AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

โรงเรียนพระดาบส

โรงเรียนพระดาบส เป็นโครงการตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสม­เด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2518 เพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ข­าดแคลนทุนทรัพย์ 
ไม่มีอาชีพ และความรู้พื้นฐานที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบ­ันการศึกษาชั้นสูง แต่มีความใฝ่เรียนเพียรพยายามให้ได้มีโอกา­สฝึกอาชีพ ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
เพื่อให้เขาเหล่านั้นออกไปประกอบสัมมาอาชี­วะ สร้างตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไปได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิพระดาบสจัดการเรียนการสอนในรูปแ­บบการศึกษานอกระบบและไม่เป็นเชิงพาณิชย์ กล่าวคือ ผู้เรียนหรือ"ศิษย์พระดาบส" 
จะได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการศึ­กษาเล่าเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ตลอดระยะเวลา 1 ปี แต่มีเงื่อนไขว่า ให้ปรนนิบัติครูอาจารย์ หรือ "ดาบสอาสา" และปฏิบัติ
ตนเป็นคนดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ช่วยเหลือโรงเรียนเป็นการตอบแทน เพื่อปลูกฝังความกตัญญูรู้คุณให้แก่ศิษย์นั่นเอง

วัตถุประสงค์: 

ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาชีพแก่ผู้ใฝ่รู้ โดยไม่จำกัดเพศและวัยของผู้เรียน

ครู หรือ พระดาบส : ผู้มีความรู้ ความศรัทธาอาสาสมัครโดยเสด็จพระราชกุศล เช่น อาจารย์ ข้าราชการเกษียรที่มีความรุ้ความสามารถในสาขาวิชาชีพต่างๆ และมีคุณลักษณะพิเศษ
คือ มีความยินดีเสียสละให้ความรู้ของตนเป็นวิทยาทาน โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น


มูลนิธีพระดาบส http://phradabos.or.th/index.php
โครงการลูกพระดาบส http://lukphradabos.org/

 

การบริจาคเงินเพือสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ

1. บริจาคสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส (ลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า) เพื่อใช้ในกิจการทั่วไปของมูลนิธิฯ ผู้บริจาคมีสิทธินำใบเสร็จ ไปเป็นหลักฐานในการขอลดหย่อนภาษีเงินได้เท่ากับจำนวนที่บริจาค ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบของกรมสรรพากร ผู้บริจาคสามารถร่วมสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส โดย
   1.1 สั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิพระดาบส” หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิพระดาบส” เลขที่ 067-2-04417-1

   1.2 สั่งจ่ายเช็คในนาม “สำนักงานมูลนิธิพระดาบส” หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ เงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สำนักงานมูลนิธิพระดาบส” เลขที่ 020-2-54900-4 

2. บริจาคสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนพระดาบส ตามโครงการ ให้ 1 ได้ 2 (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) เพื่อสนับสนุนการศึกษาในด้านการจัดหาหรือจัดสร้างอาคาร ที่ดิน วัสดุอุปกรณ์การศึกษา ในการศึกษา ผู้บริจาคมีสิทธิ์ นำหนังสือรับรองไปหักค่าลดหย่อนได้เป็นจำนวนสองเท่าของเงินได้ที่จ่ายไป ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบของกรมสรรพากร (ข้อมูลเพิ่มเติม www.rd.go.th) ผู้บริจาคสามารถร่วมสมทบทุน โดย

    2.1 สั่งจ่ายเช็คในนาม “โรงเรียนพระดาบส โครงการให้ 1 ได้ 2” หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชื่อบัญชี “โรงเรียนพระดาบส โครงการให้ 1 ได้ 2” เลขที่ 067-2-11963-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสวนจิตรลดา 

3.บริจาคสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) เพื่อสนับสนุนการศึกษาในด้านการจัดหาหรือจัดสร้างอาคาร ที่ดิน วัสดุอุปกรณ์การศึกษา ทุนการศึกษา ผู้บริจาคมีสิทธิ์ นำหนังสือรับรองไปหักค่าลดหย่อนได้เป็นจำนวนสองเท่าของเงินได้ที่จ่ายไป ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบของกรมสรรพากร (ข้อมูลเพิ่มเติม www.rd.go.th) ผู้บริจาคสามารถร่วมสมทบทุน โดย

   3.1 สั่งจ่ายเช็คในนาม “โรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้” หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชื่อบัญชี “โรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้” เลขที่ 020-2-73644-9 ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขาเทเวศร์  
   ผู้บริจาคสามารถส่งหลักฐานการโอนมายังโทรสารหมายเลข 02-280-0155 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-282-7000 เว็บไซด์ www.phradabos.or.th
 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 27/09/2013 by in ลบทิ้งได้.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,554,871 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,554,871 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,554,871 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: