AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

สด 9

ประกาศจากงานรักษาดินแดน : การลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.9)

นักเรียนทุกคน ที่เกิด พ.ศ. 2538 ให้ไปทำ สด.9 เพื่อขึ้นทะเบียนทหาร ณ สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านของบิดา หลักฐานที่ต้องเตรียมไปดังนี้

1. สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับของนักเรียน ของบิดาและของมารดา
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบรับคำขอมีบัตร บ.ป.2 ( ใบสีเหลือง)
3. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
4.กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของตนเอง หรือของบิดา หรือของมารดา ต้องนำหลักฐานมาด้วย

หมายเหตุ
1. หลักฐานทั้งหมดต้องนำตัวจริงไปแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย
2. นักเรียนต้องตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดในใบ สด.9 ถ้าพบข้อผิดพลาดจะได้ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขทันที
3. นักเรียนต้องไปทำ สด.9 ด้วยตนเอง (ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ)
4. นักเรียนต้องถ่ายสำเนา สด. 9 เก็บไว้ เพราะทาง รด. จะเก็บตัวจริงไว้ตอนนำปลด***************************************ประกาศจากงานรักษาดินแดน เรื่อง การขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการและนำปลด
ทางรักษาดินแดนจะมารับการขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลด ให้กับ นศท.ชั้นปีที่ ๓
ในวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.00 น. ณ หอประชุมฯ ชั้น ๖ โรงเรียนอัสสัมชัญ
รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมในการขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลด
๑.  สด.๙ (ฉบับจริง)จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนา สด.๙ (ถ่ายเฉพาะด้านหน้า)จำนวน ๒ ฉบับ
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้ารายการบ้านและหน้าที่มีชื่อตัวเอง)จำนวน ๒ ฉบับ
๔. หนังสือรับรอง (ฉบับจริง) รับจาก ม.ชณัฐจำนวน ๑ ฉบับ
๕. สำเนาหนังสือรับรอง รับจาก ม.ชณัฐจำนวน ๑ ฉบับ
๖. รูปถ่าย ขนาด ๓ x ๔ ซม.จำนวน ๒ รูป    (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งเครื่องแบบ นศท. ป้ายชื่อที่อกเสื้อต้องเป็นชื่อของตนเอง โดยต้องถ่ายให้เห็นชื่อและนามสกุลชัดเจน ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลใหม่ต้องแก้ไขป้ายชื่อให้ถูกต้องก่อนถ่ายรูปและขอให้อัดจากเครื่องอัดภาพจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น )
๗. ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน จำนวน ๑ ด้าม (ในการกรอกเอกสารและเซนต์รับรอง ห้ามใช้ปากกาหมึกซึมหรือปากกาเจล)
หมายเหตุ
๑.   นักศึกษาวิชาทหารที่อายุไม่ถึง ๑๗ ปี ซึ่งยังไม่ได้ลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.๙) จะต้องดำเนินการด้วยตัวเองก่อนสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ และให้มารายงานตัวเพื่อรับฟังคำชี้แจงด้วยทุกคน และเปลี่ยนเอกสารจากหนังสือรับรองของสถานศึกษาเป็นวุฒิการศึกษา(ตัวจริงพร้อมสำเนา ๒ ฉบับ) หลักฐานประกอบนอกนั้นเหมือนเดิม โดยยื่นเอกสารที่ แผนกเตรียมพล กองกำลังพล ศูนย์การกำลังสำรอง
๒.  นักศึกษาวิชาทหารที่มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ.๒๕๓๕) ให้แจ้งสถานศึกษาเพื่อ ดำเนินการส่งหลักฐานขอยกเว้นการเรียกตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้เรียบร้อย ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ ก่อนไปรับการตรวจเลือกเข้ารับราชการกองประจำการใน เมษายน ๒๕๕๖ ให้สถานศึกษาวิชาทหาร ทำเรื่องขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือก ส่งถึงโรงเรียนรักษาดินแดน (กองการฝึกโรงเรียนรักษาดินแดน) ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕
๓.   สำหรับการเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุลของตน หรือของบิดามารดาไม่ตรงกัน ระหว่าง สด.๙ กับทะเบียนบ้าน ถ้า สด.๙ เขียนผิดให้ไปแก้ไขที่สัสดีเขตที่ตนไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินไว้ ถ้าทะเบียนบ้านผิด ให้ไปแก้ไขเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุลของตน หรือของบิดามารดา ที่อำเภอ / เขต ให้เรียบร้อยตรงกันก่อนที่จะส่งหลักฐาน
๔.   ป้ายชื่อที่ติดกับชุด นศท. ต้องเป็นชื่อของตัวเอง ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ต้องแก้ไขป้ายชื่อให้ถูกต้องด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม
1) http://wp.me/p16952-at
2)  https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B5-186105314802424/?fref=ts

003
Advertisements

One comment on “สด 9

  1. AC127
    25/10/2012

    ดูถามตอบเรื่อง สด 9 ได้ที่ http://wp.me/p16952-at

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 25/10/2012 by in เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,563,812 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,563,812 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,563,812 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: