AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

20 นิสัยที่จะทำให้ชีวิตมีความสุข

11046684_914216665302609_3751565983596999281_n

ความสุข คือ อะไร ?
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ได้แนะนำ 20 นิสัยแห่งความสุขไว้ ดังนี้

1. Be Grateful
..สำนึกบุญคุณ

2. Choose Your Friends Wisely
..เลือกเพื่อนอย่างชาญฉลาด

3. Cultivate Compassion
..ฝึกฝนความเห็นอกเห็นใจ

4. Keep Learning
..หมั่นเรียนรู้

5. Become a Problem Solver
..หัดเป็นนักแก้ปัญหา

6. Do What You Love
..ทำในสิ่งที่รัก

7. Live in the Present
..อยู่กับปัจจุบัน

8. Laugh often
..หัวเราะบ่อยๆ

9. Practice Forgiveness
..ฝึกการให้อภัย

10. Say Thanks often
..กล่าวขอบคุณเสมอ

11. Create Deeper Connections
..สร้างความสัมพันธ์ลึกล้ำ

12. Keep Your Agreement
..รักษาคำพูด

13. Meditate
..ทำสมาธิ

14. Focus on What You’re Doing
..ตั้งมั่นในสิ่งที่ทำ

15. Be Optimistic
..มองโลกในแง่ดี

16. Love Unconditionally
..รักอย่างไม่มีเงื่อนไข

17. Don’t Give up
..อย่ายอมแพ้

18. Do Your Best and then Let Go
..ทำดีที่สุดแล้วอย่ายึดติด

19. Take Care of Yourself
..ดูแลตัวเอง

20. Give Back
..ตอบแทนสังคม

ที่มา http://bwmonastery.org.sg/en/articles/art-of-living/20-habits-that-will-make-you-happy/

Harvard Research Reveals 20 Habits That Will Make You Happy, Guaranteed!

Slow down, look around you, and pay attention to the little details in พฤhat washes away your long day, and the smile in your partner’s eyes…
When you have a grateful heart that is appreciative of life’s beauty, wonder and blessings, you’re automatically filled with happiness.

2. Choose your friends wisely.
According to Harvard, the most important external factors affecting individual happiness are human relationships. So if you want to be happy, choose to be around people who are optimistic, who appreciate you as you are, and who can make your life richer, bigger, more fun, and more meaningful.

3. Cultivate compassion.
When we try to step into other people’s shoes and understand a situation from another’s perspective, we’re more likely to handle the situation with compassion, objectivity and effectiveness. There will be less conflicts and more happiness.

4. Keep learning.
Learning keeps us young and dreams keep us alive. When we engage our brains and put them toward productive uses, we’re less likely to dwell on unhappy thoughts and much more likely to feel happy and fulfilled.

5. Become a problem solver.
Happy people are problem solvers. When they encounter a challenge in life, they don’t beat themselves up and fall into a depressive state. Instead, they face up to the challenge and channel their energies toward finding creative a solution. By becoming a problem solver, you’ll build up your self-confidence and your ability to accomplish whatever it is you set your mind to – and whatever challenges life throws your way.

6. Do what you love.
Since we spend over one-third of our adult life working, loving what we do has a huge impact on our overall happiness. If this is not possible at the moment, then try to find enjoyment and meaning in your current work, or cultivate a hobby that involves doing something you love.

 

7. Live in the present.
When you feel depressed, you’re living in the past. When you feel worried or anxious, you’re living in the future. But when you feel content, happy and peaceful, you’re living in the present.

8. Laugh often.
Laughter is the most powerful anecdote to anger or depression. Research has shown that the simple act of curving the corners of your mouth can increase your feeling of happiness. So don’t take life too seriously. Try to find humor and laughter in life’s everyday struggles.

9. Practice forgiveness.
Resentment and anger are forms of self-punishment. When you forgive, you’re actually practicing kindness to yourself. And most importantly, learn to forgive yourself. Everyone makes mistakes. It’s through our mistakes that we learn and grow to become a bigger and better person.

10. Say thanks often.
Always be appreciative of the blessings in your life. And it’s equally important to express your appreciation to those who’ve made your life better in some way, big or small.

11. Create deeper connections.
Our happiness multiplies when we connect and bond with another human being on a deeper level. And being fully present and listening are two of the most important skills to strengthening that bond and bringing happiness to ourselves, and to others.
12. Keep your agreement.
Our self-esteem is built on the agreements we’ve made with ourselves. And high self-esteem has a direct correlation to happiness. So keep your agreements with others and with yourself.

13. Meditate.
According to Harvard, people who take 8 sessions of mindfulness meditation training are, on average, 20% happier than a control group. Such training can lead to structural brain changes including increased grey-matter density in the hippocampus, known to be important for learning and memory, and in structures associated with self-awareness, compassion and introspection.

14. Focus on what you’re doing.
When you put your mind, heart and soul into what you’re doing, you’re creating a happiness state – called the “flow.” When you’re living in the flow, you’re less likely to care about what others may think of you, and less bothered by things that are not that important. The result? More happiness, of course!

15. Be optimistic.
For happy people, the glass is always half-full. If your tendency is to imagine the very worst-case scenario every time you face a challenge, then train yourself to reverse that tendency. Ask yourself what good can come out of the situation or what you can learn from it. Optimism surely fuels success and happiness.

 

16. Love unconditionally.
No one is perfect. Accept yourself for all of your imperfections. And do so for others. Loving someone unconditionally does not mean that you need to spend all your time with them or help them figure out their problems. Unconditional love means accepting people as they are, and allowing them to find their own ways, at their own pace.

17. Don’t give up.
Unfinished projects and repeated defeats inevitably dampen one’s self-esteem. If you’ve made up your mind to do something, see it through. Don’t give up until you succeed. Remember, failure is temporary but defeat is permanent. And defeat only occurs when you give up.

18. Do your best and then let go.
Everyone has limitations, and things don’t always turn out to be what we’d like them to be – despite our efforts. So always give your best, and then let go. Let events run their course. When you’ve done your best, you’ll have no regrets.

19. Take care of yourself.
A healthy body is the key to happiness. If you have poor health, it’s very difficult to be happy no matter how hard you try. So make sure you eat well, exercise and find time to rest. Take good care of your body, your mind and your spirit.

20. Give back.
Doing good is one of the surest ways to feel good. According to Harvard, when people do good, their brains becomes active in the very same reward center that is stimulated when they experience other rewards. So it’s not a surprise that people who care more about others are happier than those who care less about others.

http://bwmonastery.org.sg/en/articles/art-of-living/20-habits-that-will-make-you-happy/

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 11/08/2016 by in เรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน.

นำทาง

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 96 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,008,612 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 96 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,008,612 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 96 other followers

สถิติบล็อก

  • 4,008,612 hits

หมวดหมู่

%d bloggers like this: