AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

Category Archives: สังคมศึกษา

สังคม- การตรวจสอบอำนาจรัฐ : ภาคประชาชน

วิชาสังคมศึกษา  ส 30102  หน่วยการเรียนรู้ เรื่องการตรวจสอบอำนาจรัฐ : ภาคประชาชน วัตถุประสงค์  เพื่อให้นักเรียนฝึกกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เป็น อำนาจของประชาชนตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 58  บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน     มาตรา 62   บุคคลย่อมมีสิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ                    บุคคลซึ่งให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่องค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ  หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  หน่วยงานของรัฐ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ย่อมได้รับความคุ้มครอง   เราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากนโยบายการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของญี่ปุ่น?   ภาคภูมิ ทิพคุณ โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แบบสากล

การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แบบสากล การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แบบสากล นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีได้แบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เป็น 2 สมัย คือ 1. สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นสมัยที่คนศึกษาเรื่องราวต่างๆ จากเครื่องมือเครื่องใช้ ยังไม่มีการใช้ตัว อักษรในการสื่อสาร สามารถแบ่งออกเป็นยุคย่อยๆ ตามพัฒนาการในการใช้เครื่องมือของมนุษย์ดังนี้ 1.1 ยุคหิน เป็นยุคที่ใช้หินเป็นเครื่องมือและอาวุธ แบ่งเป็น 3 ยุค คือ – ยุคหินเก่า เป็นยุคที่มนุษย์รู้จักทำเครื่องมือจากหินหยาบๆ พบทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ – ยุคหินกลาง เป็นยุคที่มนุษย์ทำเครื่องมือที่มีความประณีตมากขึ้น เช่น … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

ASEAN สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations)

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) หรือ ASEAN เป็นองค์การทางภูมิศาสตร์ การเมือง และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในพื้นที่ และเป็นการเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ สัญลักษณ์               สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้                                             หมายถึง  ประเทศสมาชิก … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

สังคมศึกษา พื้นฐาน ส 30102 เรื่องกรอบความร่วมมือระดับพหุภาคี –ทวิภาคี

วิชาสังคมศึกษา พื้นฐาน  ส 30102  เรื่องกรอบความร่วมมือระดับพหุภาคี –ทวิภาคี    กรณีตัวอย่าง  ความร่วมมือระดับพหุภาคี  : คอบร้าโกลด์ ( Cobra Gold : CG) คอบร้าโกลด์ ( Cobra Gold : CG) เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

วิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน  ส 30102  เรื่องการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ  วัตถุประสงค์  เพื่อสงเสริมให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ รูปแบบความสัมพันธ์ของการเมืองแบบมีส่วนร่วม (Participative Politics) ความล้มเหลวของระบบประชาธิปไตย โดยผู้แทนได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อการพัฒนาการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นักวิชาการจึงได้เสนอทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาและจุดอ่อนของระบบประชาธิปไตยโดยผู้แทน โดยการเสนอระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมาทดแทน หลักการสำคัญของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมยึดหลักพื้นฐานที่ว่า ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ประชาชนสามารถใช้อำนาจได้เสมอแม้ว่าได้มอบอำนาจให้กับผู้แทนของประชาชนไปใช้ในฐานะที่เป็น “ตัวแทน” แล้วก็ตาม แต่ประชาชนก็สามารถเฝ้าดู ตรวจสอบควบคุมและแทรกแซงการทำหน้าที่ของตัวแทนของประชาชนได้เสมอ โดยสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ 4 ลักษณะ คือ 1 การเรียกคืนอำนาจโดยการถอดถอน/ปลดออกจากตำแหน่ง (recall)   เป็นการควบคุมการใช้อำนาจของผู้แทนของประชาชนในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองแทนประชาชน … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

ความสัมพันธ์ทางการเมืองไทยกับนานาประเทศ

วิชาสังคมศึกษา พื้นฐาน  ส 30102  เรื่องความสัมพันธ์ทางการเมืองไทยกับนานาประเทศ วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถนำไปใช้ในการคิดวิเคราะห์ได้   กรณีศึกษาจากนโยบายการต่างประเทศของไทยกับนานาประเทศ 1.นิยามนโยบายต่างประเทศ คำว่า นโยบายต่างประเทศ เป็นศัพท์บัญญัติ จากภาษาอังกฤษว่า Foreign Policy  ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ International Relations Dictionary ของ Jack C. Plano & Roy Olton ได้ให้นิยามนโยบายต่างประเทศไว้ว่า “ยุทธศาสตร์ … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

ตารางเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญปี 2550 และ 2540

ตารางเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญปี 2550  และ  2540 หมวดที่ 3  เสรีภาพของชนชาวไทย         รัฐธรรมนูญ  2550                      รัฐธรรมนูญ  2540 บุคคลสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลบังคับให้รัฐปฏิบัติตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ  เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิ์นั้น  (ม. 28) (ไม่มีบทบัญญัติลักษณะนี้  โดยบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพบุคคล  จะมีคำว่า “ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎมายบัญญัติ” กำกับไว้  ทำให้สิทธิหลายประการไม่ถูกปฏิบัติเนื่องจากรัฐบาลล่าช้า  หรือไม่ออกกฎหมายรับรองสิทธิ์ดังกล่าว) ตัดคำวา “โทษประหาร” ออกจากการบัญญัติในรัฐธรรมนูญ  ผลคือแม้โทษประหารยังอาจมีได้ตามดุลยพินิจของศาล แต่เปิดทางให้ยกเลิกโทษประหารในอนาคต  (ม. … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

สรุปการเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคสมัยที่เกิดขึ้น (ม.6)

              วิชาประวัติศาสตร์  ส 43104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปลายภาคเรียนที่ 2   สรุปการเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคสมัยที่เกิดขึ้น –                   หลักฐานที่ทำให้ทราบได้ว่ากรุงศรีอยุธยามีพัฒนาการมาก่อนหน้าปีพศ. 1893 ได้แก่ ภาษาที่ใช้ในราชสำนัก  พระพุธรูปที่วัดพนัญเชิง  กฎหมายของอยุธยาเก่า –                   การเปลี่ยนแปลงชนชั้นในสมัยอยุธยมีมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงได้จากความสามารถของแต่ละบุคคล –                   องค์ประกอบของสังคมไทยตั้งแต่สมัยโบราณมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในเรื่องของการบวชพระเพราะทุกคนบวชเข้าไปได้เหมือนกันหมดไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ –                   สังคมไทยในอดีตมีกฎหมายห้ามมูลนายใช้ไพร่หลวงทำงานส่วนตัว –                   ไพร่มีความสำคัญตอการพัฒนาบ้านเมืองอย่างมากเพราะสามารถใช้แรงงานไพร่ในการทำงานในโรงงาน –                   การจัดรูปแบบกองทัพแบบประจำการเหมือนในปัจจุบันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในสมัยรัชกาลที่ 5ในเรื่องการฟื้นฟูกรมทหารม้า –                   การยกเลิกระบบทาสในสังคมไทยเกิดจากาอิทธิพลในเรื่องการเดินทางไปเยือนต่างประเทศของผู้นำของไทย –                   … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

สังคม ม.6 เทอม 2

1.  ข้อใดกล่าว  ไม่ถูกต้อง  เกี่ยวกับจิตและเจตสิก ก.  จิตสำคัญกว่ากาย                                                                   ข.  ส่วนประกอบสำคัญของชีวิต  คือ เจตสิก ค.  จิตทำหน้าที่สำคัญ  คือ รับ จำ คิด และทำหน้าที่                 ง. อาการปละคุณสมบัติต่างๆของจิตเรียกว่า  เจตสิก                         2.  ทิพย์เป็นอาสาสมัครคนหนึ่งที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิที่ภาคใต้และถูกกล่าวหาว่าไปทำงานเพื่อเอาหน้าทิพย์ก็ไม่โกรธ  เพราะรู้ดีว่าตัวเองทำอะไรอยู่ การกระทำของทิพย์ จัดเป็นอธิปไตยข้อใด ก.  โลกาธิปไตย                          ข. อัตตาธิปไตย                     ค.  … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

พื้นฐานการเมืองการปกครองทั่วไป

เรื่องการเมืองการปกครอง  : ความรู้พื้นฐานทางการเมืองการปกครองทั่วไป รัฐ (State) ความหายของ รัฐ กับ ประเทศ และ ชาติ          คำว่า รัฐ  เป็นภาษาอังกฤษว่า State หมายถึงชุมชนทางการเมือง  หรือความผูกพันทางการเมือง  (political unity)  โดยมีประชาชนอยู่ภายใต้ระบบการเมืองกับอธิปไตยเดียวกัน  และมีเอกราชในฐานะที่เป็นรัฐ         ส่วนคำว่า ประเทศหรือ Country  และชาติหรือ Nation   มีความหมายแตกต่างจากคำว่ารัฐ  ดังนี้        … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 89 other followers

สถิติบล็อก

  • 3,563,296 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 89 other followers

สถิติบล็อก

  • 3,563,296 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 89 other followers

สถิติบล็อก

  • 3,563,296 hits

หมวดหมู่