AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

การสวดมนต์

ฟังเพลงสวดมนต์ให้ใจสงบ และอานเรื่องด้านล่างไปด้วย
ศาสนา
Dungtrin :   

คลายเครียดภายใน ๑๐ นาทีแบบพุทธ
เป็นไปได้ที่ความเครียดจัดจะบรรเทาเบาบางลง หรือสลายหายไปจนเกลี้ยงภายใน ๑๐ นาที โดยไม่ต้องลงทุนสักบาท ขอแค่รู้วิธีที่ถูกต้องต่างๆหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุด และไม่จำเป็นต้องฝึกหัดกันนาน คือ  “การสวดมนต์”   คนส่วนใหญ่สวดกันไม่ถูก จึงไม่ได้ผล เช่น  สวดไปด้วยอธิษฐานขอพรพระไปด้วย  หรือ งึมงำสวดเบาไปจนแทบไม่มีเสียง หรือสวดไปด้วยฟุ้งซ่านเรื่องอื่นไปด้วย  สรุปแล้ว ในความจดจำของคนส่วนใหญ่  การสวดมนต์จึงเป็นเรื่องเสียเวลาเปล่า น่าเบื่อหน่ายก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่า ไม่ว่าจะตามแนวศรัทธาของศาสนาไหนๆ การสวดมนต์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับการอาศัยคำและคลื่นเสียงที่เปล่งจากแก้วเสียงผู้สวดซึ่งจะรวมเอาการทำงานของร่างกายและจิตใจ  ไปในทางที่ก่อให้เกิดความสบายหายห่วง
ปัจจุบันแพทย์อธิบายโดยใช้เครื่อง MRI สแกนเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสมอง และพบว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่สำคัญในการสร้างรู้สึกทั้งหลาย มีการทำงานที่ต่างไปอย่างเห็นไดhชัด เหมือนสวดถึงจุดหนึ่ง สมองบอกตัวเองว่า ถึงเวลาที่ร่างกายทั้งหมดเป็นสุขได้แล้ว ไม่ต้องเกร็งแล้วอธิบายในแง่ของพุทธ คือ  การสวดมนต์ทำให้จิตผูกอยู่กับสิjงศักดิ์สิทธิ์ในทางดี จึงเกิดกุศลจิต ซึ่งมีธรรมชาติสว่าง ปรุงแต่งสภาพทางกายให้คลายจากปมเครียดเกร็ง
เข้าสู่จุดสมดุลทางความสุข สัมผัสถึงสันติภายในบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในศาสนาพุทธ    น่าจะมาจากบทสวดที่เป็นพุทธพจน์ คือ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ด้วยพระองค์เองบทสวดอิติปิ โส
อิติปโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ
สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปสสิโก โอปะนะยิโก ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิติ
สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ
อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย
ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติคําแปลอิติปิโส
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนัน้ เป็ นผูไกลจากกิเลส เป็ นผู ตรัสรูชอบโดยพระองคเอง เป็ นผูเพียบพรอมดวยความรูและ ความประพฤติ เป็นผูเสด็จไปดีแลว เป็นผูรูโลกอยางแจมแจง เป็นผูรู ผูต่ืน ผูเบิกบานดวยธรรม เป็นผูมีความเจริญ สามารถ จําแนกธรรมสัง่ สอนสัตว เป็ นครูของเทวดาและมนุษยทัง้ หลาย โดยไมมีใครยิ่งไปกวา
พระธรรมเป็ นสิ่งที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวดีแลว เป็ น สิ่งที่ผูศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นไดดวยตนเอง เป็ นสิ่งที่ปฏิบัติได จริงไมจํากัดกาล เป็นสิ่งที่ควรกลาวแกใครๆวา ทานจงมาดูเถิด เป็นสิ่งที่ควรนอมเขามาใสตน เป็นสิ่งที่รูไดเฉพาะตน
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาผูปฏิบัติดีแลว พระ สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาผูปฏิบัติตรงแลว พระสงฆสาวก ของพระผูมีพระภาคเจาผูปฏิบัติเพ่ือรูธรรมอันเป็นเคร่ืองออกจาก ทุกขแลว พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาผูปฏิบัติสมควร แลว ไดแกอริยบุคคล ๔ คู นับเรียงตัวบุรุษได ๘ บุรุษ พระสงฆ เหลานัน้แหละเป็นผูควรแกสักการะที่เขานํามาบูชาเป็นผูควรแก การตอนรับเป็นผูควรแกทักษณิาเป็นผูควรแกการทําอัญชลีเป็น เน้ือนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวาท่ีมาของอิติปิ โส
สมัยโบราณผูคนจะร่ําลือถึงพระศาสดาที่ตนนับถือ ตลอดไป จนกระทัง่ ธรรมะของพระองค รวมทัง้ คุณลักษณของผูเป็ นสาวก แหงองคทาน
เพ่ือที่จะใหกิตติศัพทเป็ นที่กลาวขวัญขจรขจายตรงกัน ไมใชพูดอยางโน นทีอยางนีท้ ีกันตามอําเภอใจของแตละคน แบบ เห็นไมครบ รูไมจริง หรือขาดๆเกินๆดวยประการใด ก็จําเป็ นที่ องคศาสดาตองเป็นผูตรัสนําดวยพระองคเองกอน
ดังเชนเม่ือพระพุทธองคตรัสตอบพระเจาอชาตศัตรู ซ่ึงมี ที่มาใน “สามัญญผลสูตร” วาถาทําตามคําสอนของพระพุทธเจา แลวจะไดอะไร หรืออีกนัยคือพระองคเองมีดีอยางไรจะใหแกเหลา สาวก ทานก็จาระไนคุณลักษณะสามัญแหงความเป็ นพระพุทธเจา ไมวาอดีตหรือปัจจุบัน ซ่ึงเหมือนๆกันทุกพระองคอยางละเอียด กอนจะแสดงถึงผลที่สาวกปฏิบัติไดกันเป็นปกติ
หรืออยางเชนใน “ปุญญาภิสันทสูตร” ที่พระองคแสดงหวง กุศลอันเป็ นเหตุใหไปสูสวรรคและนิพพาน ทานก็ตรัสทิ้งทาย จาระไนความประเสริฐแหงธรรมะ ตลอดจนความเป็ นสาวกผู ปฏิบัติชอบ คือ ธรรมะเป็นสิ่งที่ผูบรรลุพึงเห็นเองไดไมจํากัดกาล อริยสงฆสาวกผูปฏิบัติตามอยางดีแลวยอมเป็นนาบุญแหงโลก เป็ นตน
สรุปวา การสวดอิติปิโสนัน้ ก็คือการทองในสิ่งที่คนยุค พุทธกาลพากันกลาวขาน สรรเสริญพระคุณลักษณแหงพระศาสดา ตลอดจนพรรณนาวาธรรมะกับพระภิกษุสงฆแหงพระองคควรแก การนอมปฏิบัติและตอนรับกราบไหวเพียงไร อานิสงสของการ พร่ําสวดอิติปิโสจึงเหมือนกับที่เหลาคนในสมัยพุทธกาลทานไดรับ
กัน นัน่ คือมีใจเปิ ดรับพุทธคุณ ธรรมคุณ ความสวาง ความช่ืนบานแกจิตใจไดไมจํากัดการแผ่เมตตาและตัวอย่างการสวดเต็มเสียง soundcloud.com/dungtrin/02-1

ที่มา  https://www.facebook.com/dungtrin/posts/628803587176803
ภาพจากเน็ต

…………………………………………..

อีกเพจคะ

หลักการสวดมนต์ เราต้อง “สมาทานศีลห้า” ก่อนสวดบทอื่น เพราะ การสมาทานศีลห้าจะเป็นการ “กรองเสียงให้เป็นทิพย์” ก่อนแล้วเราจึงสวดบทอื่นได้หมดทุกบทเหมือนการจะออกไปติดต่อการงานกับใคร ถ้าเราอาบน้ำแต่งตัวให้สะอาดสวยงาม เราจะได้รับการต้อนรับที่ดีเพราะเขาเห็นเรามีสง่าราศี ไม่ใช่มอมแมมเข้าไปใครเขาก็หนีครับ

หลักการอีกอย่างคือ การสวดด้วยเสียงที่ดังมีพลัง การสวดมนต์ไม่ใช่การภาวนา เราจึงต้อง เปล่งเสียงให้ดัง ฟังชัด  ให้เทวดา นางไม้ เจ้าที่ ฯลฯ ได้ยินและมาร่วมโมทนาบุญกับเรา เราต้องมั่นใจในพลังที่ออกจากน้ำเสียงของเรา เสียงที่เปล่งไปนั้นสามารถดังไปทั่วสวรรค์ครับ คำว่าดังมันเหลื่อมกันนิดนึงนะ ความดังของเสียงผมเกิดจากความศรัทธา มิได้เกิดจากเสียงผมดังเป็นนกแก้วนกขุนทอง กราบไหว้พระก็ต้องเบญจางคประดิษฐ์ให้สวยงามนิ้วโป้งแตะหว่างคิ้ว พอก้มหน้าผากให้แตะถึงพื้นไม่ใช่ทิ่มหัวลงไปเป็นคนไม่มีศรัทธา อย่างนี้บุญที่ได้จะไม่ละเอียดเท่าคนที่เขาทำอย่างประณีตครับ (ทำทั้งทีอย่ามองข้ามครับ คนเราต้องฝึกแต่เรื่องละเอียดอย่าหวังทำแต่สิ่งใหญ่ ๆ แต่มันหยาบครับ)

 

บทสมาทานศีลห้า ของอาจารย์แม่ชีใหญ่

คำบูชาพระ
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ (สวดคนเดียวลงด้วย “มิ” แต่สวดหลายคนเปลี่ยนเป็น “มะ”)
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ…ต้องกราบให้ประณีตศรีษะติดพื้นนะครับไม่ใช่รีบก้มรีบเงย)
สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ (กราบ)

คำอาราธนาศีล 5
อะหัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ (ถ้าสวดหลายคนเปลี่ยนจาก อะหัง เป็น มะยัง)
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ทุติยัมปิ อะหังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ตะติยัมปิ อะหังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ไตรสรณคมณ์
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ศีล 5
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(หากใครจะสวดเพิ่มศีลข้ออื่นย่อมดีไม่มีปัญหาครับ)

คำขอขมาพระรัตนตรัย
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ

หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า ทุกๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย และผู้มีพระคุณทุกท่านได้โปรดงดเว้นโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ

คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง  (การที่เราจะแผ่เมตตาให้ใคร ให้จดจำเสมอว่า เราต้องให้เราก่อน เมื่อเรามีบุญเราจึงให้คนอื่นได้ครับ)
อะหัง สุขิโต โหมิ                  ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข
อะหัง นิททุกโข โหมิ              ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์
อะหัง อเวโร โหมิ                  ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวร
อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ          ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบาก
อะหัง อะนีโฆ โหมิ                 ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรค
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ          จงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลนานเทอญ

คำแผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่น (พอขึ้นสัพเพ สัตตา วิญญาณของสัตว์ที่เรากินไปในแต่ละวันก็จะไปเกิดในทันทีไม่เกาะตามเนื้อตัวเราแล้วครับ)
สัพเพ สัตตา                  สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ                 จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพยาปัชฌา โหนตุ          จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ                 จงเป็นสุข เป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ    จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ (สวด 3 จบ บทนี้ขอให้ปัญญาทางธรรมจงเกิดกับเรา ขาดไม่ได้เช่นกันครับ)

พอจบการสมาทานศีล 5 ก็เข้านอนได้เลย หรือใครอยากสวดมนต์บทใด ๆ นอกเหนือจากนี้ ให้สวดแทรกไปก่อนจะ “แผ่เมตตาให้ตัวเอง” พอสวดเสร็จก็แผ่เมตตาให้ตัวเองและแผ่ให้ผู้อื่น 

ที่มาและถามตอบใน http://www.banloktip.com/webboard/index.php?topic=179.0

ถาม  ผมสวดแต่ไม้ได้ลำดับตามนี้และไม่ได้อาราธนาศีลด้วย   แล้วก็สวดบทพาหุง…และสวดของสมเด็จโตนั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตา….  ผลจะต่างกันไหมครับ…สนใจครับยังไงช่วยอธิบายให้ด้วย….ขอบคุณครับ

ตอบ  ต่างครับ จากที่ผมได้เล่าไว้นะครับ การสวดมนต์บทใหญ่หรือบทใด ๆ ก็ตาม จำเป็นที่จะต้องมีการ “กรองเสียงของท่านให้เป็นทิพย์” เสียก่อน การกรองเสียงคือการต้องสมาทานศีลห้าทุกครั้ง ขาดไม่ได้เลยนะครับ หากท่าน ๆ ไม่ได้สมาทานศีลห้า บุญจากการสวดมนต์ของท่าน “ไม่หายไปไหนนะครับ” แต่เขาจะยังรอวันที่ท่านได้สมาทานศีลห้าและเบิกบุญมาใช้ คนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบตรงนี้ ถ้าว่ากันตามเหตุผลดูจะดีกว่า คือเมื่อท่านสมาทานศีลห้า เริ่มจากการกราบไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วท่านสวดปาณา… นี่คือท่านพร้อมจะมีศีล พอท่านปาณาฯเสร็จ ท่านกลายเป็นผู้ทรงศีล ท่านบริสุทธิ์แล้ว และท่านจำเป็นต้องแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนแล้วจึงแผ่ให้ผู้อื่น ตรงนี้ให้ผู้อื่นก่อนไม่ได้เพราะเราต้องมีบุญก่อนที่จะแผ่ให้เขา เฉกเช่นพระพุทธเจ้าท่านจะสอนใครได้นั้น ท่านต้องรู้ด้วพระองค์เองก่อนครับ

สำหรับบทใหญ่ใด ๆ ก็ตามสวดตามหลังได้หมด ถ้าท่านอยากให้บุพการีของท่านมีอายุยืนนาน ท่านสวดบทพาหุงฯ แล้วขอพรเลย ไม่ต้องรอ “บุญจากการเจริญภาวนาในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับบิดา มารดา ครู อาจารย์ เทวดาทุกชั้นภูมิ พระภูมิเจ้าที่….” อะไรก็ว่าไป แต่…….

สำคัญมาก ๆ ๆ ๆ อย่าให้กับเจ้ากรรมนายเวร โดยไม่บอกให้เขาอโหสิกรรม ไม่งั้นเขารับอย่างเดียว เขาไม่อโหสิให้ อย่างนี้เสียเวลาเปล่า “….บุญจากการเจริญภาวนานี้ ขออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายวรและขอให้ส่งผลเป็นอโหสิกรรม” ประมาณนี้ไม่ต้องใช้คำยากนะครับ

ถาม  ถ้าตามที่คุณเด็กวัดว่ามาก็หมายความว่าผมจะต้องสวดตามที่คุณเรียงมาเป็นลำดับ…แล้วค่อยสวดบทอื่นแล้วแต่เราต้องการ เช่น หากผมต้องการสวดบทพาหุงผมจะต้องสวดบูชาพระเรื่อยไปจนจบอิมานิฯ สุดท้ายแล้วจึงค่อยสวดพาหุงหรือบทอื่นตามแต่ต้องการใช้ไหมครับ  แต่หากสวดพาหุงแล้วเราสามารถแผ่เมตตาขอพรตามที่คุณเด็กวัดบอกได้เลยไม่ต้องรอถูกไหมครับ

ตอบ  ถูกต้องครับผม และขอเรียนว่าผมเองไม่ใช่ผู้วิเศษอะไรเลย แต่อาจารย์ของผมต่างหากที่ท่านไปไกลมากแล้ว ผมจึงได้นำเอาสิ่งที่อาจารย์ท่านสอนไว้มาเผยแพร่ครับ สวดตามนั้นแล้วขอพร ผมแนะนำว่า พอสวดพาหุงฯแล้ว ให้ขอพรให้พ่อแม่มีอายุยืนยาวมีสุขภาพี่ดี เราจะได้ตามนั้นครับ

………………………………………………………………….


เพลงสวดมนต์ไพเราะ


▶ บทสวดมนต์ ชินบัญชร 3 จบ (ทำนองไพเราะ) ควรหมั่นสวดเป็นประจำเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ – YouTube#t=66// // 1) {ytcfg.d()[a[0]] = a[1];} else {for (var k in a[0]) {ytcfg.d()[k] = a[0][k];}}}};
// ]]>// // <![CDATA[
(function(){var b={d:”content-snap-width-1″,e:”content-snap-width-2″,f:”content-snap-width-3″,c:”content-snap-width-skinny-mode”};function g(){var a=[],c;for(c in b)a.push(b[c]);return a}function h(a){var c=g().concat([“guide-pinned”,”show-guide”]),e=c.length,f=[];a.replace(/\S+/g,function(a){for(var d=0;d<e;d++)if(a==c[d])return;f.push(a)});return f};function l(a,c,e){var f=document.getElementsByTagName(“html”)[0],k=h(f.className);a&&1251<=(window.innerWidth||document.documentElement.clientWidth)&&(k.push(“guide-pinned”),c&&k.push(“show-guide”));if(e){e=window.innerWidth||document.documentElement.clientWidth;var d=e-21-50;1251e?”content-snap-width-skinny-mode”:1262<=d?”content-snap-width-3″:1056// //

บทสวดมนต์ ชินบัญชร 3 จบ (มีเนื้อให้ดู)

 

เพลง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปล

 

— เพลงสวดแผ่เมตตา ธิเบต (มีคำแปลเป็นบาลี และ ภาษาไทย) ไพเราะมาก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 20/03/2015 by in เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,513,370 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,513,370 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 102 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,513,370 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: