Category Archives: สังคมศึกษา

สังฆคุณ 9

Standard

สังฆคุณ 9

1.             สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  ผู้ปฏิบัติดี

2.             อุชุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ผู้ปฏิบัติตรง

3.             ญายะปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  ผู้ปฎิบัติถูกทาง

4.             สามีจิปฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ผู้ปฏิบัติสมควร

5.             ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสสะ ยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา  ผู้ควรแก่การนับถือ

6.             เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  ผู้ควรแก่การต้อนรับ

7.             อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย   ผู้ควรแก่ของทำบุญ

8.             อัญชะลีกะระนีโย อะนุตตะรัง ปุญญะเขตตัง โลกัสสาติ.ผู้ควรแก่แก่กราบไว้

9.             อนุตตรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ – เป็นผู้เผยแพร่ความดี

 

ü สังฆคุณ ๙ก็เป็นบทสวดสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ เป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา   ซึ่งได้รับการเคารพยกย่องอย่างสูงโดยจัดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์)

 

สังฆคุณมี ๙ ประการ ๔ ประการแรกเป็นเหตุ และ ๕ ประการหลังเป็นผล

สังฆคุณ 9 นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

 

1)   เป็นคนดี มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

2)   อยู่ในกฏระเบีบบ (ทั้งต่อหน้าและลับหลัง)

3)   รู้จักหน้าที่ เช่น เป็นนักเรียนก็ต้องตั้งใจเรียน  เป็นลูกก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่

4)   ปฏิบัติตนในทางที่ถูกควร  เช่น ไม่พูดโกหด ไม่ขโมยของ ไม่เสพสิ่งเสพติด

5)   มีความอ่อนน้อมถ่อมตน  มัสัมมาคารวะ

6)   มีน้ำใจไมตรีต่อผู้อื่น

7)   บริจาคทาน ทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม

8)   เป็นพี่ที่ดีของน้อง  คอยช่วยเหลือตักเตือน

9)   เป็นผู้ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบทั้งกาย วาจา ใจ ปฏิบัติตนอยุ่ในเบญจศีล เบญจธรรม สร้างความภาคภูมิใจของบิดา มารดา และญาติพี่น้อง

 

เราสามารถนำสังฆคุณ9 ไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่น การใช้สติเตือนตน ให้ทำแต่ความดี ละเว้นสิ่งไม่ดี  อยู่ในกฏระเบียบ  รู้จักหน้าที่ของตน เช่นเป็นนักเรียนก็ต้องตั้งใจเรียน  ปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา เช่น ไม่รังแกสัตว์ ไม่ลักขโมย ไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่พูดโกหก ไม่เล่นการพนัน ฯลฯ  มีสัมมาคารวะ  มีเมตตา เอื้อเฟี่อเผื่อแผ่นต่อผู้อื่น  ทำตนให้เป็นที่เคารพนับถือของผู้พบเห็น  และเข้าวัดฟังธรรม ทำบุญทำทาน

เราควรเตือนตนว่า พระอรหันต์ที่แท้ คือพ่อกับแม่ที่อยู่ในบ้านของเรานั่นเอง นั่นคือมีความกตัญญูกตเวทีคุณ   เมื่อเราปฏิบัติตนดีงาม เราก็จะเป็นที่รักนับถือของทุกคน  มีมิตรแท้ ปลอดจากศัตรู

วันสำคัญทางพุทธศาสนา

Standard

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

จงตอบคำถามที่ถูกต้อง

1.             วันวิสาขบูชา คือ การบูชาพระในวัน เพ็ญ  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6. (วันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน)

2.             พระพุทธเจ้าประสูติในวันขึ้น  15 ค่ำ เดือน 6

3.             วันวิสาขบูชา คือ วันที่ พระพุทธเจ้า ประสูติ  ตรัสรู้  ปรินิพพาน

4.             การปฏิบัติตนในวันวิสาขบูชา ควรไปทำบุญตักบาตร รักษาศีล และเวียนเทียน ฟังเทศน์ฟังธรรม

5.             วันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน คือวันวิสาขบูชา

6.              พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานในวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

7.              พระพุทธเจ้าประสูติที่เมืองใด สวนลุมพินีวัน อยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ กับกรุงเทวทหะ

8.             วันวิสาขบูชาได้รับการรับรองจากสหประชาชาติว่าเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ จากการประชุมสามัญครั้งที่เท่าไหร่ (ตอบเฉพาะตัวเลข)ครั้งที่ 54   (เมื่อวันที่ 15  ธันวาคม  2542)

9.             ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีการจัดพิธีวันวิสาขบูชาขึ้นครั้งแรกในรัชกาลใด  รัชกาลที่ 2

10.       วันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน เรียกว่า วันวิสาขบูชา

11.      พระพุทธเจ้าประสูติที่ ใต้ต้นสาละ วันพ็ญเดือน 6

12.      พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ที่กรุงกุสินารา

13.       พุทธศาสนิกชน พึงกระทำในวันสำคัญทางศาสนา คือ งดเว้นอบายมุข ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน

14.       วัน อัฏฐมีบูชา คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า

15.       วันเข้าพรรษา จะมีการถวายผ้าอาบน้ำฝน

16.      วันที่มีพระรัตนตรัย คือ วันอาสาฬหบูชา (วันเพ็ญเดือน 8)

17.      บุคคลแรกที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปโปรด คือ ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงพาราณาสี โดยการแสดงธรรมครั้งแรก หรือ ปฐมเทศนา เรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ที่เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติ เรียกว่า ทางสายกลาง และ อริยสัจสี่  เมื่อจบธรรมเทศนา ท่านอัญญาโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรมและขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพุทธศาสนา (หน้า 24)

18.       พระสงฆ์กลุ่มแรกของพระพุทธศาสนา คือ ปัญจวัคคีย์

19.       การเวียนเทียนเพื่อระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

20.      วันที่มีพระสงฆ์รูปแรกคือ วันอาสาฬหบูชา

21.      พระรัตนตรัย ประกอบด้วย   พระพุทธ    พระธรรม   พระสงฆ์

22.      พระสงฆ์รูปแรก คือ ท่านอัญญาโกณฑัญญะ…………. 

23.      วันมาฆบูชาตรงกับวัน ขึ้น15ค่ำ เดือน 3

24.      ในวันมาฆบูชา เป็นวันจาตุรงสันติบาตร  = ครบองค์ 4 คือ     (1) พระสงฆ์มาประชุม  1,250  รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย  (2)  พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุ = พระพุทธเจ้าบวชให้  (3) ล้วนเป็นพระอรหันต์  (4) ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

25.      พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ใน วันมาฆบูชา

26.      หัวใจพระพุทธศาสนา คือ อริยสัจ 4  = หนทางแห่งการดับทุกข์  (ทุกข์   สมุทัย  นิโรธ   มรรค)

27.      ถวายพระเพลิง พระพุทธสรีระ หลังจากปรินิพพาน……7……..วัน 

28.      วันอัฏฐมีบูชาตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน  6 (วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า)

29.      การถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาชาวพุทธมักกระทำในวันเข้าพรรษา

30.      พระสงฆ์ปวารณาตนว่าจะอยู่ประจำที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน เรียกว่าวัน เข้าพรรษา

31.      วันธรรมสวนะ = วันพระ =  วันขึ้น/แรม 8  และ 15 ค่ำ ชาวพุทธควรบำเพ็ญกุศล ทำจิตใจให้สะอาดผ่องใส ทางพุทธศาสนาถือเป็นวันที่ชาวบ้านจะมาทำบุญสร้างกุศล ทำความดี จะมีการนิมนต์พระมาเทศนาในวันธรรมสวนะ

32.      วันเข้าพรรษาตรงกับฤดูฝน  วันแรม 1 ค่ำเดือน 8

33.      กิจกรรมที่ทำในวันสำคัญ  ทำบุญตักบาตร    เวียนเทียน    นั่งสมาธิ  ฟังเทศน์ ปล่อยนกปล่อยปลา

34.      พระรัตนตรัย ประกอบด้วย  พระพุทธ            พระธรรม             พระสงฆ์                

35.      ปัจจวัคคีย์ ได้แก่    โกณฑัญญะ         วัปปะ    มหานามะ   ภัททิยะ   อัชสชิ   

36.      ระยะเวลาวันเข้าพรรษา     3 เดือน  ฤดูฝน                    

37.      ผู้ที่จะบวชเป็นพระได้ คือ เป็นชาย อายุ 20 ปีบริบูรณ์              

38.      สิ่งที่ทำกันในวันเข้าพรรษา   ผ้าอาบน้ำฝน  เทียนพรรษา  ดอกไม้       

39.      อัฏฐมีบูชา คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ         แรม 8 ค่ำ เดือน 6

40.      สาเหตุที่มีวันเข้าพรรษาเพราะพระสงฆ์ไปเหยียบย่ำต้นพืชของชาวไร่ชาวนา   

41.      วันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 

42.      วันเข้าพรรษาเป็นพุทธบัญญัติ ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8

43.      พิธีหล่อ/ถวายเทียนพรรษากระทำในวัน เข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8)

44.      สิ่งที่ชาวพุทธถวายพระในวันเข้าพรรษา คือ ผ้าอาบน้ำฝน และ เทียนพรรษา

45.      ความสำคัญของวันเข้าพรรษา   พระสงฆ์จำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน หน้าที่ของพระสงฆ์ในวันเข้าพรรษา    ศึกษาพระธรรมวินัย                            

46.      วันออกพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11

47.      วันมหาปวารณา = วันที่พระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้ด้วยเมตตาจิต เมื่อสังเกตพบว่ามีการประพฤติบกพร่องในวินัยข้อใดข้อหนึ่งแก่กันและกัน

****การตักบาตรเทโว จะทำกันในวันออกพรรษาเท่านั้น***

 

 

วันวิสาขบูชา (ขั้น 15 ค่ำเดือน 6 = ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน)

กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนนิยมปฏิบัติในวันวิสาขุบูชา

1.ตอนเช้า ทำบุญตักบาตร หรือ ในตอนเพลนำภัตตาหารไปถวายพระภิกษุสามเณรที่วัด

2.ตอนสายมีการรักษาศีล 5 ศีล 8 หรืออุโบสถศีลฟังธรรม เทศนาที่วัดตามความเหมาะสมตลอดทั้งวันและคืน

3.ตอนค่ำนิยมไปเวียนเทียนไหว้พระสวดมนต์ที่วัดหรือพุทธศาสนสถานอื่นๆ เช่น พุทธมณฑลเป็นต้นฯ เพื่อเป็นการน้อมใจระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในวันวิสาขบูชา

 

 

วันอาสาฬหบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 มีพระรัตนตรัย)

วันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะหรือ เดือน ๘ เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา คือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร  (แนวทางในการปฏิบัตเรียกว่า ทางสายกลาง อริยสัจสี่)   เป็นผลให้เกิดมีพระสาวกรูปแรกขึ้นในพระพุทธศาสนา จนถือได้ว่า เป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบเป็นองค์ พระรัตนตรัย

ความสำคัญ

1. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา โปรดปัญจวัคคีย์ คือ คือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร

2. มีพระสงฆ์เกิดขึ้นองค์แรกในโลก คือ ท่านอัญญาโกณทัญญะ

3. เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ

1. ทำบุญใส่บาตร                2. ฟังเทศน์รักษาศีล            3. เวียนเทียนที่วัด                4. นั่งสมาธิ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

 

 

วันอัฏฐมีบูชา  ตรงกับ วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ หลังจากที่พระพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพพาน    ได้มีการจัดพระบรมศพ ของพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะบูชา เป็นเวลา ๗ วัน จากนั้น พระเถระผู้ใหญ่และมัลลกษัตริย์ ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระเพลิง พระพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีย์ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของ กรุงกุสินารา

กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ

1. ทำบุญใส่บาตร                2. ฟังเทศน์           3. รักษาศีล            4. ทำความดี

 

วันเข้าพรรษา  (แรม 1 ค่ำ เดือน 8)

    คำว่า "พรรษา" แปลว่า "ฤดูฝน" วันเข้าพรรษา จึงหมายความว่า "เข้าฤดูฝนแล้ว"

วันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันแรกที่ประสงฆ์จะอยู่ประจำที่ใดที่หนึ่ง จะไม่เดินทางไปค้างแรมที่อื่นตลอดเวลา 3 เดือน เพื่อศึกษาพระธรรม

ในสมัยพุทธกาลไม่มีการเข้าพรรษา พระจะเดินไปในที่ต่าง ๆ เหยียบต้นข้าว ต้นกล้าตายบ้าง พระเจ็บป่วยบ้าง ประชาชนมาขอให้พระอยู่ประจำที่พระพุทธเจ้าอนุญาต จึงมีการเข้าพรรษาตลอดมา นางวิสาขาเห็นว่าพระไม่มีผ้าอาบน้ำ จึงขออนุญาตถวายผ้าอาบน้ำฝนให้แก่พระภิกษุเพื่อใช้อาบน้ำ

กิจกรรมที่ปฏิบัติในวันเข้าพรรษา

1. มีการถวายผ้าอาบน้ำฝน สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ แด่พระสงฆ์

2. มีการแห่เทียนพรรษา เพื่อนำไปจุดในโบสถ์เพื่อเป็นพุทธบูชา

3. ทำบุญตักบาตร รักษาศีล

วันเข้าพรรษา ในสมัยพุทธกาลพระสงฆ์ออกเผยแผ่พระธรรมตามที่ต่างๆเมื่อพระสงฆ์มีจำนวนมากขึ้นทำให้ไปเหยียบย่ำพืชไร่ นาข้าวของชาวไร่ชาวนาทำให้เกิดความเดือดร้อน พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติให้พระสงฆ์อยู่ประจำที่วัดเป็นเวลา 3 เดือนในฤดูฝนเพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม 

บอกการปฎิบัติของพระสงฆ์ในวันเข้าพรรษาได้

1. อยู่จำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน              2. ศึกษาพระธรรม              3. เทศนาสั่งสอนชาวพุทธ      

 

บอกการปฏิบัติของตนของชาวพุทธในวันเข้าพรรษา

1.หล่อเทียนพรรษา           2.ประกอบพิธีแห่เทียนพรรษา            3.ถวายผ้าอาบน้ำฝน              4.เข้าวัดฟังธรรม      5.ทำบุญตักบาตร

 

 

 

 

พุทธสาวก – พุทธสาวิกา

Standard

พุทธศาสนา

 

ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักด์ จบกฏหมายที่ไหน (ในประเทศและต่างประเทศ)

  Ø  ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักด์ จบการศึกษาชั้น ม.6 จากโรงเรียนอัสสัมชัญ  ทางด้านกฏหมายสำเร็จเนติบัณฑิต จากโรงเรียนกฏหมาย กระทรวงยุติธรรม และได้สอบชิงทุนไปเรียนกฏหมายที่ประเทศอังกฤษ

ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักด์ มีคุณธรรมในด้านใด

  Ø  เป็นผู้ใฝ่หาความรู้  (จากข้อ 1)

  Ø  มีความมุ่งมั่น – ในการเรียนและการทำงาน จนได้รับตำแหน่งประธานศาลฏีกา องคมนตรี  นายกรัฐมนตรี และประธานองคมนตรี   

  Ø  เป็นผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนา – ท่านเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย (เดิมชื่อ พุทธธรรมสมาคม) และเป็นประธานองค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกต่อจากหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล

  Ø  ปฏิบัติตนดีงาม  จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นนายกรัฐมนตรี และประธานองคมนตรี

สาเหตุที่ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้รับเลือกเป็นนายรัฐมนตรี

  Ø  เหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี บริหารประเทศ และให้จัดร่างรัฐธรรมนูญเพื่อบริหารประเทศขึ้นใหม่ (ซึ่งนับเป็นตำแหน่งสุงสุดที่ท่านได้รับ)

หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล มีคุณธรรมในด้านใด

     Ø  เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ – ทรงศึกษาทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสอย่างแตกฉาน และพระนิพนธ์หนังสือหลายเล่ม

     Ø  มีความมุ่งมั่น – ที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาโดยเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มก่อตั้งพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย (เดิมชื่อ พุทธธรรมสมาคม) และเป็นประธานองค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

     Ø  มีศรัทธาในพุทธศาสนา  – ทรงนิพนธ์หนังสือสอนพระพุทธศาสนาทั้งไทยและอังกฤษเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา   ทรงนิพนธ์หนังสือสอนเรื่อง “ศาสนคุณ” แก่เด็กและได้รับรางวัลที่ 1ในการประกวดในงานวันวิสาขบูชา

     Ø  ปฏิบัติตนดีงาม  เป็นแบบอย่างที่ดีของชาวพุทธในการช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ความสำคัญของพระอัญญาโกณฑัญญะ

  Ø  เป็นผู้ทำนายลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะว่า “จะออกบวช และได้ตรัสรู้ เป็นศาสดาเอกของโลก

  Ø  เป็นเอตทัคคะในทางรู้ราตรีนาน (บวชก่อนผู้อื่นทั้งหมด = เป็นปฐมสาวก) และเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาน (พระพุทธเจ้าบวชให้เป็นองค์แรก)

โกณฑัญญะ ได้คำนำหน้าชื่อว่า “อัญญา”  เพราะสาเหตุใด

  Ø  พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” โปรดปัญจวัคคีย์  และโกณฑัญญะเข้าใจธรรมก่อนเพื่อน พระพุทธเจ้าจึงพูดว่า “อัญญาสิ วะตะโภ โกณฑัญโญ”  แปลว่า โกณฑัญญะรู้แล้ว

  Ø  คำว่า “อัญญาสิ” แปลว่า รู้ก่อนคนอื่น  จึงได้คำนำหน้าว่า “อัญญาโกณฑัญญะ”

ก่อนบวช พระอัญญาโกณฑัญญะมีความเชี่ยวชาญด้านใด

  Ø  เป็นพราหมณ์ที่ศึกษาไตรเพทชั้นสูงและเชี่ยวชาญวิชาการทำนายลักษณะ

คุณธรรมของพระอัญญาโกณฑัญญะ

  Ø  เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ – เป็นพราหมณ์หนุ่มสุดที่ได้รับเชิญไปทำนายลักษณะพระเจ้าสิทธัตถะ

  Ø  มีจิตใจมุ่งมั่น – ที่จะติดตามเจ้าชายสิทธัตถะ เพื่อรู้ถึงธรรมที่ศาสดาเอกของโลกตรัสรู้

  Ø  ปฏิบัติตนดีงาม –  ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา  มีความอ่อนน้อมถ่อมตนแม้นจะเป็น “ปฐมสาวก” ก็ไม่เคยยกตนข่มหรือแสดงว่าเหนือกว่าผู้ใด แต่กลับชอบอยู่อย่างสงบ จนปรินิพพาน

พระมหาปชาบดีเถรี คือ ใคร

  Ø  พระมหาปชาบดีเถรี เป็นน้องสาวของพระนาวสิริมหามายา (มารดาพระพุทธเจ้า) ทรงดูแลเจ้าชายสิทธัตถะ และอภิเษกเป็น พระอัครมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์  เมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ทรงบรรลุธรรมและขอบวชแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงยินยอม จนพระอานนท์ช่วยกราบทูล (สตรีสามารถบรรลุธรรมได้เหมือนบุรุษ) จึงได้บวชเป็นภิกษุณี

  Ø  ต้องถือ “คุรุธรรม 8 ประการ”  (ครุธรรมแปดประการ แปลว่า ข้อปฏิบัติที่หนักและทำได้ยาก)

  Ø  เป็น เอตทัคคะทาง รู้ราตรีนาน (รัตตัญญู) = เป็นภิกษุณีที่บวชนาน เพราะเป็นภิกษุณีองค์แรก

คุณธรรมของพระมหาปชาบดี

  Ø  มีจิตใจมุ่งมั่น – มีศรัทธาอยากออกบวชจึงทูลอ้อนวอนขอบวชต่อพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งสามครา แต่ก็ไม่เป็นผล จนกระทั่งพระอานนท์ได้ทูลขอให้ พระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาต

พระเขมาเถรี คือ ใคร

  Ø  เขมา แปลว่า   นางผู้มีผิวพรรณเลื่อมเรืองดังสีน้ำทอง   

  Ø  พระเขมาเถรี  อภิเษกกับพระเจ้าพิมพิสานแห่งกรุงราชคฤห์ (อัครอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้า)

  Ø  เป็น เอตทัคคะทางปัญญา   เป็นอัครสาวิกาฝ่ายขวา  

คุณธรรมของพระเขมาเถรี

  Ø  มีสติปัญญา  พระเขมาเถรี สามารถบรรลุอรหัตผลทั้งที่เป็นฆารวาส (คนธรรมดา)  จึงขอบวชเป็นภิกษุณี แยกแยะสัจธรรมได้อย่างชาญฉาด

พระเจ้าปเสนทิโกศล ได้รับการยกยอ่งว่าเป็นเลิศทางด้านใด

  Ø  ทรงเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง  และฝักใฝ่ในการทำบุญ ทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนของพระองค์ทำบุญทำทานให้มากๆ

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร คืออะไร

  Ø  ปฐมธรรมเทศนาธรรมที่ทรงแสดงให้แก่ ปัญจวัคคีย์ (โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ)

  Ø  ในธรรมจักกัปวัตนสูตร แสดงเรื่อง อริยสัจจ์ 4 ประการ ซึ่งเป็นความจริงสูงสุด

 
ปรนัย (Choice) 30 ข้อ  10 คะแนน
อัตนัย  เติมคำ 20 คะแนน

เศรษฐศาสตร์ (ถาม-ตอบ)

Standard

ตอบคำถามต่อไปนี้   17-20

1. เศรษฐศาสตร์ หมายถึง

2. เศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับ

3. บิดาของวิชาเศรษฐศาสตร์คือ

4. หนังสือทางเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของ อดัม สมิธ คือ

5. บิดาของวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค คือ

6. เป้าหมายสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการคือ

7. การผลิต หมายถึง          

8. ปัจจัยการผลิตประกอบด้วย  

9. เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้ผลิตสินค้า จัดเป็นปัจจัยการผลิตประเภท

10. กลไกลราคา ในระบบเศรษฐกิจ หมายถึง

 11. กลไกลตลาดในระบบเศรษฐกิจได้แก่   

12. อุปสงค์หมายถึง

13. กฎของอุปสงค์ คือ      

14. อุปทานหมายถึง          

15. กฎของอุปทานคือ       

16. ปัจจัยที่ทำให้อุปสงค์เปลี่ยนแปลงคือ

17.ปัจจัยที่ทให้อุปทานเปลี่ยนแปลงคือ

18. ตลาดหมายถึง              

19. ตลาดมี 2 ลักษณะคือ                 

20. ตลาดที่มีการแข่งขันสมบูร์มีลักษณะเด่นคือ

21. ตลาดที่มีการแข่งขันไม่สมบูรณ์มีลักษณะเด่นคือ

22. ราคาดุลยภาพ  คือ

23. ระบบเศรษฐกิจหมายถึง

24. ระบบเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

25. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม หมายถึง

26. ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมหมายถึง

27. ระบบเศรษฐกิจผสม หมายถึง

28. ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

29. เป้าหมายสูงสุดของผู้ผลิตใรระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม คือ

30. จุดเด่นของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมคือ 1

 

 

 

 

เฉลย ค่ะ

1. เศรษฐศาสตร์ หมายถึง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อตอบสนองความต้องของมนุษย์

2. เศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับ หน่วยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลและหน่วยธุรกิจ

3. บิดาของวิชาเศรษฐศาสตร์คืออดัม  สมิธ  Adam Smith

4. หนังสือทางเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของ อดัม สมิธ ความมั่งคั่งของประชาชาติ [The wealth of Nations]

5. บิดาของวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค คือ จอห์น เมนาวิคเคนส์  [John Maynardkeynes]

6. เป้าหมายสำคัญในการดำเนินกจกรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการคือ กำไรสูงสุด

7. การผลิต หมายถึง           การสร้างคุณค่าของสินค้า+ บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์

8. ปัจจัยการผลิตประกอบด้วย   ที่ดิน             ทุน         แรงงาน                 ประกอบการ

9. เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้ผลิตสินค้า จัดเป็นปัจจัยการผลิตประเภท ทุน

10. กลไกลราคา ในระบบเศรษฐกิจ หมายถึงตัวกำหนดการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ

11. กลไกลตลาดในระบบเศรษฐกิจได้แก่                      ตลาด                      อุปสงค์                  อุปทาน                 ราคา

12. อุปสงค์หมายถึง ความต้องการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

13. กฎของอุปสงค์ คือ       ถ้าราคาสูง ความต้องการซื้อต่ำ        ถ้าราคาต่ำ ความต้องการซื้อสูง

14. อุปทานหมายถึง           ความต้องการเสนอขายสินค้า + บริการของผู้ขายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

15. กฎของอุปทานคือ        ถ้าราคาสูงความต้องการผลิตสินค้าสูง            ถ้าราคาความต้องการผลิตสินค้าจะต่ำ

16. ปัจจัยที่ทำให้อุปสงค์เปลี่ยนแปลงคือ ราคาสินค้า + บริการ ความจำเป็นที่จะใช้สินค้าและบริการ การโฆษณา ฤดูกาล

17.ปัจจัยที่ทให้อุปทานเปลี่ยนแปลงคือ ราคา+บริการ +ราคาปัจจัยการผลิตฤดูกาล

18. ตลาดหมายถึง               สถานที่ผู้ซื้อ+ผู้ขายมาแลกเปลี่ยนกันโดยการซื้อขายสินค้า

19. ตลาดมี 2 ลักษณะคือ                  1. ตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์                      2.ตลาดที่มีการแข่งขันไม่สมบูรณ์

20. ตลาดที่มีการแข่งขันสมบูร์มีลักษณะเด่นคือ มีผู้ซื้อ ผู้ขายมีสินค้าบริการจำนวนมากราคาสินค้าขึ้นอยู่กับกลไกตลาด

21. ตลาดที่มีการแข่งขันไม่สมบูรณ์มีลักษณะเด่นคือ มี ผู้ขายน้อย มีลักษณะกึ่งแข่งขัน กึ่งผูกขาด

22. ราคาดุลยภาพ  คือ ราคาสินค้า + บริการในระดับหนึ่งที่ผู้บริโภคพอใจซื้อ และผู้ผลิตพอใจที่จะขาย

23. ระบบเศรษฐกิจหมายถึง การดำนเนิกิจกรรมทางเศราฐกิจของมนุษยืที่เกี่ยวกับการผลิต การแลกเปลี่ยนการบริโภค

24. ระบบเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ทุนนิยม          2.สังคมนิยม        3.แบบผสม

25. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม หมายถึง  ระบบเศรษฐกิจที่ให้เสรีภาพทางเศรษฐกิจแก่เอกชน

26. ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมหมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผนจากส่วนกลายหรือรัฐบาลดดยเอกชนไม่มีเสรีภาพในการผลิต

27. ระบบเศรษฐกิจผสม หมายถึง ระบบที่รัฐยอมให้เอชนเป็นเข้าของปัจจัยการผลิตบางประเภทรัฐเข้าไปดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นส่วนใหญ่

28. ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลาง

29. เป้าหมายสูงสุดของผู้ผลิตใรระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม คือ กำไรสูงสุด

30. จุดเด่นของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมคือ 1.เอกชนมีสิทธิเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต 2.เอกชนเป็นผู้ดำเนินการผลิต 3. เป็นระบบที่มีการแข่งขันโดยเสรี

 

โปรดนำหมายเลขของระบบเศรษฐกิจแต่ละประเภทใส่ลงในช่องว่างหน้าข้อความ

1.ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (เสรีนิยม= ประชาชนไม่เท่าเทียมกัน)  ส่วนมากเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่นอเมริกา ญี่ปุ่น

2. ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม(ประชาชนเท่าเทียมกัน) พม่า   เวียดนาม

3. ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์                จีน  คิวบา             

4. ระบบเศรษฐกิจผสม ประเทศที่กำลังพัฒนา  เช่นไทย

…………                1. รัฐบาลควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งหมดยกเว้นแรงงาน

…………                2. ประชาชนมีอิสระในการดำเนินกรผลิตสินค้าและบริการ

…………                3. ธุรกิจที่รัฐบาลและเอกชนร่วมกันเรียกว่า รัฐวิสาหกิจ

…………                4. เป็นการผสมผสานเพื่อให้เดิความเหมาะสมกับเศรษฐกิจภายในประเทศ

…………                5. รัฐบาลมีบทบาทจำกัดเฉพาะการทำหน้าที่ให้บริการสังคม

…………                6. ผลกำไรจากการผลิตสินค้าจะจัดสรรให้กับเอกชนอย่างเท่าเทียมกัน

…………                7.รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงในลักษณะให้ความช่วยเหลือ

…………                8. กลไกตลาดเป็นตัวกำหนดว่าจะผลิตสินค้าอะไร จำนวนเท่าใด

…………                9. รัฐบาลเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ทั้งหมดรวมทั้งแรงงาน

…………                10.การแก้ไขปัญหาเสณษกิจเป็นความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลและเอกชน

…………                11. มีสิทธิในการแข่งข้นทางการตลาดอย่างเสรี

…………                12. ยึดติดกับแนวทางที่เกี่ยวกับประเพณีหรือระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม

…………                13. กลไกราคาเป็นตัวกำหนดสำหรับผู้บริโภคว่าสามารถซื้อสินค้าประเภทใดบ้าง

…………                14. การดำเนินกิจกรรมทุกอย่างขึ้นอยู่กับส่วนกลาง

…………                15. รัฐบาลเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการผลิต การบริโภค และการจำหน่าย แต่เอกชนก็ยังมีสิทธิอยู่บ้าง

เฉลย

1.สังคมนิยม         2.ทุนนิยม             3.ผสม                    4.ผสม                    5.ทุนนิยม             6.สังคมนิยม         7.ผสม   

8.ทุนนิยม             9.คอมมิวนิสต์      10.ผสม                 11.ทุนนิยม           12.ผสม                 13.ทุนนิยม           14.คอมมิวนิสต์  

15.สังคมนิยม

เศรษฐศาสตร์ สอบครั้งที่ 2

Standard

เศรษฐศาสตร์ ม.3

1. ประโยชน์สำคัญที่สุดในหลักเศรษฐศาสตร์ คือ สามารถใช้สิ่งที่มีอยจู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. เงินเก็บออมได้ควรนำไปลงทุนขยายกิจการที่ทำอยู่ และฝากสถาบันการเงินจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด

3. ฝากเงินประเภทฝากประจำได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูง

4. ผลตอบแทนที่ได้รับจากการฝากเงินในสถาบันการเงินจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับดัชนีราคาผู้บริโภคในขณะนั้น

5. การลงทุนในลักษณะเป็นเข้าของเป็นการลงทุนเกี่ยวกับ การทำประกันชีวิต การทำธุรกิจส่วนตัว และอสังหาริมทรัพย์

6. การซื้อพันธบัตรรัฐบาลเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุด

7. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแหล่งกลางในการระดมเงินทุนจากมหาชนไปสู่ผู้ประกอบธุรกิจ

8. เงินฝากกระแสรายวันส่วนใหญ่นิยมฝากในกลุ่มนักธุรกิจ และเป็นเงินฝากที่ไม่มีดอกเบี้ย

9. การซื้อขายหลักทรัพย์ในหลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ การซื้อขายหุ้นและพันธบัตร

10. การลงทุนที่ดีควรยึดหลัก ความปลอดภัย มีผลประโยชน์ตอบแทนพอสมควร มีสภาพคล่องสูง

11. บริษัทประกันชีวิตถือเป็นสถาบันการเงิน

12. ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดของครัวเรือนในการพัฒนาประเทศ

13. การใช้จ่าย การออมและการประกอบอาชีพเป็นปัญหาเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันของครัวเรือน

14.ในภาวะเงินเฟ้อข้าราชการเป็นอาชีพที่ได้รับความกระทบกระเทือนมากที่สุด

15. ผลเสียที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อมีผลกระทบกระเทือนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยตรงใน รายได้ของประชากรหมดไปกับการบริโภค การออมมีน้อย

16. ตามหลักวิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจของประเทศจะมีเสถียรภาพจะต้องประสบความสำเร็จในเรื่อง นโนบายการเงิน นโยบายการคลัง นโยบายการค้าระหว่างประเทศ

17. การพัฒนาเศรษฐกิจหมายถึง ทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงขึ้น

18. คุณภาพประชากรเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาเศรษฐกิจ

19. เกณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องวัดการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ คุณภาพการผลิต คุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณภาพประชากร

20. โครงการที่เน้นการพัฒนาชนบทที่ยากจนเป็นพิเศษ เพื่อชีวิตความเป็นอยุ่ดีขึ้นปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ             และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5

21. ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 เน้นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

22. ความผิดพลาดในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยเกิดจาก การสร้างสิ่งที่แสดงความเจริญก้าวหน้าทางสังคม

23.ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่10(2550-2554)

24. เหตุผลที่มีความสำคัญที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติคือลดความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายรายได้

25. สาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ( ฉบับที่ 10) คือการวางรากฐานพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง

26. การกระจายรายได้ภาคอุตสหกรรมไม่ใช่เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7

27. มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลมีส่วนช่วยแก้ปัยหาภาวะเงินฝืดของประเทศได้

28. ระดับราคาสินค้าสูงขึ้นบอกให้รู้ว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อ

29. วิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 และฉบับที่ 8 (ระหว่างปี 2539- 2540เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง

30. ปัญหาเศรษฐกิจที่สำคัญมาจากทรัพยากรมีจำกัดเพราะความต้องการของมนุษย์มีอยู่ไม่จำกัด

31. วิธีการแก้ปัญหาความยากจนในชนบทวิธีที่เหมาะสมที่สุดคือการขยายการลงทุนไปสู่ภูมิภาค

32. การตั้งกำแพงภาษีเป็นนโยบายการค้าแบบคุ้มกัน  (กีดกัน)

33. การเก็บภาษีศุลการกรในอัตราต่ำ เป็นมาตราการของนโยบายการค้าแบบเสรี

34. นโยบายการค้าแบบคุ้มกันเป็นการป้องกันการทุ่มตลาด (การผูกขาด)

35. ในประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่มีดุลการค้าแบบ ขาดดุล

36. หน่วยงานของประเทศที่ทำหน้าที่แทนรัฐบาลในการดูแลจัดการทุนสำรองระหว่างประเทศคือธนาคารแห่งประเทศไทย

37. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ เริ่มเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.1945)

38. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแบบ สหภาพเศรษฐกิจ มีความสมบูรณ์แบบ

39. การค้าระหว่างประเทศมีความสำคัญแรกสุดคือ เป้นการขยายขอบเขตตลาดให้กว้างขวางขึ้น

40. การสร้างอำนาจการต่อรองทางการค้าที่จะให้บังเกิดผลด้านเศรษฐกิจจะกระทำได้โดย การรวมกลุ่มประเทศ

41. สมาชิกส่วนใหญ่ของสหภาพยุโรป [EU] ได้แก่กลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก

42. สำนักงานใหญ่ของกลุ่มอาเซียนตั้งอยู่ในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

43.ประเทศที่เป็นสมาชิกของนาฟตา (NAFTA) คือ แคนนาดา สหรัฐอเมริกา เม๊กซิโก

44. หน้าที่หลักของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF) คือ ให้งินกู้แก่ประเทศกำลังพัฒนา

45.WTO เป็นข้อตกลงพหุภาคีด้านการค้าและการลงทุน

46. เลขาธิการคนปัจจุบันของ WTO ชื่อนายปาสกัล ลามี สืบต่อจากนายศุภชัย พานิชภักดิ์ ที่

 

องค์การค้าโลกจัดตั้งขึ้นแทนความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากร เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมีสมาชิก 153 ประเทศ ประเทศล่าสุดที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกคือหมู่เกาะ Cape Verde ซึ่งได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2008 มีงบประมาณปี พ.ศ. 2549 175 ล้านฟรังก์สวิส (5,170 ล้านบาท) มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสำนักเลขาธิการ 635 คน เลขาธิการคนปัจจุบันชื่อนายปาสกัล ลามี สืบต่อจากนายศุภชัย พานิชภักดิ์ ที่ดำรงตำแหน่งต่อจาก นายไมค์ มัวร์ อีกที

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2506-2509                 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2510-2514                 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2515-2519

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2520-2524                 ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2525-2529                 ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2530-2534

ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2535-2539                 ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544                 ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549

ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554

 

 

เศรษฐศาสตร์ สอบครั้งที่ 2

Standard

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่องเศรษฐศาสตร์จุลภาค มหภาค

1.    เศรษฐศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 แขนง คือ จุลภาค และมหภาค

2.    จงอธิบายความหมายของเศรษฐศาสตร์จุลภาค คือการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของเศรษฐกิจขนาดย่อยของภายใต้ของเขต  เช่น 1.

3.    จงอธิบายความหมายของเศรษฐศาสตร์มหภาค คือการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม เช่น 1

คำชี้แจง วิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์จุลภาค – มหภาคจากข้อความที่กำหนดให้

1.    นายสมหวังตัดสินใจใช้เงิน 50 บาทที่เขามีอยู่ซื้ออาหารว่างรับประทานแทนที่จะใช้ซื้อเสื้อยืด

2.    ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์   มหภาค

3.    นายสุดเขตประกาศขึ้นราคาน้ำมันพืชที่ผลิตจากดโงงานของเขาภายหลังที่รัฐประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

4.    เมื่อราคาเนื้อหมูแพงขึ้นจากกิโลกรัมละ 50 บาทเป็น 60 บาท มีผลทำให้คนในกรุงเทพฯหันไปบริโภคเนื้อไก่กันมากขึ้น

5.    อัตราการว่างงานในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น มหภาค

6.    การมีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดจำนวนมากทำให้ราคาทุเรียนตกต่ำจุลภาค

7.    วิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ส่งผลกระทบให้เกิดการว่างงานจำนวนมาก  มหภาค

8.    รัฐบาลใช้นโยบายการเงินและนโยบายการคลังเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค

9.    รัฐบาลเร่งรัดใช้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อกระตุ้นสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจมหภาค

10.                       การเพิ่มขึ้นของระดับราคาและการจ้างงานของประเทศมหภาค

11.                       การศึกษาสภาวะการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าหมวดอาหารจุลภาค

12.                       การบริโภคข้าวเหนียวของประชาชนในจับงหวัดอุบลราชธานีจุลภาค

13.                       วัยรุ่นส่วนใหญ่ชอบรับประทานอาหารประเภทอาหารฟาสต์ฟู้ดจุลภาค

14.                       ความไม่มั่นคงของรัฐบาลทำให้รายได้จากการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศลดลงมหภาค

15.                       ราคายางพาราในประเทศปีนี้ตกต่ำกว่าปีที่แล้ว จุลภาค

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11  เรื่องการบริหารทรัพยากร

 1. สินค้าสาธารณะหมายถึง  สินค้าที่ทุกคนสามารถบริโภคได้พร้อมๆ กัน
 2. สินค้าเอกชน หมายถึง      สินค้าที่เฉพาะผู้ซื้อเท่านนั้น ที่จะน้ำไปใช้ประโยชน์
 3. การผูกชาดหมายถึง      การที่กลไกตลาดล้มเหลวอาจมีสาเหตุจากการผูกขาดโดยไม่สามารถมีสินค้าแข่งขันได้
 4. ผลกระทบภายนอกหมายถึง      การบริโภคสินค้าและบริการที่ตนเองพอใจซึ่งอาจทำให้ผู้อื่น ไม่พอใจ
 5. จงยกตัวอย่างสินค้าสาธารณะ   ไฟฟ้าตามท้องถนน
 6. จงยกตัวอย่างสินค้ากึ่งสาธารณะ  การคมนาคมทั่วไป
 7. จงอธิบายวิธีการเก็บภาษีที่ช่วยในการกระจายรายได้ให้เป็นธรรม  เก็บภาษีแบบก้าวหน้าซึ่งมีรายได้สูงต้องเสียภาษีสูง
 8. จงยกตัวอย่างสินค้าและบริหารที่มีการผูกขาดผู้ผลิตเพียงรายเดียว รถไฟ
 9. ผลกระทบภายนอกด้านบวกเรียกว่า  ผลประโยชน์ภายนอก
 10. ผลกระทบภายนอกด้านลบเรียกว่า  ต้นทุนภายนอก
 11. จงยกตัวอย่างผลประโยชน์ภายนอก ผู้ที่มีบ้านติดสวนสาธารณะได้อากาศสดชื่น
 12. จงยกตัวอย่างต้นทุนภายนอก ผู้สูบบุหรี่ยินดีจ่ายเงินบุหรี่แต่ควันบุหรี่ส่งผลให้คนอื่นเหม็น
 13. เพราะเหตุใดรัฐบาลจึงจำเป็นต้องมีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากร  เมื่อกลไกตลาดล้มเหลวเพื่อจึงสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 14. วัตถุประสงค์ของรัฐาลกับผู้ผลิตหรือหน่วยธุรกิจแตกต่างกันอย่างไรจงอธิบาย ผู้ผลิตมุ่งแต่แสวงกำไรสูงสุด
 15. จงยกตัวอย่างรายได้ของรัฐบาลกลางมา 3 ข้อ 1.รายได้จากภาษีอากร  2.รายได้จากรัฐพาณิชย์  3.รายได้จากการเช่าที่ดิน
 16. จงยกตัวอย่างราย่างของรัฐบาลมา 3 ข้อ 1.ไฟฟ้าสาธารณะ     2. การจัดการศึกษา    3.การสร้างถนน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เรื่องสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร

1.    สถาบันการเงินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท สถาบันที่ไม่ใช่ธนาคาร สถาบันการเงินที่เป็นธนาคาร

2.    สถาบันการเงินคือ ตัวกลางในการระดมเงินจากผู้ออม เพื่อส่งตัวให้ผู้ขาดแคลน

3.    ประเภทของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร  3.1 บริษัทเงินทุน              3.2 บริษัทหลักทรัพย์   3.3 บริษัทประกันชีวิต

3.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์        3.5 สหกรณ์ออมทรัพย์      3.6สหกรณ์การเกษตร 3.7 โรงรับจำนำ

4.    บริษัทเงินทุน       ทำหน้าที่ระดมทุน ของผู้ที่มีเงินออมในรูปแบบเงินฝากจากผู้มีเงินออมรายใหญ่โดยปกติ บริษัทเงินทุนจะรับฝากเงินโดยมีกำหนดระยะเวลาหรือระดับเงินจากต่างประเทศ

      บริษัทหลักทรัพย์   เป็นนายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์ตลอดให้กู้ยืมเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ทำหน้าที่จัดจำหน่าย  หลักทรัพย์ หรือจัดการลงทุนให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้คน

     บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย  เป็นวิธีออมทรัพย์ เป็นประกันชีวินเป็นการประกันทางด้านการเงินในการที่ผู้ทำประกันเสียชีวิต ช่วยบรรเทาความเดือนร้อยรายได้เกี่ยวกับทั้งครอบครัว

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์      เป็นบริษัทการเงินทุนประเภทหนึ่งที่ทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อ ให้กู้ยืมเงินในการประกอบธุรกิจการระดมทุนการจำนอง รับซื้อจากคนจะทำให้ผู้กู้มาซื้อที่ดินมีการให้คำแนะนำและช่วยด้านการเงิน

     สหกรณ์ออมทรัพย์  เป็นสหกรณ์ที่ส่งเสริมการออมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือทางการเงินซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกโดยไม่หวังกำไรเมื่อมีกำไรจะคืนสมาชิก   

        สหกรณ์การเกษตร  เป็นสหกรณ์ที่มีการจัดสภาวะการเงินทุนดอกเบี้ยต่ำแก่กลุ่มเกษตรส่งเสริมการออมทรัพย์ให้แก่สมาชิกเกษตรจัดหาเงินทุนให้สมาชิกู้ยืม

     โรงรับจำนำ เป็นสถาบันการเงินมีความจำเป็นสำคัญเกี่ยวข้องกับจำนวนมากที่บุคคลที่มีความขาดแคลนเงินทุนเพื่อในการบริโภคการใช้จ่าย

5.    ประเภทของการประกันภัยมี 2 ชนิดคือ ประกันชีวิต และ ประกันวินาศภัย (ประกันทรัพย์สิน ประกันรถ,บ้าน,)

6.    โรงรับจำนำแบ่งออกเป็น  3 ประเภทคือ         6.1โรงรับจำนำเอกชน                   6.2 โรงรับจำนำของเทศบาล                                                       6.3โรงรับจำนำกรมประชาสงเคราะห์

7.    การประกันชีวิต ทำหน้าที่ ประกันความตายและอวัยวะ ร่างกาย

8.    การประกันวินาศภัย ทำหน้าที่ ประกันภัยอันอาจจะเกิดแก่ทรัพย์สิน ชำรุดหรือสูญหาย

9.    สัญญา ประกันภัยเรียกว่า   กรมธรรม์

10.                       บริษัทหลักทรัพย์เป็นของเอกชน

 

 

สังคมเศรษฐศาสตร์ วันเสาร์ที่ 27 กย.

1.     สถาบันการเงินมี 4 ประเภทใหญ่คือ      1.สถาบันการเงินแห่งประเทศไทย                 2. ธนาคารพาณิชย์                                             3.ธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง                 4. สถาบันที่มีใช่ธนาคาร

2.     ปัจจัยทุน หมายถึง      1.ใช้เครื่องจักร      2.อุปกรณ์เทคโนโลยี

3.     วิธีการประหยัดปัจจัยการผลิตเพื่อให้ต้นทุนต่ำคือ               1.ประหยัดปัจจัยทุน           2. ประหยัดปัจจัยแรงงาน

4.     ผู้ผลิตจำเป็นต้องมีการใช้และจัดสรรทรัพยากรการผลิตหรือทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ อย่างเหมาะสมเพื่อ                     1.ให้เกิดประโยชน์สูงสุด           2.เสียต้นทุนการผลิตต่ำสุด            

5.     กบว. คือ คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ทำหน้าที่ การกรองโฆษณาที่ออกจากวิทยุโทรศัทพ์

6.     หน่วยงานที่กำหนดมาตราฐานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคือ สำนักงานมาตราฐานผลิตภัฑณ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

7.     ผู้บริโภคมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการ ร้องเรียนที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

8.     ผู้บริโภคมีปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอางค เครื่องมือแพทย์ วัตถุเสพติด วัตถุมีพิษ ร้องเรียนที่ (อย.) สำนักคณะกรรมการอาหารและยา

9.     สินค้าขึ้นราคา กักตุนสินค้า สินค้าไม่ติดป้ายราคา แจ้งที่ กรมการค้าภายใน

10.             สลากบนผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร้จรูปที่ควรสังเตก่อนซื้อคือ  1.เลขสารบนอาหารในกรอบเครื่องหมาย (อย.)  2.ชื่อผลิตภัณฑ์  3.วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ                4.ชื่อที่ตั้งของผุ้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จัดจำหน่าย  5. ส่วนประกอบของคุณค่าทางโภชนาการ  6. ปริมาณที่บรรจุ    6.ภาชนะอยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือไม่ฉีกขาด   8.วิธีปรุงเพื่อรับประทาน

11.             รัฐต้องการให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยโดย ตราพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค

12.             ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการต้องการเสนอซื้อ (กฎอุปสงค์) คือ ราคาสินค้าและบริการ

13.             ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการต้องการเสนอขาย (กฎอุปทาน) คือ ราคาสินค้าและบริการ

14.             เมื่อราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น ปริมาณการผลิตและเสนอขายจะมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามเมื่อราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าลดต่ำลง ปริมาณการผลิตและเสนอจายจะ น้อยลง,ลดลง

15.            การกินอาหาร การใช้โทรศัพท์ การไปดูภาพยนต์ การโดยสารรถแท๊กซี่ การไปพบแทพย์รักษาอาหารป่วย ทางเศรษฐศาสตร์ เรียกว่า การบริโภค

16.             สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เช่น 1.บริษัทเงินทุน  2.บริษัทหลักทรัพย์   3. โรงรับจำนำ   4.บริษัทประกันภัย

17.            ธนาคารพาณิชย์ เป็นธนาคารที่ดำเนินธุกิจให้บริการด้านการเงินโดยเอกชน

18.             การฝากเงินประเภทออมทรัพย์ และประเภทฝากประจำจะได้รับผลตอบแทนคือ ดอกเบี้ย

19.             การฝากเงินที่ผู้ฝากจะต้องนำเงินจำนวนหนึ่งมาฝากับะนาคาร และทางธนาคารจะมอบสมุดเช็คให้ผู้ฝากเพื่อลงนามในเช็คสั่งจ่ายได้ตามวงเงินที่ฝากโดยไม่ได้รับดอกเบี้ยจากเงินที่ฝากธนาคารเรียกการฝากประเภทนี้ว่า เงินฝากกระแสรายวัน

20.            ธนาคารของรัฐบาลที่รับผิดชอบการเงินของประเทศ โดยมีส่วนกำหนดนโยบายการเงิน รักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางการเงินของประเทศคือ ธนาคารแห่งประเทศไทย

21.             ธนาคารที่เป็นของรัฐบาลระดมเงินออมจากประชาชนไปสู่ยังภาครัฐและทำหน้าที่เช่นเดียวกับธนาคารเอกชนคือ ธนาคารออมสิน

22.            ธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างคือ  1.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    2.ธนาคารอาคารสงเคราะห์

23.             หลักทรัพย์หมายถึง ตั๋วแลกเงินพันธบัตร หุ้นหรือ หุ้นกู้ ใบแสดงสิทธิเงินปันผล

24.             การศึกษาพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคที่เป็นหน่วยย่อยทีละหน่วยจัดเป็นเศรษฐศาสตร์สาขา จุลภาค

 

เศรษฐศาสตร์ สอบครั้งที่ 2

Standard

สังคม เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนเรื่องอะไรบ้าง

1.    การพัฒนาเศรษฐกิจ

2.    การวางแผนทางการเงิน

3.    กลไกราคา  อุปสงค์  อุปทาน

4.    การจัดสรรทรัพยากร

5.    สถาบันการเงิน

6.    การบริหารธุรกิจ

7.    เศรษฐกิจพอเพียง

8.    การผลิตบริโภค

9.    สหกรณ์

10.   แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

11.   ภาวะเงินเฟ้อ, เงินฝืด

12.   งบประมาณแผ่นดิน

ความหมายของเศรษศาสตร์

เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อนำมาผลิตเป็นสินค้าและบริหารตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่ไม่จำกัดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ความสัมพันธ์ของวิชาเศรษฐศาสตร์กันวิชาต่าง

1.    นิติศาสตร์              = ทำให้ผู้ผลิตไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคเพราะมีกฎหมายคุ้มครอง

2.    รัฐศาสตร์               =  การบริหารให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคง

3.    ประวัติศาสตร์       = เหตุการณ์ในอดีต สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาได้

4.    ภูมิศาสตร์            = สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรมีผลต่อเศรษฐกิจ

5.    บริหารธุรกิจ         = การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

6.    จิตวิทยา           =  การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในด้านวัตถุและ จิตใจ

7.    จริยศาสตร์        = การมีคุณธรรมจริยของคนในสังคม

8.    คณิตศาสตร์           = การวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลเป็นตัวเลข

คำชี้แจง ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์มา 10 ข้อ

1.    รู้จักออมเงิน

2.    รู้จักใช้เงิน

3.    รู้จักความหมายของเศรษฐกิจ

4.    รู้จักวางแผนการใช้เงิน

5.    รู้จักบริหารทรัพยากร

6.    รู้จักพฤติกรรมมนุษย์

7.    รู้จักากรผลิตทรัพยากรให้มีประโยชน์

8.    รู้จักในการวิเคราะห์การค้าต่าง ๆ3

9.    นำไปประกอบอาชีพ

10.                       ทำให้เศรษฐกิจของประเทศดี

 

เศรษฐศาสตร์ แบ่งออกเป็นสาขาคือ

1.    เศรษฐศาสตร์จุลภาค  [Microeconomics]

2.    เศรษฐศาสตร์มหภาค[Macroeconomics]

1.เศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นการศึกษาส่วนย่อยของระบบเศรษฐกิจได้แก่ 

  ผู้ผลิต                                                             ผู้บริโภค

  บุคคลต่าง ๆ เช่น คนงาน นโยบายเบื้องต้น                    หน่วยธุรกิจเล็ก ๆ ในสังคม

2. เศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในระดับส่วนรวมหรือระดับประเทศได้แก่

– การหารายได้และการใช้จ่ายของรัฐบาล(งบประมาณแผ่นดิน)        – การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

– การศึกษาภาวะเงินเฟ้อ,เงินฝืดในประเทศ                              – ภาษีอากร

– ดุลการชำระเงิน                                                         – การออมโดยรวมของประเทศ

– รายได้ประชาชาติ                                                        – การค้าระหว่างประเทศ

– การเงินการธนาคาร และการคลังของประเทศ                         – การลงทุนในประเทศ

– ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ เช่น ทุนนิยม   สังคมนิยม  แบบผสม

คำชี้แจง จงวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ จุลภาค มหภาค

1. วัยรุ่นส่วนใหญชอบรับประทานอาหารประเภทFast Food   จุลภาค

2. ความไม่มั่นคงของรัฐบาลทำให้รายได้จากการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศลดลง มหภาค

3.สมศักดิ์มีเงินออมในธนาคารมากทำให้ได้รับดอกเบี้ยสูง  จุลภาค

คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี้

1.ระบบเศรษฐกิจคืออะไร การจัดระเบียบเศรษฐกิจที่รวมตัวกัน

2.ระบบเศรษฐกิจของโลกแบ่งออกเป็นที่ระบบอย่างไรบ้าง

2.1 สังคมนิยม             2.2 ทุนนิยม                          2.3  แบบผสม

3. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมแบ่งออกเป็นกี่ระบบอะไรบ้าง

3.1 ประชาธิปไตย       3.2 คอมมิวนิสต์

4. จงสรุปลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

เอกชนเป็นเจ้าของทรัพย์สินและปัจจัยการผลิตเอกชนมีเสรีในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

5. จงสรุปลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม

รัฐและเอกชนต่างก็มีบทบาททางเศรษฐกิจ แต่รัฐบาลมีบทบาทมากกว่าเอกชน กลไกราคามีบทบาทในบางระดับ มีการวางแผนทางเศรษฐกิจจากส่วนกลาง เน้นเรื่องกระจายรายได้

6. จงสรุปข้อดี ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

ข้อดี     เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างสูงสุด

ข้อเสีย ใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง

7. จงสรุปข้อดี ข้อเสีย ของระบบสังคมนิยม

ข้อดี       ขจัดความแตกต่างช่องว่างและความเหื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

ข้อเสีย    เอกชนขาดเสรีภาพและแรงจูงใจในการทำงาน

8. จงสรุปลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต์

รัฐเป็นเจ้าของปัจจับการผลิต  รัฐควบคุมการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กลไกราคามีผลน้อยมาก-มากที่สุด

9. จงสรุปลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมประชาธิปไตย

เอกชนมีสิทธิในทรัยพ์สินและปัจจัยการผลิตและทรัพย์สิน มีกลไกราคา ระบบสหกรณ์สำคัญมาก มีการจัดสวัสดิการอย่างกว้างขวาง

10.จงสรุปลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบผสม (อย่างต่ำ 3 บรรทัด)

เอกชนมีสิทธิในทรัยพ์สินและปัจจัยการค้าเอกชนมีเสรีภาพในการผลิตมีรัฐสวัสดิการ  การดำเนินงานของเอกชนในรูปสหกรณ์มีความสำคัญมาก

11. จงสรุปข้อดี-ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบผสม

ข้อดี  เอกชนยังมีเสรีภาพในการผลิตเป็นส่วนใหญ่

ข้อเสีย   นายทุนยังมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ

12.ปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด   แบบผสมที่ค่อนไปทางทุนนิยม

เศรษฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากร

Standard

หลักการบริหารทรัพยากร

1. หลักประสิทธิภาพ         2.หลักประสิทธิผล              3.หลักความเป็นธรรม

หลักประสิทธิภาพ การใช้จ่ายปัจจัยในการผลิตในการผลิตสินค้าและบริการให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ

หลักประสิทธิผล ผลสำเร็จได้รับจากการผลิตตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่น สินค้าที่ผลิตออกมามียอดจำหน่ายสูงเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้

หลักความเป็นธรรม การบริหารจัดสรรทรัพยากรด้วยความเป็นธรรมและทั่วถึง

การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม การที่ทำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้ไม่แตกต่างกันมาก (ลดความเลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ )

การแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนความเป็นเจ้าของสินค้า และบริการระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร    แบ่งเป็น 2 ประเภท

1.    สถาบันการเงินประเทศธนาคาร

2.    สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร

ความหมายของสถาบันการเงิน

สถาบันธุรกิจที่ทำหน้าที่ระดมเงินออมจากประชาชนมาให้ผู้ที่ต้องการกู้ยืมเพื่อการบริโภค การลงทุนหรือการประกอบธุรกิจต่าง ๆ จึงรับภาระเสี่ยง จากการให้กู้นั้นแทน โดยอาศัยเครื่องมือหรือตาสารทางการเงินสถาบันการเงินจึงทำหน้าที่เสมือนตัวกลางระหว่างผู้ออม และผู้ลงทุนโดยกฎหมายให้การคุ้มครอง

บริษัทประกันชีวิตและประกันภัย

1.    การประกันชีวิต ประกันความตายและอวัยวะในร่างกาย

2.    การประกันวินาศภัย  ประกันภัยอาจจะพึงเกิดแก่ทรัยพ์สินชำรุด หรือสูญหาย เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย เป็นต้น  สัญญาประกันภัย เรียกว่า กรมธรรม์

ประเภทของโรงรับจำนำ

1.    โรงรับจำนำของเอกชน

2.    โรงรับจำนำของเทศบาล เรียกว่าสถานธนานุบาล

3.    โรงรับจำนำของของกรมประชาสงเคราะห์เรียกว่าสถานธนานุเคราะห์

หัวใจของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 3 ห่วง  2 เงื่อนไข

ทางสายกลาง

 

 

เงื่อนไขความรู้  (รอบรู้,รอบคอบ,ระมัดระวัง)

เงื่อนคุณธรรม  (มีคุณธรรม, ซื่อสัตย์, สุจริต, ขยัน, อดทน, สติปัญญา, แบ่งปัน)

นำไปสู่  ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน

 

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1.    เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร (จากหนังสือ)

2.    จงยกตัวอย่างการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ในชีวิตประจำวัด

2.1 เลือกซื้อของแต่สิ่งที่จำเป็น, พอประมาณ

2.2 การทำรายรับรายจ่าย เพื่อให้สามารถควบคุมปริมาณเงินที่ใช้จ่ายได้

2.3 เก็บเงินหลายๆรูปแบบ เช่น เช็ค  ฝากธนาคาร  เล่นหุ้น  เพื่อกระจายความเสี่ยง

2.4 การทำธุรกิจส่วนตัว

2.5 การทำไร่ ทำนา ทำสวน

3.นายมานะเป็นคนจันทบุรี มีที่นา 15 ไร่แบ่งเป็นปลูกข้าวไม้ผล พืชผล สระน้ำ และที่อยู่อาศัย โดยสระน้ำมีลักษณะเป็นร่องน้ำจึงทำให้มีน้ำใช้สอยตลอดปี มีการปลูกไม้ผลบนร่องสวนอันได้แก่ มะม่วง มะไฟ  ขนุน กระท้อนและเลี้ยงปลา ในร่องน้ำด้วยนายมานะมีรายได้จากการขายผลผลิตต่าง ๆ ได้แก่ ข้าวผลไม้ และปลาทั้งสิ้น 30,000 บาทต่อปีและยังนำผลผลิตบางส่วนไปแบ่งปันให้เพื่อนบ้านด้วยอีกด้วย

3.1 จากข้อความข้างต้น นายมานะนำหนักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้อย่างไร

นำมาใช้ เพราะนายมานะได้แบ่งที่ดินออกเป็นหลายๆส่วน ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังรู้จักแบ่งปันผลผลิตที่ได้ให้คนอื่น มีน้ำใจ

3.2 การเนินชีวิตดังกล่าวมีผลอย่างไร

มีผล ทำให้ชีวิตมีความสุข ไม่ลำบาก มีกินมีใช้ตลอดปี และยังมีเงินเก็บด้วย

คำชี้แจง จงตอบถามต่อไปนี้

1.    ต้นทุนทางสังคมคืออะไร

ต้นทุนทั้งหมดในการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งรวมถึงต้นทุนที่ตนต้องจ่ายออกไปจริง

2.    จงยกตัวอย่างต้นทุนทางสังคม 

2.1    การทำการบำบัดน้ำเสีย

2.2   การติดเครื่องปรับอากาศเพื่อชุมชน

3.    น้ำมันในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็วรัฐบาบการใช้วิธีใดแซกแทรงราคา

 การควบคุมราคา

4.    การใช้บริการไปรษณีย์, รถไฟ,โรงพยาบาล, หมายถึงการแทรกแซงของรัฐบาลโดยวีธีการใด

การที่รัฐบาลมีส่วนในการเข้าดำเนินการผลิตหรือซื้อขายเอง

5.    การกำหนดราคาขั้นต่ำของข้าวเปลือกเพื่อช่วยเหลือชาวนาให้ได้ราคาที่เป็นธรรมรัฐบาลควรใช้วิธีในแทรกแซงราคา

การพยุงราคา

6.    นายจ้างต้องจัดหารสวุสดิการแก่คนงานงานหมายถึงการแทรกของรัฐ

การใช้กฎหมายหรือข้อบังคับ

 

ชาวพุทธตัวอย่าง

Standard

หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล

ความสำคัญ เป็นผู้ทำคุรต่อพุทธศาสนาดดยการเผยแพร่ดดยการเป็นประธานองค์กรพุทธศาสนิกชน

ชาติภูมิ หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุลเป็นธิดาของสมเด็จพระจเบรมวงศืเธอ กรมพระชาดำรงราชานุภาพ

การศึกษา ทรงศึกษาไทยชันต้นกับคุณหญิงวิทยา ปรามาตยื และข้าราชการผู้ทครงคุณวุฒิ

ผลงานทางศาสนา  ท่านทรงแต่งประกวดในงานพระราชพิธีวิสาขบูชา

เกียรติคุณที่ได้รับ  มหาวิทยาลัย ค็องกุ๊ด กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ได้ถวายปริญญา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ ทรงปรัชญเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๐ ในฐานะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อศาสติของมวลมนุษยชาติและได้รับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต กิตติมาศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย

การปฎิบัติตนในฐานเป้นชาวพุทธ ท่านเป็นผู้ปฎิบัติตรมแบบอย่างที่ดีในฐานะชาวพุทธนอกจากนั้นท่านยังทำหน้าที่ชาวพุทธอย่างทัจริงโดยได้รจนาหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก

 

ศาสตราจารย์ สัญญา  ธรรมศักดิ์

ความสำคัญ  เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก 2528-2541 ในการ

ประวัติ  ท่านเกิดวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๐ ที่เขตธนบุรี สมรสกับท่านหญิงผู้หญิงพงา  ธรรมศักดิ์ มีบุตร ๒ คน

การศึกษา  ท่านได้ศีกษาที่โรงเรียน อัสสัมชัญ เมื่อพ.ศ.2453 สำเร็จม.6 ต่อมา ได้ศึกษาที่โรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรมเป็นเวลานาน 3 ปี จึงสำเร็จเป็นเนติบัณฑิต ต่อมาได้สอบได้คะแนนสูงสุดจึงได้ไปศึกษาที่อังกฤษ 3 ปี นอกจากนี้ระหว่างที่อุปสมบท อยู่ที่วัดเบญจมบพิตร สามารถสอบไล่ขั้นตรี เป็น ที่ 1

การทำงาน เข้าราชการครั้งแรกวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2468 ในตำแหน่งนักเรียนล่อมกรมบัญชาการ เนื่องจากมีความตั้งใจตามบิดาจึงเริ่มเป็นผู้พิพากษาฝึกหัดและเกษียณอายุ ในพ.ษ 2510

ผลงานด้านการศึกษา  ท่านใช้เวลาที่จุฬา   นานกว่า 20 ปี และเป็น 10 ปีที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ แต่งตั้งให้เป็นศาสตร์

การปฎิบัติในฐานะชาวพุทธ ท่านเข้าวัดบ่อยมากและชอบปฎิบัตะรรม จนมีบางคนเรียนกว่าท่านหลวงตา

 

เศรษฐศาสตร์

Standard

เศรษฐศาสตร์ ม.3

1. ประโยชน์สำคัญที่สุดในหลักเศรษฐศาสตร์ คือ สามารถใช้สิ่งที่มีอยจู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. เงินเก็บออมได้ควรนำไปลงทุนขยายกิจการที่ทำอยู่ และฝากสถาบันการเงินจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด

3. ฝากเงินประเภทฝากประจำได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูง

4. ผลตอบแทนที่ได้รับจากการฝากเงินในสถาบันการเงินจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับดัชนีราคาผู้บริโภคในขณะนั้น

5. การลงทุนในลักษณะเป็นเข้าของเป็นการลงทุนเกี่ยวกับ การทำประกันชีวิต การทำธุรกิจส่วนตัว และอสังหาริมทรัพย์

6. การซื้อพันธบัตรรัฐบาลเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุด

7. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแหล่งกลางในการระดมเงินทุนจากมหาชนไปสู่ผู้ประกอบธุรกิจ

8. เงินฝากกระแสรายวันส่วนใหญ่นิยมฝากในกลุ่มนักธุรกิจ และเป็นเงินฝากที่ไม่มีดอกเบี้ย

9. การซื้อขายหลักทรัพย์ในหลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ การซื้อขายหุ้นและพันธบัตร

10. การลงทุนที่ดีควรยึดหลัก ความปลอดภัย มีผลประโยชน์ตอบแทนพอสมควร มีสภาพคล่องสูง

11. บริษัทประกันชีวิตถือเป็นสถาบันการเงิน

12. ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดของควรเรือนในการพัฒนาประเทศ

13. การใช้จ่าย การออมและการประกอบอาชีพเป็นปัญหาเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันของครัวเรือน

14.ในภาวะเงินเฟ้อข้าราชการเป็นอาชีพที่ได้รับความกระทบกระเทือนมากที่สุด

15. ผลเสียที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อมีผลกระทบกระเทือนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยตรงใน รายได้ของประชากรหมดไปกับการบริโภค การออมมีน้อย

16. ตามหลักวิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจของประเทศจะมีเสถียรภาพจะต้องประสบความสำเร็จในเรื่อง นโนบายการเงิน นโยบายการคลัง นโยบายการค้าระหว่างประเทศ

17. การพัฒนาเศรษฐกิจหมายถึง ทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงขึ้น

18. คุณภาพประชากรเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาเศรษฐกิจ

19. เกณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องวัดการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ คุณภาพการผลิต คุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณภาพประชากร

20. โครงการที่เน้นการพัฒนาชนบทที่ยากจนเป็นพิเศษ เพื่อชีวิตความเป็นอยุ่ดีขึ้นปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ             และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5

21. ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 เน้นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

22. ความผิดพลาดในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยเกิดจาก การสร้างสิ่งที่แสดงความเจริญก้าวหน้าทางสังคม

23.ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่10(2550-2554)

24. เหตุผลที่มีความสำคัญที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติคือลดความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายรายได้

25. สาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ( ฉบับที่ 10) คือการวางรากฐานพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง

26. การกระจายรายได้ภาคอุตสหกรรมไม่ใช่เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7

27. มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลมีส่วนช่วยแก้ปัยหาภาวะเงินฝืดของประเทศได้

28. ระดับราคาสินค้าสูงขึ้นบอกให้รู้ว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อ

29. วิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 และฉบับที่ 8 (ระหว่างปี 2539- 2540เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง

30. ปัญหาเศรษฐกิจที่สำคัญมาจากทรัพยากรมีจำกัดเพราะความต้องการของมนุษย์มีอยู่ไม่จำกัด

31. วิธีการแก้ปัญหาความยากจนในชนบทวิธีที่เหมาะสมที่สุดคือการขยายการลงทุนไปสู่ภูมิภาค

32. การตั้งกำแพงภาษีเป็นนโยบายการค้าแบบคุ้มกัน  (กีดกัน)

33. การเก็บภาษีศุลการกรในอัตราต่ำ เป็นมาตราการของนโยบายการค้าแบบเสรี

34. นโยบายการค้าแบบคุ้มกันเป็นการป้องกันการทุ่มตลาด (การผูกขาด)

35. ในประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่มีดุลการค้าแบบ ขาดดุล

36. หน่วยงานของประเทศที่ทำหน้าที่แทนรัฐบาลในการดูแลจัดการทุนสำรองระหว่างประเทศคือธนาคารแห่งประเทศไทย

37. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ เริ่มเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.1945)

38. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแบบ สหภาพเศรษฐกิจ มีความสมบูรณ์แบบ

39. การค้าระหว่างประเทศมีความสำคัญแรกสุดคือ เป้นการขยายขอบเขตตลาดให้กว้างขวางขึ้น

40. การสร้างอำนาจการต่อรองทางการค้าที่จะให้บังเกิดผลด้านเศรษฐกิจจะกระทำได้โดย การรวมกลุ่มประเทศ

41. สมาชิกส่วนใหญ่ของสหภาพยุโรป [EU] ได้แก่กลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก

42. สำนักงานใหญ่ของกลุ่มอาเซียนตั้งอยู่ในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

43.ประเทศที่เป็นสมาชิกของนาฟตา (NAFTA) คือ แคนนาดา สหรัฐอเมริกา เม๊กซิโก

44. หน้าที่หลักของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF) คือ ให้งินกู้แก่ประเทศกำลังพัฒนา

45.WTO เป็นข้อตกลงพหุภาคีด้านการค้าและการลงทุน

46. เลขาธิการคนปัจจุบันของ WTO ชื่อนายปาสกัล ลามี สืบต่อจากนายศุภชัย พานิชภักดิ์ ที่

 

องค์การค้าโลกจัดตั้งขึ้นแทนความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากร เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมีสมาชิก 153 ประเทศ ประเทศล่าสุดที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกคือหมู่เกาะ Cape Verde ซึ่งได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2008 มีงบประมาณปี พ.ศ. 2549 175 ล้านฟรังก์สวิส (5,170 ล้านบาท) มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสำนักเลขาธิการ 635 คน เลขาธิการคนปัจจุบันชื่อนายปาสกัล ลามี สืบต่อจากนายศุภชัย พานิชภักดิ์ ที่ดำรงตำแหน่งต่อจาก นายไมค์ มัวร์ อีกที