AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

Category Archives: สังคมศึกษา

สรุปวิชาศีลธรรม

Rate this:

ปราสาทนครวัด

ปราสาทนครวัด นครวัด เป็นศาสนสถานตั้งอยู่ในเมืองพระนคร จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา สร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 12 นครวัด เป็นศาสนสถานประจำพระนครของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2  ตัวเทวสถานได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่เดิมนครวัดเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระวิษณุ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธ นครวัดเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ตัวเทวสถานถือเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมเขมรสมัยคลาสสิกรุ่งเรือง และได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา โดยปรากฏในธงชาติ และเป็นจุดท่องเที่ยวหลักของประเทศ ตลอดจนได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ เมืองพระนคร ปราสาทนครวัดได้เริ่มสร้างในกลางพุทธศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยของ พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เพื่อบูชาแด่พระวิษณุหรือ พระนารายณ์ … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

สามก๊ก – ขงเบ้ง คือ ใคร?

สามก๊ก [ ตอน ขงเบ้ง ] จูกัดเหลียง หรือ ขงเบ้ง เป็นตัวละครในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊กที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก นอกจากนี้ยังมีฉายาอื่นเช่น มังกรหลับ เป็นนักการเมืองสมัยปลายราชวงศ์ฮั่นของจีน หรือในสมัยหลังราชวงศ์ฮั่นหากกล่าวอ้างอิงตามประวัติศาสตร์ จูกัดเหลียงดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านการยุทธนาการของพระเจ้าเล่าปี่ในตำแหน่งสมุหนายกและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งรัฐจ๊ก รวมทั้งมีความสามารถในด้านการเมือง การทูต วิชาการ วิศวกรและได้ชื่อว่าเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นที่สำคัญ โดยคิดค้นหมั่นโถว หน้าไม้กล โคมลอยและระบบชลประทาน ในวรรณกรรมเรื่องสามก๊ก จูกัดเหลียงถูกยกย่องว่าเป็นผู้หยั่งรู้ดินฟ้ามหาสมุทร จากคำแนะนำของสุมาเต็กโชและชีซีที่หลงกลอุบายของโจโฉจำต้องหวนกลับไปอยู่วุ่ยก๊กด้วยความจำใจ ทำให้เล่าปี่ต้องดั้งด้นมาเชิญตัวจูกัดเหลียงด้วยตัวเองถึงสามครั้งสามครา จูกัดเหลียงมีความรู้เป็นเลิศ รับใช้ราชวงศ์เล่าถึง 2 ชั่วอายุคน ภายหลังก่อนที่พระเจ้าเล่าปี่จะสวรรคต ได้ฝากฝัง เล่าเสี้ยนให้ดูแลบ้านเมืองต่อไปแต่ไม่อาจสำเร็จได้ … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

AEC คือ อะไร

AEC คืออะไร ?? AEC คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เป็นการรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

รัฐศาสตร์: ความสัมพันธ์การเมืองไทยกับนานาประเทศ

วิชาสังคมศึกษา พื้นฐาน   ส 301102 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ความสัมพันธ์ทางการเมืองไทยกับนานาประเทศ วัตถุประสงค์   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง นำไปใช้ในการคิดวิเคราะห์เป็น รัฐศาสตร์ (political science )   แบ่งเป็นสาขาหลักอย่างน้อย  3  สาขา  คือ สาขาการปกครอง (government), สาขาการบริหารกิจการสาธารณะ (public administration) และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (international relation) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (international แนวคิดในวิชารัฐศาสตร์ วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยสังเขป … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

ศาสนาต่างๆ ของโลก

หลักธรรมของศาสนาต่าง ๆ ของโลก        ศาสนามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของบุคคลในสังคม เพราะศาสนาทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทำความดีละเว้นความชั่ว ศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อคนในสังคม องค์ประกอบของศาสนา           1. ศาสดา คือ  ผู้ก่อตั้งศาสนา           2. คัมภีร์  คือ  หลักคำสอนเกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา           3. นักบวช คือ ผู้สืบทอดคำสอน           4. พิธีกรรม คือ การปฏิบัติในการทำพิธีทางศาสนา           5. ศาสนสถาน คือ สถานที่ควรเคารพบูชาและใช้ประกอบพิธีทางศาสนา                **ศาสนาอิสลาม ไม่มีนักบวช แต่มีศาสดา มีคัมภีร์ … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

เศรษฐศาสตร์ : ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

เศรษฐศาสตร์ :  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  สาระสำคัญ            ในการติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการระหว่างประเทศต่างๆในโลกจำเป็นต้องอาศัยสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน โดยแต่ละประเทศจะกำหนดสกุลเงินของประเทศตนเพื่อใช้ในการกำหนดค่าในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการเหล่านั้น รวมทั้งบางประเทศได้ใช้เป็นโอกาสในการที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศอื่นๆเพื่อแสวงหาทรัพยากรหรือความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้า ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องดุลการค้า ดังนั้น หลายประเทศจึงร่วมมือและช่วยเหลือกันทางด้านเศรษฐกิจ โดยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็เป็นการรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศตนอีกด้วย   1. การค้าระหว่างประเทศ        หมายถึง ข้อตกลงในการติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง  ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล  รัฐบาลกับเอกชน หรือ เอกชนกับเอกชนก็ได้ โดยการติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนจะต้องประกอบด้วยผู้ซื้อและผู้ขายที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรียกว่า “ประเทศคู่ค้า” สาเหตุที่ต้องมีการค้าระหว่างประเทศ    ได้แก่  1. ทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละประเทศแตกต่างกัน        2. ความชำนาญในการผลิตแตกต่างกัน 3. … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

เลือกตั้ง สส วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2554 (08.00-15.00 น.)

Rate this:

สังคม – เรื่องการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

 เรื่องการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ วัตถุประสงค์  เพื่อสงเสริมให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ รูปแบบความสัมพันธ์ของการเมืองแบบมีส่วนร่วม (Participative Politics) ความล้มเหลวของระบบประชาธิปไตย โดยผู้แทนได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อการพัฒนาการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นักวิชาการจึงได้เสนอทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาและจุดอ่อนของระบบประชาธิปไตยโดยผู้แทน โดยการเสนอระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมาทดแทน หลักการสำคัญของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมยึดหลักพื้นฐานที่ว่า ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ประชาชนสามารถใช้อำนาจได้เสมอแม้ว่าได้มอบอำนาจให้กับผู้แทนของประชาชนไปใช้ในฐานะที่เป็น “ตัวแทน” แล้วก็ตาม แต่ประชาชนก็สามารถเฝ้าดู ตรวจสอบควบคุมและแทรกแซงการทำหน้าที่ของตัวแทนของประชาชนได้เสมอ โดยสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ 4 ลักษณะ คือ 1 การเรียกคืนอำนาจโดยการถอดถอน/ปลดออกจากตำแหน่ง (recall)   เป็นการควบคุมการใช้อำนาจของผู้แทนของประชาชนในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองแทนประชาชน หากปรากฏว่า ผู้แทนของประชาชนใช้อำนาจในฐานะ “ตัวแทน” … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

สังคม – การเมืองการปกครอง : ความรู้พื้นฐานทางการเมืองการปกครองทั่วไป

หน่วยการเรียนรู้เรื่องการเมืองการปกครอง  : ความรู้พื้นฐานทางการเมืองการปกครองทั่วไป   รัฐ (State) ความหายของ รัฐ กับ ประเทศ และ ชาติ         คำว่า รัฐ  เป็นภาษาอังกฤษว่า State หมายถึงชุมชนทางการเมือง  หรือความผูกพันทางการเมือง  (political unity)  โดยมีประชาชนอยู่ภายใต้ระบบการเมืองกับอธิปไตยเดียวกัน  และมีเอกราชในฐานะที่เป็นรัฐ         ส่วนคำว่า ประเทศหรือ Country  และชาติหรือ Nation   มีความหมายแตกต่างจากคำว่ารัฐ  ดังนี้ … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 87 other followers

สถิติบล็อก

  • 3,515,481 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 87 other followers

สถิติบล็อก

  • 3,515,481 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 87 other followers

สถิติบล็อก

  • 3,515,481 hits

หมวดหมู่