AC127 : https://ac127.wordpress.com/

คุณยุ้ย – อัมพิกา (หาญพานิช) ศิริสุวัฒน์

Category Archives: สังคมศึกษา

ทวีปยุโรป

ทวีปยุโรป ที่ตั้งและขนาด         ทวีปยุโรป ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของทวีปเอเชีย ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน และอยู่ในซีกโลกเหนือทั้งหมด ไม่มีดินแดนส่วนใดของทวีปอยู่ใต้เส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์ บริเวณใต้สุดของทวีป อยู่ในแนวเดียวกัน กับตอนกลางของประเทศจีนและตอนใต้ของญี่ปุ่น คือ อยู่ระหว่างละติจูด 36 องศา 1 ลิปดาเหนือ ถึง 71องศา 10ลิปดาเหนือ   และระหว่างลองจิจูด 66 องศาตะวันออก ถึง 9องศา30ลิปดาตะวันตก ยุโรปเป็นทวีปที่มี ขนาดเล็ก รองจากทวีปออสเตรเลียซึ่งมีขนาดเล็กที่สุด พื้นดินของทวีปยุโรป ติดต่อเป็นผืนเดียวกันกับทวีปเอเชีย … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

สังฆคุณ 9

สังฆคุณ 9 1.             สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  – ผู้ปฏิบัติดี 2.             อุชุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ – ผู้ปฏิบัติตรง 3.             ญายะปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  – ผู้ปฎิบัติถูกทาง 4.             สามีจิปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ – ผู้ปฏิบัติสมควร 5.             ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสสะ … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

วันสำคัญทางพุทธศาสนา

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา   จงตอบคำถามที่ถูกต้อง 1.             วันวิสาขบูชา คือ การบูชาพระในวัน เพ็ญ  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6. (วันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน) 2.             พระพุทธเจ้าประสูติในวันขึ้น  15 ค่ำ เดือน 6 3.             วันวิสาขบูชา คือ วันที่ พระพุทธเจ้า ประสูติ  ตรัสรู้  ปรินิพพาน … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

พุทธสาวก – พุทธสาวิกา

พุทธศาสนา   ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักด์ จบกฏหมายที่ไหน (ในประเทศและต่างประเทศ)   Ø  ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักด์ จบการศึกษาชั้น ม.6 จากโรงเรียนอัสสัมชัญ  ทางด้านกฏหมายสำเร็จเนติบัณฑิต จากโรงเรียนกฏหมาย กระทรวงยุติธรรม และได้สอบชิงทุนไปเรียนกฏหมายที่ประเทศอังกฤษ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักด์ มีคุณธรรมในด้านใด   Ø  เป็นผู้ใฝ่หาความรู้  (จากข้อ 1)   Ø  มีความมุ่งมั่น – ในการเรียนและการทำงาน … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

เศรษฐศาสตร์ (ถาม-ตอบ)

ตอบคำถามต่อไปนี้   17-20 1. เศรษฐศาสตร์ หมายถึง 2. เศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับ 3. บิดาของวิชาเศรษฐศาสตร์คือ 4. หนังสือทางเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของ อดัม สมิธ คือ 5. บิดาของวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค คือ 6. เป้าหมายสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการคือ 7. การผลิต หมายถึง           8. ปัจจัยการผลิตประกอบด้วย   9. เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้ผลิตสินค้า จัดเป็นปัจจัยการผลิตประเภท 10. กลไกลราคา … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

เศรษฐศาสตร์ สอบครั้งที่ 2

เศรษฐศาสตร์ ม.3 1. ประโยชน์สำคัญที่สุดในหลักเศรษฐศาสตร์ คือ สามารถใช้สิ่งที่มีอยจู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. เงินเก็บออมได้ควรนำไปลงทุนขยายกิจการที่ทำอยู่ และฝากสถาบันการเงินจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด 3. ฝากเงินประเภทฝากประจำได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูง 4. ผลตอบแทนที่ได้รับจากการฝากเงินในสถาบันการเงินจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับดัชนีราคาผู้บริโภคในขณะนั้น 5. การลงทุนในลักษณะเป็นเข้าของเป็นการลงทุนเกี่ยวกับ การทำประกันชีวิต การทำธุรกิจส่วนตัว และอสังหาริมทรัพย์ 6. การซื้อพันธบัตรรัฐบาลเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุด 7. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแหล่งกลางในการระดมเงินทุนจากมหาชนไปสู่ผู้ประกอบธุรกิจ 8. เงินฝากกระแสรายวันส่วนใหญ่นิยมฝากในกลุ่มนักธุรกิจ และเป็นเงินฝากที่ไม่มีดอกเบี้ย 9. การซื้อขายหลักทรัพย์ในหลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ การซื้อขายหุ้นและพันธบัตร 10. … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

เศรษฐศาสตร์ สอบครั้งที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่องเศรษฐศาสตร์จุลภาค – มหภาค 1.    เศรษฐศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 แขนง คือ จุลภาค และมหภาค 2.    จงอธิบายความหมายของเศรษฐศาสตร์จุลภาค คือการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของเศรษฐกิจขนาดย่อยของภายใต้ของเขต  เช่น 1. 3.    จงอธิบายความหมายของเศรษฐศาสตร์มหภาค คือการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม เช่น 1 คำชี้แจง วิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์จุลภาค – มหภาคจากข้อความที่กำหนดให้ 1.    นายสมหวังตัดสินใจใช้เงิน 50 บาทที่เขามีอยู่ซื้ออาหารว่างรับประทานแทนที่จะใช้ซื้อเสื้อยืด … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

เศรษฐศาสตร์ สอบครั้งที่ 2

สังคม เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนเรื่องอะไรบ้าง 1.    การพัฒนาเศรษฐกิจ 2.    การวางแผนทางการเงิน 3.    กลไกราคา  อุปสงค์  อุปทาน 4.    การจัดสรรทรัพยากร 5.    สถาบันการเงิน 6.    การบริหารธุรกิจ 7.    เศรษฐกิจพอเพียง 8.    การผลิตบริโภค 9.    สหกรณ์ 10.   แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 11.   ภาวะเงินเฟ้อ, เงินฝืด 12.   งบประมาณแผ่นดิน ความหมายของเศรษศาสตร์ … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

เศรษฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากร

หลักการบริหารทรัพยากร 1. หลักประสิทธิภาพ         2.หลักประสิทธิผล              3.หลักความเป็นธรรม หลักประสิทธิภาพ การใช้จ่ายปัจจัยในการผลิตในการผลิตสินค้าและบริการให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล ผลสำเร็จได้รับจากการผลิตตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่น สินค้าที่ผลิตออกมามียอดจำหน่ายสูงเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ หลักความเป็นธรรม การบริหารจัดสรรทรัพยากรด้วยความเป็นธรรมและทั่วถึง การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม การที่ทำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้ไม่แตกต่างกันมาก (ลดความเลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ ) การแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนความเป็นเจ้าของสินค้า และบริการระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร    แบ่งเป็น 2 ประเภท 1.    สถาบันการเงินประเทศธนาคาร 2.    สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ความหมายของสถาบันการเงิน สถาบันธุรกิจที่ทำหน้าที่ระดมเงินออมจากประชาชนมาให้ผู้ที่ต้องการกู้ยืมเพื่อการบริโภค … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

ชาวพุทธตัวอย่าง

หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล ความสำคัญ เป็นผู้ทำคุรต่อพุทธศาสนาดดยการเผยแพร่ดดยการเป็นประธานองค์กรพุทธศาสนิกชน ชาติภูมิ หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุลเป็นธิดาของสมเด็จพระจเบรมวงศืเธอ กรมพระชาดำรงราชานุภาพ การศึกษา ทรงศึกษาไทยชันต้นกับคุณหญิงวิทยา ปรามาตยื และข้าราชการผู้ทครงคุณวุฒิ ผลงานทางศาสนา  ท่านทรงแต่งประกวดในงานพระราชพิธีวิสาขบูชา เกียรติคุณที่ได้รับ  มหาวิทยาลัย ค็องกุ๊ด กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ได้ถวายปริญญา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ ทรงปรัชญเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๐ ในฐานะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อศาสติของมวลมนุษยชาติและได้รับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต กิตติมาศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย การปฎิบัติตนในฐานเป้นชาวพุทธ ท่านเป็นผู้ปฎิบัติตรมแบบอย่างที่ดีในฐานะชาวพุทธนอกจากนั้นท่านยังทำหน้าที่ชาวพุทธอย่างทัจริงโดยได้รจนาหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก   ศาสตราจารย์ … อ่านเพิ่มเติม

Rate this:

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 89 other followers

สถิติบล็อก

  • 3,563,296 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 89 other followers

สถิติบล็อก

  • 3,563,296 hits

หมวดหมู่

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 89 other followers

สถิติบล็อก

  • 3,563,296 hits

หมวดหมู่