังเพื่อเป็นเครื่องหมายบอกให้ทราบว่า ตรงไหนเป็นเขตอุโบสถหรือโบสถ์ เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้เป็นที่ประกอบสังฆกรรมนั่นเอง เพราะคำว่า “ นิมิต” แปลว่า “เครื่องหมาย”

เหตุที่ต้องมี “นิมิต” เป็นเครื่องหมาย บอกว่าตรงไหนเป็นโบสถ์ ก็สืบเนื่องมาจากในสมัยพุทธกาล เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประกาศศาสนาแล้ว ภายหลังได้มีผู้เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุสาวกมากขึ้น พระองค์จึงได้ส่งพระภิกษุเหล่านี้ ออกไปเผยแผ่พระศาสนาตามที่ต่างๆ ซึ่งการที่พระภิกษุออกไปอยู่ห่างไกล จากพระพุทธองค์นั้น ก็เท่ากับห่างจากการฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ อีกทั้ง พระสงฆ์ที่บวชแล้ว ก็มิใช่ว่าจะบรรลุพระอรหันต์กันทุกองค์ ดังนั้น อาจจะเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งของพระพุทธองค์ ที่ต้องการให้มีการทบทวนพระธรรมคำสั่งสอน ของพระองค์อยู่เสมอ รวมทั้งให้สงฆ์ได้มีการปรึกษาหารือ เพื่อแก้ปัญหาหรือทำกิจบางประการร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงได้กำหนดให้ พระสงฆ์ต้องประชุมร่วมกัน หรือที่เรียกว่า ทำสังฆกรรม ในบางเรื่อง เช่น การสวดปาติโมกข์ การบวชพระ การกรานกฐิน และการปวารณากรรม เป็นต้น โดยกำหนดให้ทำสังฆกรรมในบริเวณที่กำหนดไว้เท่านั้น เพื่อมิให้ฆราวาสมายุ่งเกี่ยว เนื่องจากเรื่องเหล่านี้ เป็นกิจของสงฆ์ผู้ทรงศีลโดยเฉพาะ แต่เนื่องจากในสมัยแรกๆ พระภิกษุยังไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน

แม้ว่าต่อมาจะมีผู้ถวายพื้นที่เป็นวัดให้พระอยู่ แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าตามธรรมชาติ เช่น วัดเวฬุวัน (ป่าไผ่) ดังนั้น เมื่อพระสงฆ์ต้องจาริกไปยังที่ต่างๆ จึงทรงให้หมายเอาวัตถุบางอย่าง เป็นเครื่องกำหนดเขตแดนขึ้น เรียกว่า การผูกสีมา (คำว่า “สีมา” แปลว่า “เขตแดน” ) ซึ่งพระพุทธองค์ได้กำหนดไว้ 8 ประการ ได้แก่ ภูเขา ศิลา ป่าไม้ ต้นไม้ จอมปลวก หนทาง แม่น้ำ และน้ำนิ่ง และเรียกเครื่องหมายบอกเขตแดนนี้ว่า “นิมิต” แต่นิมิตเหล่านี้ ล้วนเป็นสิ่งมีอยู่ตามธรรมชาติ ทำให้การกำหนดเขตแดนที่จะทำสังฆกรรมหรือพูดง่ายๆ ว่า การกำหนดสถานที่ประชุมสงฆ์ทำได้ยาก และมักคลาดเคลื่อน ต่อมาจึงการพัฒนากำหนดนิมิตใหม่ อีกประเภทหนึ่งขึ้นแทน คือ เป็นนิมิตที่จัดสร้างหรือทำขึ้นเฉพาะ เช่น บ่อ คู สระ และก้อนหิน โดยเฉพาะก้อนหินเป็นที่นิยมกันมาก เพราะทนทานและเคลื่อนย้ายได้ยาก ครั้นเมื่อเทคโนโลยี่มีความก้าวหน้ามากขึ้น จึงได้มีการประดิษฐ์ก้อนหินให้เป็นลูกกลมๆ เป็นเครื่องหมายที่ค่อนข้างถาวรขึ้นแทน และเรียกกันว่า “ลูกนิมิต” ดังที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงมีการเรียกเขตแดนที่ใช้ทำสังฆกรรมนี้ว่า “โบสถ์” ซึ่งสมัยก่อนโบสถ์คงมีลักษณะตามธรรมชาติมากกว่า จะเป็นถาวรวัตถุเช่นสมัยนี้ และเมื่อมี “ลูกนิมิต” เป็นเครื่องหมายบอกเขต ต่อๆ มาก็มีพิธีที่เรียกว่าการ “ฝังลูกนิมิต” ขึ้นด้วย

“การฝังลูกนิมิต” นี้ มีชื่อเรียกเป็นทางการอีกอย่างหนึ่งว่าการ “ผูกพัทธสีมา” (ซึ่งก็แปลว่า เขตทำสังฆกรรมที่กำหนดตามพุทธานุญาต) โดยปัจจุบันจะเริ่มจากพระสงฆ์ ประชุมพร้อมกันในโบสถ์ เพื่อทำพิธี สวดถอน มิให้อาณาบริเวณที่จะกำหนดนี้ ไปทับที่ที่เคยเป็นสีมา หรือเป็นที่ที่มีเจ้าของครอบครองอยู่ก่อน เมื่อพระสงฆ์สวดถอนเป็นแห่งๆ ไปตลอดสถานที่ ที่กำหนดเป็นเขตแดนทำสังฆกรรมแล้วว่า มีอาณาเขตเท่าใด จากนั้นจะต้องไปขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เพื่อให้ที่ดินบริเวณนั้นเป็นสิทธิ์ของสงฆ์ ที่เรียกว่าขอวิสุงคามสีมา (คือ เขตที่ได้พระราชทานแก่สงฆ์ เพื่อใช้เป็นที่ทำสังฆกรรม) เป็นการแยกส่วนบ้านออกจากส่วนวัด ( วิสุง แปลว่า ต่างหาก คาม แปลว่า บ้าน) การที่ต้องขอพระบรมราชานุญาตเพราะถือว่า พระมหากษัตริย์เป็นเจ้าของแผ่นดิน การจะกระทำใดบนพื้นแผ่นดินจึงต้องขอพระบรมราชานุญาตก่อน

โดยทั่วไป ลูกนิมิตที่ใช้ผูกสีมาจะมีจำนวน 9 ลูก โดยฝังตามทิศต่างๆ โดยรอบอุโบสถทั้ง 8 ทิศๆ ละ 1 ลูก และฝังไว้กลางอุโบสถอีก 1 ลูกเป็นลูกเอก เมื่อจะผูกสีมาพระสงฆ์จำนวน 4 รูป ก็จะเดินตรวจลูกนิมิตที่วางไว้ตามทิศต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่ทิศตะวันออกเป็นต้นไป เรียกว่า สวดทักสีมา จนครบทุกทิศและมาจบที่ทิศตะวันออกอีกครั้ง เพื่อให้แนวนิมิตบรรจบกัน เมื่อสวดทักนิมิตจบแล้ว ก็จะกลับเข้าไปประชุมสงฆ์ในอุโบสถ และสวดประกาศสีมาอีกครั้ง หลังจากนั้นก็จะทำการตัดลูกนิมิตลงหลุมเพื่อกลบ แล้วสร้างเป็นซุ้มหรือก่อเป็นฐานตั้งใบสีมาต่อไป ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าปัจจุบันใบสีมานี้ ได้กลายเป็นเครื่องหมายบอกเขตของโบสถ์แทนลูกนิมิต ที่เป็นเครื่องหมายเดิมที่ถูกฝังอยู่ข้างใต้ไปแล้ว ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของความสวยงาม หรือการออกแบบในภายหลังก็ได้

อนึ่ง ลูกนิมิตที่ใช้ฝังตามทิศต่างๆ นี้ มีผู้เปรียบว่าเป็นเสมือนองค์พระพุทธเจ้า และพระอรหันต์สาวกสำคัญๆ กล่าวคือ ลูกนิมิตที่ฝังทาง ทิศตะวันออก หมายถึง พระอัญญาโกณฑัญญะ ซึ่งได้ชื่อว่า ผู้รู้ราตรีกาลนาน คือ มีความรู้มาก ผ่านโลกมามาก, ทิศตะวันออกเฉียงใต้ หมายถึง พระมหากัสสปะ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ทรงธุดงค์คุณ, ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หมายถึง พระราหุล ผู้เป็นเลิศทางการศึกษา, ทิศใต้ หมายถึง พระสารีบุตร ผู้เลิศในทางปัญญา, ทิศเหนือ หมายถึง พระโมคัลลานะ ผู้เลิศทางฤทธิ์, ทิศตะวันตก หมายถึง พระอานนท์ ผู้เลิศในทางพหูสูต, ทิศตะวันตกเฉียงใต้ หมายถึง พระอุบาลี ผู้เลิศในทางวินัย และ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หมายถึง พระควัมปติ ผู้เลิศในทางลาภและรูปงาม ส่วนลูกนิมิต กลางโบสถ์ ก็คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ด้วยเหตุที่ในสมัยก่อน การที่จะสร้างโบสถ์ได้หลังหนึ่งๆ หรือแม้จะซ่อมแซมโบสถ์เก่าให้สวยงามขึ้นมิใช่เรื่องง่าย และต้องใช้ระยะเวลานานมาก ดังนั้น จึงเชื่อกันว่า หากใครได้มีโอกาสทำบุญ “ฝังลูกนิมิต” หรือพูดง่ายๆ ว่าได้ร่วมสร้างโบสถ์ให้พระได้ใช้ทำสังฆกรรมนั้น จะมีอานิสงส์ถึง 6 ประการด้วยกัน คือ

1. ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทุกชาติ ปราศจากอุปัททวะ (อุ-ปัด-ทะ-วะ สิ่งอัปมงคล) ทั้งหลาย
2. ไม่เกิดในตระกูลต่ำ
3. หากเกิดในมนุษย์โลก ก็จะเกิดเป็นท้าวพระยามหากษัตริย์
4. หากเกิดในเทวโลก ก็จะเกิดเป็นท้าวสักกเทวราช
5. จะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง มีผิวพรรณผ่องใส และ
6. มีอายุยืนนาน และมักจะใส่สมุด ดินสอ เข็มและด้ายลงไปในหลุมที่ฝังลูกนิมิตด้วย เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้มีความจำดี มีปัญญาเฉียบแหลมเหมือนเข็ม และมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเหมือนความยาวของด้าย

อันที่จริงแล้ว การ “ฝังลูกนิมิต” เพื่อกำหนดเขตทำสังฆกรรม หรือปัจจุบันก็คือ การกำหนดเขตที่เป็นโบสถ์นั้น เป็นกิจของสงฆ์โดยเฉพาะ คือ ฆราวาสหรือชาวบ้านไม่ได้มีส่วนยุ่งเกี่ยว แต่เนื่องจากปัจจุบัน โบสถ์มิเพียงแต่จะเป็นสถานที่ที่สงฆ์ใช้ทำสังฆกรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นศาสนสถานที่พุทธศาสนิกชน ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมอื่นๆ ด้วย อีกทั้ง ไม่ว่าสร้างหรือซ่อมแซมโบสถ์ขึ้นใหม่ จำเป็นจะต้องมีการผูกพัทธสีมาใหม่ทุกครั้ง ดังนั้น ทางวัดต่างๆ จึงมักจะประกาศเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชน ได้มาทำบุญสร้างกุศลด้วยกัน โดยการจัดงาน “ ฝังลูกนิมิต” เพื่อสร้างโบสถ์ร่วมกัน ซึ่งชาวพุทธส่วนใหญ่ก็ยินดี เพราะเชื่อกันว่าจะได้อานิสงส์มากดังกล่าว

อานิสงส์จากการร่วมทำบุญฝังลูกนิมิตนี้ บางคนอาจจะมีข้อกังขาว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ เพราะเป็นเรื่องอนาคตอันยาวไกล แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นผลทันตา ก็คือ จิตใจที่อิ่มเอิบ และความปีติที่ได้มีโอกาสทำบุญสร้างกุศลที่ดีแก่ตนเอง ที่สำคัญบุญนี้ก็ได้มีส่วนช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรต่อไปด้วย

หมายเหตุ : โบสถ์และวิหารจะต่างกันที่ วิหารแม้จะใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเหมือนกัน แต่ไม่สามารถทำสังฆกรรมได้ เนื่องจากไม่มีการกำหนดเขตแดน หรือสีมาไว้เหมือนโบสถ์
เรียบเรียงจาก บทความการฝังลูกนิมิตของ เบญจมาส แพทอง ในหนังสือนานาสาระทางวัฒนธรรมไทย กรมศิลปากร
รวบรวมโดย  สุบิน  อินน้อย  (หนุ่ม อมตะ)

ขอบคุณ ข้อมูลจาก พี่อ้อย ศรัญญา โพสต์ ลง facebook

ลำดับ วัด วันที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) 21 – 30 มกราคม 2554 ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
2 วัดหลวงพ่อโอภาสี 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2554 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพ
3 วัดใหม่ลำนกเเขวก 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2554 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพ
4 วัดสายอำพันธ์เอมสาร 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2554 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพ
5 วัดสังฆราชา 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2554 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพ
6 วัดพุตามั่น 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต. ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
7 วัดเขาเพิง 2 – 13 กุมภาพันธ์  2554 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
8 วัดหนองกร่าง 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
9 วัดรางสมอ 3 – 14 กุมภาพันธ์ 2554 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
10 วัดหนองบ้านเก่า 2 – 14 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
11 วัดอุดมมงคล (เขาน้อย) 2 – 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
12 วัดสันติราษฎร์บำรุงวราราม
(พุทธกาญจนนิมิต)
2 – 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
13 วัดท่ามะนาว 2 – 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
14 วัดวังด้ง 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
15 วัดถ้ำพุหว้า 2 – 12 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
16 วัดบ้านพนมนาง 30 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
17 วัดสระลงเรือ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2554 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
18 วัดสุดประเสริฐ 31 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2554 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
19 วัดโพธิ์ชัยบุ่งคล้า 12 – 15 มกราคม 2554 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
20 วัดศิริราชบำรุงสมสะอาดเหนือ 28 – 31 ธันวาคม 2553 ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
21 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง 28 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำเเพงเพชร
22 วัดวังหันน้ำดึง 26 ธันวาคม 2553 – 3 มกราคม 2554 ต.วังเเขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
23 วัดวังน้ำแดง 28 ธันวาคม 2553 – 5 มกราคม 2554 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร
24 วัดอุทุมพร (ท่าเดื่อ) 26 ธันวาคม 2553 – 4 มกราคม 2554 ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
25 วัดห้วยซ้อ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
26 วัดเขาตานก 3 – 11 กุมภาพันธ์  2554 ต.เขาบายสี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
27 วัดนางซา 2 – 10 กุมภาพันธ์  2554 ต.กระเเจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
28 วัดถ้ำสาริกา 3 – 11 กุมภาพันธ์  2554 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
29 วัดป่าเทพนิมิต 1 – 9 กุมภาพันธ์  2554 ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
30 วัดไผ่ล้อม 2 – 10 กุมภาพันธ์  2554 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
31 วัดจันทนาราม 1 – 9 กุมภาพันธ์  2554 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
32 วัดใหม่ท่าเเฉลบ 3 – 11 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
33 วัดวิเวการาม 2 – 10 กุมภาพันธ์  2554 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
34 วัดใหม่ชัยมงคล 2 – 10 กุมภาพันธ์  2554 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
35 วัดหัวสวน 28 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
36 วัดชำขวาง 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
37 วัดเมืองกาย 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2554 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
38 วัดถวิลศิลามงคล 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
39 วัดสมานรัตนาราม 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บางเเก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
40 วัดสายวารี 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.เกาะจันทน์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
41 วัดแหลมทอง 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
42 วัดเขาน้อยคีรีวัน(วัดหลวงปู่โทน) 2 – 10 กุมภาพันธ์  2554 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
43 วัดช่องลม 27 ธันวาคม 2553 – 9 มกราคม 2554 ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
44 วัดถ้ำเข้ 28 ธันวาคม 2553 – 5 มกราคม 2554 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท
45 วัดสระดู่ 25 ธันวาคม 2553 – 3 มกราคม 2554 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท
46 วัดทับขี้เหล็ก 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท
47 วัดสระแก้ว(วัดบ้านหนองป่าน้อย) 28 ธันวาคม 2553 – 3 มกราคม 2554 ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
48 วัดอุดรหนองสังข์ 9 – 13 เมษายน 2554 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
49 วัดคอเตี้ย 8 – 14 เมษายน 2554 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร
50 วัดห้วยหลวงใต้ 3 – 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
51 วัดหนองบัวสด 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
52 วัดสันต้นเปา 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2554 ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
53 วัดสันชุม 1 – 5 มกราคม 2554 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย
54 วัดดอนไชย 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
55 วัดหนองบัวเเดง 10 – 15 มกราคม 2554 ต.เเม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
56 วัดป่าไร่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
57 วัดป่ายางหลวง 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
58 วัดศรีมงคล 5 – 7 มีนาคม 2554 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
59 วัดแม่พริก 1 – 7 มกราคม 2554 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
60 วัดหัวทุ่ง 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2554 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
61 วัดเเม่อายหลวง 11 – 15 มีนาคม 2554 ต.เเม่อาย อ.เเม่อาย จ.เชียงใหม่
62 วัดห้วยเป้า 10 – 12  ธันวาคม  2553 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
63 วัดดอนชัย 1 – 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
64 วัดสันโป่ง 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2554 ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
65 วัดพรหมวนาราม 14 – 17 มกราคม 2554 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่
66 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา (วัดควนทองสีห์) 27 – 31 ธันวาคม 2553 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง
67 วัดนิโรธภาวนา 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด
68 วัดหนองบัว 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.วังกระเเจะ อ.เมือง จ.ตราด
69 วัดประทุน 3 – 14 กุมภาพันธ์ 2554 ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด
70 วัดราษฎร์เจริญธรรม 12 – 19 เมษายน 2554 ต.ช่องเเคบ อ.พบพระ จ.ตาก
71 วัดบุญเขต(วัดบางนางเล็ก) 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
72 วัดเลาเต่า 2 – 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
73 วัดดอนเเดง 11 – 14 มีนาคม 2554 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
74 วัดเหนือบัวรพา 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2554 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
75 วัดท่าขี้เหล็ก 31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
76 วัดใหม่นารี 12 – 16 เมษายน 2554 ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
77 วัดดอนสระจันทร์ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
78 วัดบ้านโต้น 31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
79 วัดบ้านหินดาด 30 ธันวาคม 2553 – 8 มกราคม 2554 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
80 วัดไทรงาม 28 ธันวาคม 2553 – 3 มกราคม 2554 ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
81 วัดธาราวดี 1 – 10 เมษายน 2554 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
82 วัดแหลม 8 – 17 เมษายน 2554 ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
83 วัดหัวกะทุ่ม 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์  2554 ต.หนองกระเจา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
84 วัดโคกสลุด 31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
85 วัดหนองสีซอ 29 ธันวาคม 2553 – 4 มกราคม 2554 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
86 วัดคร่อเรียงราย 25 ธันวาคม 2553 – 2 มกราคม 2554 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
87 วัดหนองสะแก 30 ธันวาคม 2553 – 7 มกราคม 2554 ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
88 วัดศรีมงคล (ปากดง) 27 ธันวาคม 2553 – 4 มกราคม 2554 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
89 วัดแม่วงก์ 27 ธันวาคม 2553 – 4 มกราคม 2554 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
90 วัดหนองจิกรี 25 ธันวาคม 2553 – 2 มกราคม 2554 ต.สร้อยละคร อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
91 วัดบางรักใหญ่ 31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
92 วัดจำปาทอง 9 – 16 เมษายน 2554 ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
93 วัดหนองแวง 10 – 15 เมษายน 2554 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
94 วัดสว่างอารมณ์ 11 – 16 เมษายน 2554 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
95 วัดพวงเเก้ว 30 ธันวาคม 2553 – 7 มกราคม 2554 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
96 วัดมะเดื่อทอง (เขาล้าน) 3 – 11 กุมภาพันธ์ 2554 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
97 วัดสามขุม 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
98 วัดหนองเเท่นพระ 3 – 12 กุมภาพันธ์ 2554 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
99 วัดท่าเรือ 3 – 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
100 วัดเกาะเค็ดใน 3 – 12 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
101 วัดหนองเกตุ 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
102 วัดไทยสุภาพ 22 – 29 ธันวาคม 2553 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
103 วัดคลองทองหลาง 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
104 วัดย่านยาว 30 ธันวาคม 2553 – 7 มกราคม 2554 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
105 วัดวังโป่ง 27 ธันวาคม 2553 – 2 มกราคม 2554 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
106 วัดย่านขาด 25 ธันวาคม 2553 – 2 มกราคม 2554 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
107 วัดบ่อทอง 26 ธันวาคม 2553 – 3 มกราคม 2554 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
108 วัดคุ้งใหญ่ 27 ธันวาคม 2553 – 2 มกราคม 2554 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
109 วัดพวงมาลัย(ถ้ำเขาอีโก้) 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
110 วัดหนองเขาอ่อน (ห้วยฝาก) 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
111 วัดเขาชมพู 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
112 วัดพุพลู 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
113 วัดลิ้นช้าง 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
114 วัดอ่างศิลา 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
115 วัดวารีวงค์ 28 ธันวาคม 2553 – 3 มกราคม 2554 ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
116 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
117 วัดคลองกระโบน 28 ธันวาคม 2553 – 2 มกราคม 2554 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
118 วัดศรีสุมังค์ 5 – 9 มกราคม 2554 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
119 วัดค้องาม 15 – 20 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
120 วัดปางมะโอ 31 ธันวาคม 2553 – 2 มกราคม 2554 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่
121 วัดดอนเเก้ว 24 – 27 มีนาคม 2554 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
122 วัดพรมพิชัย 3 – 5 มกราคม 2554 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
123 วัดนาดีวราราม 15 – 17 เมษายน 2554 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
124 วัดหนองพานโลน 9 – 11 เมษายน 2554 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร
125 วัดบ้านหนองเม็ก (วัดหนองนางฟ้า) 14 – 15 เมษายน 2554 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร
126 วัดพลับพลาชลาราม 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
127 วัดอู่ทอง 30 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บ้านนา อ.เเกลง จ.ระยอง
128 วัดเขาดิน (ชุ่มมทอง) 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.วังหว้า อ.เเกลง จ.ระยอง
129 วัดมงคลวุฒาวาส 30 ธันวาคม 2553 – 8 มกราคม 2554 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
130 วัดหินโค้ง 31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
131 วัดบึงตาต้า 4 – 12 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หนองไร่ อ.ปลวกเเดง จ.ระยอง
132 วัดวังจันทน์ 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
133 วัดป่าพุชะเอม(บ้านคงคา) 2 – 10 กุมภาพันธ์ 2554 ต.โป่งกระทิง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
134 วัดบึงกระจับ 5 – 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
135 วัดถ้ำตะโก 26 ธันวาคม 2553 – 3 มกราคม 2554 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
136 วัดดงกลาง 1 – 9 มกราคม 2554 ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
137 วัดไผ่ใหญ่ 28 ธันวาคม 2553 – 3 มกราคม 2554 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
138 วัดจันทรังษี 4 – 12 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
139 วัดเสมาทอง 31 ธันวาคม 2553 – 9 มกราคม 2554 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี
140 วัดทุ่งผึ้ง 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ทุ่งผึ้ง อ.เเจ้ห่ม จ.ลำปาง
141 วัดตะเคียนปม 7 – 9 มกราคม 2554 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
142 วัดป่าม่วง (สันป่าฝ้าย) 10 – 12 ธันวาคม 2553 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
143 วัดก้อยืน (พระยืน) 16 – 19 มีนาคม 2554 ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน
144 วัดจอมมณี 7 – 11 ธันวาคม 2553 ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย
145 วัดสังคมวิทยาราม 6 – 8 เมษายน 2554 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย
146 วัดป่าคีรีวารินทร์ 12 – 19 ธันวาคม 2553 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
147 วัดบ้านติมรัตนาราม 16 – 19 มีนาคม 2554 ต.สะเดาใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
148 วัดบักดอง 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
149 วัดทำนบศรีอุดม 12 – 17 เมษายน 2554 ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
150 วัดท่าวังหิน 19 – 23 มกราคม  2554 ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
151 วัดป่ายอดเเก้ว 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
152 วัดคูหาใน 26 มีนาคม – 3 เมษายน 2554 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
153 วัดโคกสูง 6 – 20 มีนาคม 2554 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
154 วัดพัฒนาราม (วัดควนโดน) 26 – 30 มกราคม  2554 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
155 วัดบางด้วนนอก 3 – 12 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
156 วัดเนินผาสุก 28 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์  2554 ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระเเก้ว
157 วัดเขาน้อย (สีชมพู) 3 – 13  กุมภาพันธ์  2554 ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระเเก้ว
158 วัดหนองโดนน้อย 25 ธันวาคม 2553 – 2 มกราคม 2554 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
159 วัดมณีขวัญชัย 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2554 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
160 วัดป่าเเหน 3 – 11 กุมภาพันธ์  2554 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี
161 วัดคลองโพธิ์ศรี 31 ธันวาคม 2553 – 9 มกราคม 2554 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
162 วัดโป่งฝาง 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2554 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
163 วัดเขาดิน 29 ธันวาคม 2553 – 6 มกราคม 2554 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
164 วัดนิเวศน์ธรรมาราม (วังยายหุ่น) 4 – 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ดอนกำยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
165 วัดม่วงเจริญผล 30 ธันวาคม 2553 – 9 มกราคม 2554 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
166 วัดหนองพันเทา 2 – 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
167 วัดท่าเจดีย์ 1 – 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
168 วัดเขาถ้ำธรรมอุทัย 31 ธันวาคม 2553 – 9 มกราคม 2554 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
169 วัดดอนสัก 1- 9 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
170 วัดถ้ำพระสีสุก 27 ธันวาคม 2553 – 2 มกราคม 2554 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
171 วัดปากเตลิด 18 – 26 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
172 วัดแสงอรุณ 11 – 17 เมษายน 2554 ต.แนงมุด อ.เชิงกาบ จ.สุรินทร์
173 วัดยางเตี้ย 30 ธันวาคม 2553 – 3 มกราคม 2554 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
174 วัดเกาะแก้ว 9 – 14 เมษายน 2554 ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
175 วัดบูรณ์สะโน 12 – 16 เมษายน  2554 ต.สะโน อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
176 วัดป่าเวนศรี 27 – 30 มกราคม 2554 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
177 วัดนิมิตธรรม 29 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2554 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย
178 วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง 27 ธันวาคม 2553 – 4 มกราคม 2554 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย
179 วัดลำภูพาน 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2554 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย
180 วัดศรีสว่างโนนตาล 23 – 27 มีนาคม 2554 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
181 วัดพระธาตุเมืองพิณ 8 – 12 เมษายน 2554 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
182 วัดศิริมงคล 30 มีนาคม – 4 เมษายน 2554 ต.กุดจิก อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
183 วัดธาตุหาญเทาว์ 14 – 19 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
184 วัดเทพธิดาราม 26 ธันวาคม 2553 – 1 มกราคม 2554 ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
185 วัดชัยศรีวราราม(วัดหนองกุงเเก้ว) 8 – 11 เมษายน 2554 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
186 วัดศิริทรงธรรม 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2554 ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
187 วัดราษฎร์ปุณณาราม 3 – 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.คลองพระยาบรรลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา
188 วัดตรีพาราสีมาเขต 3 – 13 กุมภาพันธ์  2554 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา
189 วัดโพธิ์สาวหาญ 31 ธันวาคม 2553 – 2 มกราคม 2554 ต.โพธิ์สาวหาญ อ.อุทัย จ.อยุธยา
190 วัดสิงห์ 28 ธันวาคม 2553 – 3 มกราคม 2554 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
191 วัดศรีชมภู 5 – 9 มกราคม 2554 ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
192 วัดบ้านดอนหาด 23 – 28 กุมภาพันธ์ 2554 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี
193 วัดศรีสว่างบรมสุข 9 – 13 มีนาคม 2554 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
194 วัดบ้านไร่ห้วยพี้ 12 – 16 เมษายน 2554 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
195 วัดสาลวนาราม(หนองจอก) 28 ธันวาคม 2553 – 5 มกราคม 2554 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
196 วัดป่านาเเก 8 – 12 ธันวาคม 2553 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
197 วัดโนนสว่าง 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2554 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
198 วัดโนนงาม 7 – 9 มกราคม 2554 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
199 วัดคำหนามเเท่ง 1 – 3 มกราคม 2554 ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
200 วัดคำอุดม 10 – 12 เมษายน 2554 ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
201 วัดท่าเมืองใหม่ 7 – 9 เมษายน 2554 ต.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
202 วัดป่าสว่างวีระวงศ์ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2554 ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
203 วัดชัยมงคลเยอรมันนี 14 – 15 พฤษภาคม 2554 Kalk-Mülheimer Straße 317, 51065 Köln   ประเทศเยอรมัน

 

 

Advertisements

One comment on “อานิสงส์การทำบุญฝังลูกนิมิตร

  1. พระครูศรีปริยัติพิธาน
    23/05/2011

    วัดบ้านหาญ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
    9-15 กุมภาพันธ์ 2556

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 15/03/2011 by in เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,504,063 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,504,063 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,504,063 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: