AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

โรงเรียนสัตยาไส จ.ลพบุรี

ดร.อาจอง

คลิปที่ นร. ทำ

โรงเรียนสัตยาไส ต.ลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ก่อตั้งโดยดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นโรงเรียนประจำ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6   ภายในพื้นที่โรงเรียนเกือบ 400 ไร่ แนวคิดหลักของโรงเรียน คือการ “สร้างคนดี เหนือสิ่งใด”  โดยยึดหลักคุณค่าความเป็นมนุษย์ และ ความเป็นเลิศทางคุณธรรม รวมทั้งยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพึ่งพาตนเองในมากที่สุด

นักเรียนไม่มีค่าใช้จ่าย รายได้ของโรงเรียนจะได้จากเงินบริจาคผ่านมูลนิธิสัตยาไส  (http://www.sathyasaith.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=538960555)

โรงเรียนสัตยาไสมีแนวคิดที่มุ่งสร้างคนดีก่อนคนเก่ง ด้วยความเชื่อที่ว่า ความดีสำคัญกว่าความเก่ง เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมหรือคุณค่าความเป็นมนุษย์อยู่กับตัวแล้วเขาจะเป็นคนเก่งเอง   และยินดีที่จะใช้ความเก่งเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมต่อไป

นักเรียนที่โรงเรียนสัตยาไสจะใช้หลักเรียนรู้แบบร่วมมือ มากกว่าจะเน้นแข่งขันกันเรียน   เมื่อเพื่อนคนใดเรียนไม่ทันในวิชาใด ก็จะช่วยกันติวให้จนเข้าใจ เรียนไปพร้อมๆกัน ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อกัน ไม่มีใครต้องถูกทิ้งอยู่ข้างหลัง   บรรยากาศการเรียนของที่ ร.ร. นี้จึงเป็นบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุข

โดยมีดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นผู้บริหารสูงสุด ร่วมกับ ผู้ที่เห็นความสำคัญในการสร้างเยาวชนไทยให้เป็นคนดี ก่อตั้งโรงเรียนสัตยาไสขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างการจัดการศึกษาที่เน้นสร้างคนดี จัดการบูรณาการคุณค่าความเป็นมนุษย์ในการศึกษาแก่เยาวชน

โรงเรียนสัตยาไสเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนวิถีพุทธ จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล- ชั้นม. 6 เป็นโรงเรียนประจำกินนอน โดยนักเรียนจะต้องใช้ชีวิตเล่าเรียนศึกษาด้วยกันตลอดช่วงเปิดภาคเรียน ซึ่งน้องๆจะอยู่กินนอนอยู่ร่วมกันในกลุ่มบ้าน 5 หลัง ที่มีชื่อตามคุณธรรม 5 ประการ   คือสันติ   เปรมา ธรรมะ สัตยา และอหิงสา

วัตรประจำวันภายในบ้านของนักเรียนที่นี้ ทุกๆวันหลังจากอาบน้ำเย็น น้องๆจะต้องซักถุงเท้าและชั้นใน   ซึ่งเป็นการฝึกความรับผิดชอบในเรื่องส่วนตัว ฝึกช่วยตนเอง นอกจากต้องช่วยฝึกความรับผิดชอบ ฝึกการช่วยตัวเอง รุ่นพี่ยังจะต้องช่วยดูแลน้องเล็ก ๆ ภายในบ้านด้วย ทั้งนี้ครูเพียงคอยดูแลอยู่ห่างๆ เท่านั้น ซึ่งทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างพี่โตและน้องเล็ก

อาหารที่นักเรียนที่นี้รับประทานยังเป็นอาหารมังสวิรัติ เพื่อจะฝึกให้เบียดเบียนสัตว์ให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ก่อนที่จะรับประทานข้าวน้องๆต้องสวดมนต์และแผ่เมตตา   อันจะเป็นการช่วยกล่อมเกลาจิตใจน้องๆให้อ่อนโยน กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และปลูกฝังความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลก

กิจวัตรสุดท้ายก่อนนอนน้องๆยังจะร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิและแผ่เมตตา หลังจากนั้นพี่ๆที่โตแล้วจะสลับกันเล่านิทานให้น้องๆฟัง นิทานที่เล่าให้ฟังก็จะสอดแทรกจริยธรรมแก่น้องๆด้วยครับ

เวลา ตี 5 ครึ่ง สำหรับคนหลายๆคนอาจจะยังเป็นเวลาที่นอนต่อได้อีก แต่สำหรับน้องๆนักเรียนโรงเรียนสัตยาไสเวลานี้เป็นเวลาที่ทุกคนต้องมาสวดมนต์ที่ห้องพระ ภายหลังจากการสวดมนต์ทุกครั้งก็จะมีการนั่งสมาธิ โดยนำสติมาอยู่ภายในจิตใจ พิจารณาลมหายใจ และแสงสว่าง ซึ่งสำหรับน้องๆที่โรงเรียนสัตยาไส การสวดมนต์และนั่งสมาธิจะเป็นสิ่งที่กระทำกันอยู่บ่อยครั้งในแต่ละวัน   ทั้งก่อนรับประทานอาหาร 3 มื้อ ก่อนเรียนในแต่ละวิชา   และก่อนนอน ระยะเวลานานครั้งละ 5-10 นาที เหล่านี้ทำให้น้องๆ รวบรวมสติและสมาธิมาอยู่กับจิตใจ อันเป็นพื้นฐานมั่นคงในการเรียนรู้วิชาการและมีคุณธรรมอยู่ตลอดทั้งวันและตลอดไป ทั้งยังทำให้น้องได้มีเวลาพิจารณาทบทวนการกระทำในอดีตและปัจจุบันอย่างเป็นกุศล เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากภายในจิตใจ

โดยอาจารย์โรงเรียนสัตยาไสเปิดเผยว่า นักเรียนที่นี้เมื่อนั่งสมาธิเป็นประจำส่วนใหญ่ จะช่วยพัฒนาจิตใจให้อ่อนโยน และพฤติกรรมของนักเรียนจากที่เคยก้าวร้าว ก็เปลี่ยนแปลงดีขึ้น

ภายหลังจากการเคารพธงชาติ วิชาแรกนักเรียนทุกชั้นต้องเรียนคือ วิชาคุณค่าความเป็นมนุษย์
สำหรับชั้นเรียนเด็กเล็ก การเรียนการสอนวิชาคุณค่าความเป็นมนุษย์ใช้กิจกรรมเล่านิทาน ร้องเพลง หรือเล่นเกม   ที่สอดแทรกคุณธรรมต่างๆ ที่โรงเรียนมีหลักการปลูกฝังสร้างความดีคือ คุณครูจะต้องคิด พูด และทำตัวเป็นแบบอย่างแห่งความดีแก่เด็ก ครูจะไม่สอนในสิ่งที่ตนเองทำไม่ได้   และดึงคุณธรรมความดี ความงามในจิตใจของเด็กๆออกมา ก่อเป็นแรงบันดาลที่จะทำความดี ทำประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่น ขณะที่วิชาคุณค่าความเป็นมนุษย์ ของนักเรียนโต จะใช้วิธีสอนโดยการนำเหตุการณ์บ้านเมืองมาแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์โดยใช้หลักคุณธรรม นำความเข้าใจในคุณธรรมมาใช้ประยุกต์ในสังคมชีวิตประจำวันได้ ถึงแม้วันนี้คุณธรรมในจิตใจน้องๆจะยังเล็ก แต่ในอนาคตคุณความดีที่ปลูกอยู่ภายในจิตใจพวกเขาจะเติบโตและเบิกบาน สร้างคุณประโยชน์แก่ตัวเขาและผู้อื่นต่อไป
โรงเรียนสัตยาไสได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างการจัดการศึกษาโดยให้เด็กเป็นเลิศในเรื่องคุณธรรม จนเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนวิถีพุทธ ของกระทรวงศึกษาธิการ   ต้อนรับผู้สนใจศึกษาแนวทางการนำคุณธรรมไปถ่ายทอดแก่เยาวชนไทยอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางโรงเรียนก็ยินดีให้ผู้มาเยี่ยมชมการสาธิตการเรียนรู้การสอน   รวมถึงสัมผัสเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับน้องๆ นักเรียน   ซึ่งกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้จะทำให้คณะดูงานเกิดความประทับใจ แล้วเกิดแรงบันดาลใจไปปฏิบัติในสถานศึกษาของตนต่อไป   นอกจากนี้โรงเรียนสัตยาไสยังเป็นสถานที่อบรมครู และผู้สนใจที่มาจากทั่วโลกเพื่อเรียนรู้วิธีการสอนคุณธรรม ซึ่งมีครูชาวต่างชาติมาเรียนรู้มากมายที่นี้   เกิดเป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้สร้างความดีแก่เยาวชนไปทั่วโลก
Website      : www.Sathyasai.ac.th
สำหรับผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสัตยาไสจะอยู่ในระดับดี โดยเฉพาะนักเรียนในชั้นม.ปลาย สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆได้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากการได้รับการฝึกฝนจนมีสมาธิอยู่ในขั้นดี นอกจากนั้นนักเรียนเหล่านี้ยังมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีอีกด้วย เนื่องจากมีครูชาวต่างประเทศแวะเวียนมาให้ความรู้อยู่เป็นประจำ นอกจากนั้นมีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและคำสอนทางศาสนาเข้ากับการเรียนการสอนทุกๆรายวิชา
โรงเรียนสัตยาไสมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมครบทั้ง 3 ด้าน คือ น้ำ ขยะ และพลังงาน อาทิ  การปลูกข้าวและพืชผักเพื่อการบริโภคในโรงเรียนตามแนวทางเกษตรอินทรีย์  การลดค่าใช้จ่ายด้วยการประหยัดน้ำประหยัดไฟ มีการผลิตน้ำดื่มใช้เอง การใช้พลังงานทดแทน เช่น การนำน้ำมันพืชใช้แล้วที่ได้รับบริจาคจากโรงแรมในกรุงเทพมาผลิตน้ำมันไบโอดีเซลสำหรับรถของโรงเรียน การผลิตไฟฟ้าจากโซลาเซลล์และกังหันลม บ้านอบพลังงานแสงอาทิตย์ เตาพลังงานทดแทน จักรยานปั่นไฟเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในยามค่ำคืน การการคัดแยกขยะ ใช้ซ้ำ และรีไซเคิล และนำขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ และไบโอแก๊ส เป็นต้น

นอกจากการการส่งเสริม ปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนให้รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้ว ทางโรงเรียนยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในเรื่องการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก  เช่น ศุนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนภายในบ้านดิน  ตัวอย่างบ้านเชิงนิเวศน์ (Eco-House)  ที่ใช้กระแสไฟฟ้าทั้งหมดจากพลังงานจากกังหันลมและแผงโซล่าเซลล์  โมเดลบ้านแพลอยน้ำที่สามารถอาศัยได้จริงเมื่อเกิดอุทกภัย

แนวทางการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม รู้จักพึ่งพาตนเอง และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ผ่านการทำสมาธิและสวดมนต์ ควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรม รู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมที่สะท้อนออกมาทางความคิด และการแสดงออกของนักเรียนและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนสัตยาไสแห่งนี้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ข้อมูล

This entry was posted on 26/10/2015 by in เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,560,309 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,560,309 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,156 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,560,309 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: