AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

ถอดรหัส Thinking School พัฒนากระบวนการเรียนการสอน

 

Thinking School พัฒนากระบวนการเรียนการสอน

ถอดรหัส Thinking School พัฒนากระบวนการเรียนการสอน

 

Thinking School หรือโรงเรียนที่เน้นพัฒนาทักษะการคิดให้กับเด็ก

 

เป็นอีกรูปแบบของกระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบัน ที่ได้รับความสนใจจากโรงเรียนชั้นนำในหลาย

ประเทศที่พัฒนาแล้ว เพราะเป็นวิธีการที่สอนให้เด็กค้นหาคำตอบด้วยการกลั่นกรองความคิดที่หลากหลาย ก่อนจะได้มาซึ่งคำตอบที่อาจไม่ใช่เพียงคำตอบเดียวหรือฟันธงว่าถูกหรือผิด เพราะคำตอบที่เด็กคิดมีความเป็นไปได้ทั้งสิ้น จึงเป็นแรงจูงใจ

ให้เด็กพัฒนาทักษะความคิดอย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับประเทศไทยโรงเรียนอำนวยศิลป์ ได้นำแนวทางการจัดการศึกษาในแบบ Thinking School มาปรับใช้

เป็นครั้งแรก ด้วยเห็นว่าจะเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวใจสำคัญของการสอนดังกล่าว

คือ ครู ทางโรงเรียนจึงจัดส่งคณะครูไปเข้ารับการอบรมถึงโรงเรียนคิงส์หรือ King’s School เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศ

นิวซีแลนด์ ที่ประสบความสำเร็จในการสอนแบบ Thinking School

 

ทีมการศึกษา มีโอกาสร่วมคณะนำทีมโดย นางสาวเพชรชุดา เกษประยูร ประธานบริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์

เดินทางไปเยี่ยมชมกระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนเยี่ยมคณะครู 15 คน ซึ่งเข้าอบรมเป็นรุ่นที่ 2 ด้วย

นางสาวเพชรชุดา ฉายภาพถึงพัฒนาการโรงเรียนอำนวยศิลป์ว่า ดว้ยภาวะการแข่งขันในการบริการการ

ศึกษาที่สูงขึ้น ประกอบกับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กให้เพิ่มมากขึ้น โรงเรียนจึงมีการปฏิรูปครั้งใหญ่

เมื่อปี 2539 จากนั้นในปีการศึกษา 2549 ก็เดินหน้าต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ข้อใหญ่ที่เห็นว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจำนวน

ไม่น้อยมักส่งลูกหลานไปเรียนยังต่างประเทศ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อทิศทางอนาคตของประเทศ ซึ่งอาจจะส่ง

ผลกระทบต่อทิศทางอนาคตของประเทศ ด้วยโครงการโรงเรียนอำนวยศิลป์มาตรฐานสากล เป็นแผนระยะ 10 ปี (ปี

การศึกษา 2549-2558)

 

กระบวนการปฏิรูปนั้น มีทั้งการพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพ ที่สำคัญคือ การพัฒนาครูฟันเฟืองสำคัญที่จะ

บ่มเพาะนักเรียนไปสู่เป้าหมายดยเฉพาะการส่งครูไปศึกษาดูงานตามโครงการ Thai School of Excellence ล่าสุด ยัง

สนับสนุนงบประมาณพัฒนาวิชาชีพครูตามโครงการ The Thinking School ซึ่งนอกจากเชิญวิทยากรจากต่างประเทศ

มาจัดอบรมสัมมนาที่โรงเรียนแล้ว ยังส่งผู้บริหารและครูไปศึกษาดูงาน รวมทั้งลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรง

เรียนคิงส์ในปี 2552-2554

 

สิ่งที่เรามุ่งเน้น คือ การให้เด็กได้เรียนรู้ตามศักยภาพและความต้องการมากกว่ายัดเยียด

 

Thinking School จะ สร้างเด็กให้มีศักยภาพเพื่อต่อสู้โลกแห่งการแข่งขันในอนาคต สิ่งสำคัญของกระบวนการคือ ยังคงสอนเนื้อหาตามหลักสูตร แต่ที่ เพิ่มขึ้นคือ การนำความรู้เหล่านั้นไปใช้โดยผ่านการคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ และคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง 1 ปีที่เราดำเนินการมา เห็นได้ชัดว่าเด็กกล้าแสดงออกอละถามมากขึ้นกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น

 

นอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่าหากได้ผลในระดับมาตรฐานที่น่าพอใจ ก็อยากจะแชร์องค์ความรู้ไปยังสถาน

ศึกษาอื่นๆ ที่สนใจต่อไป นางเพชรชุดา ย้ำถึงข้อดี

 

หันมาทางด้านผู้สนับสนุนแนวคิด Thinking School คนสำคัญ ครูใหญ่โรงเรียนคิงส์ นายโทนี ซิสซันส์ ให้

ข้อคิดว่า เป็นความรับผิดชอบ ของโรงเรียนที่ต้องพัฒนาเด็กให้สามารถอยู่บนโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ตลอดเวลา และทุกวิชาสามารถใช้กระบวนการคิดได้ทั้งสิ้น กระบวนการดังกล่าวไม่ใช่มาทดแทนสิ่งที่ดำเนินการมา

แต่เป็นการเสริมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ขณะที่ นายเดฟ แมคอีแวน ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนคิงส์ ผู้ริเริ่มนำ Thinking School มาปรับใช้ในโรงเรียนคิงส์

เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา กล่าวเสริมว่า จากเดิมที่ครูพูด เด็กฟัง แต่ Thinking School เน้นให้เด็กคิดสร้างสรรค์(critical) และ

คิดแบบสะท้อนกลับ reflec tive) และกลไกสำคัญที่นำไปสู่เป้าหมายที่ว่าอย่างมีประสิทธิภาพคือ ครู ที่ต้องคิด

วิเคราะห์ และมีมุมมองที่หลากหลายในการนำเสนอบทเรียน ยอมรับว่าเป็นความท้าทายที่ต้องปรับพฤติกรรมการสอน

ของครูให้มีกระบวนการดังกล่าว แต่ผลสำคัญที่ได้คือครูเองก็มีพัฒนาการ มีแรงจูงใจในการสอน ขณะที่นักเรียนก็มี

แรงจูงใจในการเรียน โดยฌฉพาะการมีส่วนร่วมในการเรียน

 

กลับมาที่เสียงสะท้อนจากครูโรงเรียนอำนวยศิลป์ซึ่งผ่านการอบรม Thinking School จากโรงเรียนคิงส์บ้าง

นายสมาน ถาวรรัตนาวณิช ครูคณิตศาสตร์ ป.6 บอกว่า ได้เห็นบทบาทครูที่ไม่ใช่ทำหน้าที่สอนความรู้อย่างเดียว แต่

ต้องสอนทักษะให้เด็กรู้จักประยุกต์ใช้  

 

จากตัวอย่างใรงเรียนคิงส์ จะเห็นว่า ครูและศิษย์ไม่มีการแยกแยะสถานะว่า ฉันคือครู  เธอคือศิษย์ นักเรียนทุกคนจึงเสนอความคิดเห็นที่หลากหลายได้อย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกันครูเองก็เรียนรู้จากเด็กด้วยซ้ำ ดังนั้น การตั้งคำถามให้เด็กคิดวิเคราะห์ เป็นกระบวนการที่น่าสนนใจและเป็นโจทย์ใหญ่ที่ครูต้องทำการบ้านอย่างหนัก

 

เช่นเดียวกับ น.ส.วารุณี พูลสวัสดิ์ ครูคณิตศาสตร์ ป.4 เล่าว่า เราต้องการให้เด็กมีทักษะในการแสวงหาความ

รู้เพื่อการดำรงอยู่บนโลกอนาคต แต่ระบบการศึกษาไทยยังมีเป้าหมายเพียงแค่การสอบเข้าโรงเรียนดังๆ หรือสอบ

แอดมิชชั่นได้ สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักที่บั่นทอนความคิดของเด็ก

 

ทีมข่าวการศึกษา เห็นด้วยเต็มร้อยกับระบบการศึกษาไทยที่จะมุ่งสร้างเด็กให้รู้จักคิด มากกว่าการให้เด็กเดิน

ตามกรอบที่ครูสอน และวัดประมินผลเพียงแค่การกากบาทเลือกข้อใดถูกที่สุดเท่านั้น ซ้ำร้ายผลลัพธ์การวัดผลของ

เด็กในวิชาชีพต่างๆ ยังถูกชี้ชัดด้วยคะแนนที่ ตกต่ำ และสุดท้ายก็กลับไปโทษและซ้ำเติมเฉพาะ ตัวเด็ก ทั้งที่แท้จริง

แล้วคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะ กระบวนการเรียนการสอน รวมทั้ง ครู ผู้ถ่ายทอด

ความรู้ แย่และเรามองว่านั้นเป็นหนึ่งในจุดบอดของระบบการศึกษาไทยที่ถึงเวลาต้องสังคายนาใหญ่กันเสียที

คงไม่มีใครอยากเห็นงบประมาณที่ทุ่มเทไปเพื่อปฏิรูปการศึกษาสักที่ครั้ง สุดท้ายผลลัพธ์ ก็เป็นความสูญ

เปล่าซ้ำรอยเดิม.

ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 24 .. 2553 (กรอบบ่าย)–

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 22/04/2012 by in AC127.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,447,003 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,447,003 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,447,003 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: